Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Český lev ocenil nejvíce sociální drama Kobry a Užovky z okraje společnosti a pohádku Sedmero krkavců.

Český lev oce­nil nej­ví­ce soci­ál­ní dra­ma Kobry a Užovky z okra­je spo­leč­nos­ti a pohád­ku Sedmero krkav­ců.
Ohodnoťte člá­nek

 V praž­ském Rudolfinu se v sobo­tu 5. Března konal 23. roč­ník Českého lva, kte­rým pro­vá­ze­la mode­rá­tor­ka Lucie Výborná. Členové České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie vybí­ra­li ty nej­lep­ší tuzem­ská fil­mo­vé díla za rok 2015. Překvapivě nej­ví­ce oce­ně­ní zís­kal film Kobry a Užovky a hned za ním pohád­ka Sedmero Krkavců. Dvě roz­liš­ná téma­ta, kte­ré se odbor­né poro­tě líbi­li nej­ví­ce. Adept na letoš­ní­ho vítě­ze film Ztraceni v Mnichově s nej­vět­ším počtem  nomi­na­cí obdr­žel křiš­ťá­lo­vé­ho Lva dva­krát.

Film Kobry a Užovky reži­sé­ra Jana Prušinovského vyprá­vě­jí­cí o dvou odliš­ných sou­ro­zen­cích, kte­ré ale pojí i přes roz­díl­ný způ­sob živo­ta rodin­né pou­to zís­kal cel­kem šest oce­ně­ní. V roli pro­blé­mo­vé­ho zlo­dě­jíč­ka a nar­ko­ma­na se obje­vil Kryštof hádek spo­lu se svým bra­t­rem Matějem v roli spo­řá­da­něj­ší­ho bra­tr, kte­rý ale není spo­ko­je­ný se svým živo­tem. Ocenění zís­ka­li oba brat­ři, jak za hlav­ní muž­ský herec­ký výkon Matěj Hádek, tak i ten ved­lej­ší Kryštof Hádek. Lva si odne­sl také reži­sér Jan Prušinovský za režii a nej­lep­ší film roku, Lucie Žáčková za roli nešťast­ně vda­né Zúzy a kame­ra­man Petr Koblovský.

Martha Issová v roli Bohdanky, v pohádce Sedmero krkavců.¨ Foto zdroj : Bohemia MP
Martha Issová v roli Bohdanky, v pohád­ce Sedmero krkav­ců.¨
Foto zdroj : Bohemia MP

Klasická pohád­ka od Boženy Němcové Sedmero krkav­ců, kte­rou v nové podo­bě nato­či­la reži­sér­ka Alice Nellis a do hlav­ní posta­vy obsa­di­la Marthu Issovou, jenž v roli Bohdanky se roz­hod­la zachrá­nit své bra­t­ry z pro­kle­tí a při­vést je zpět k rodi­čům zís­kal cenu za pěk­né kos­tý­mi vytvo­ře­né Kateřinou Šteflovou, nej­lep­ší mas­ky vytvo­ře­né Jurajem  Steinerem a fil­mo­vou scé­no­gra­fii, Ondřeje Maška a Peter Čaneckého.

Alena Mihulová, hereč­ka zná­má z fil­mu Sestřičky, kde dospí­va­la po boku zku­še­né Jiřiny Jiráskové se po dlou­hé pře­stáv­ce vrá­ti­la do fil­mo­vé­ho svě­ta. Snímek Domácí péče sklí­zí úspěch a oce­ně­ní a neji­nak tomu bylo i ten­to­krát na vyhlá­še­ní Českých Lvů. Role obě­ta­vé pečo­va­tel­ky, kte­rá více než o sebe dbá o své paci­en­ty, teda aspoň do doby, kdy ji neče­ka­ná udá­lost změ­ní pří­stup k sobě samé  ve fil­mu Domácí péče, reži­sé­ra Slávka Horáka  jí při­nes­la cenu za hlav­ní žen­skou roli.

Zajímavě poja­tá kome­die Ztraceni v Mnichově, kde hlav­ní roli má upo­ví­da­ný deva­de­sá­ti­le­tý papou­šek Sir P, kte­rý opa­ku­je kdy­ko­liv a kde­ko­liv sta­rá poli­tic­ká pro­hlá­še­ní, čímž roz­ví­ří poli­tic­ké vody. Film byl oce­něn v Lednu fil­mo­vý­mi kri­ti­ky a také Český lev vyne­sl scé­náris­to­vi Petru Zelenkovi oce­ně­ní za nej­lep­ší scé­nář a střih kte­rý zís­kal Vladimír Barák.

Herec Martin Myšička ve filmu Ztraceni v Mnichově, režiséra Petra Zelenky. Foto zdroj : Falcon
Herec Martin Myšička ve fil­mu Ztraceni v Mnichově, reži­sé­ra Petra Zelenky.
Foto zdroj : Falcon

Filmový debut s názvem Schmitke od mla­dé­ho reži­sé­ra Štěpána Altrichtera zís­kal za film o stár­nou­cím tech­ni­ko­vi, jenž byl vyslán šéfem do Čech na opra­vu elek­trár­ny zís­kal ceny dvě. Bohužel více než ori­gi­na­li­ta samot­né­ho pří­bě­hu zau­ja­la poro­tu hud­ba a zvuk ve film, ale i tak se mla­dič­ký reži­sér dostal svý­mi oce­ně­ný­mi do šir­ší­ho pově­do­mí a příš­tě to mož­ná vyjde.

Opři žeb­řík o nebe, oso­bi­té doku­men­ta­rist­ky Jany Ševčíkové kdy natá­če­la v zapad­lé obci na Slovensku poslá­ní míst­ní­ho fará­ře, jenž se obě­ta­vě sta­rá o lidi z okra­je spo­leč­nos­ti, pro­to­že jeho víra a život­ní filo­so­fie mu nedo­vo­lu­je nepo­mo­ci potřeb­ným, zís­ka­la Jana Ševčíková cenu za nej­lep­ší doku­ment.

Za pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii byl letos oce­něn pres­tiž­ní skle­ně­nou soš­kou kame­ra­man Stanislav Milota, kte­rý stál za kame­rou napří­klad při pohřbu upá­le­né­ho Jana Palacha, pří­jezd rus­kých vojsk a také natá­če­ním zná­mé­ho fil­mu Spalovač mrt­vol. Bohužel po dob­ře roz­je­té kari­é­ře nastal vel­ký pád a on coby sig­na­tář nemohl u fil­mu pra­co­vat. S kame­rou se roz­klou­čil posled­ním sním­kem Všichni se odvrá­ti­li, němec­ké­ho reži­sé­ra  Thomase Fantlema.Po revo­lu­ci byl vedou­cím kan­ce­lá­ře pre­zi­den­ta Václava Havla a čle­nem rady pro roz­hla­so­vé a tele­viz­ní vysí­lá­ní, ale také her­cem ve fil­mu Odcházení, doku­men­tu Paní Olga či Má Vlasta o své man­žel­ce Vlastě Chramostové.

Poprvé se letos posu­zo­va­la nová kate­go­rie a to tele­viz­ní tvor­ba, kdy tele­viz­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé zača­li spo­lu­pra­co­vat s fil­mo­vý­mi tvůr­ci, aby vzni­ka­li zají­ma­vé pro­jek­ty. Letos popr­vé Českého lvy tyto  fil­my Americké dopi­sy, reži­sé­ra Jaroslava Brabce, seri­ál Mamon od Vladimíra Michálka a doku­ment Filmová lázeň nato­če­ná Miroslavem Jankem.

Oceněný byl také inter­ne­to­vý seri­ál o poli­tic­ké sati­ře Kancelář Blaník – 3 část, za audi­o­vi­zu­ál­ní počin.

Mladý reži­sér Ondřej Hudečka, stu­dent FAMU, zís­kal cenu Magnézia za stu­dent­ský film Furiant a za oce­ně­ný sní­mek zís­kal 100 000 Kč.

Cenu od fil­mo­vých divá­ků zís­kal Michal Tisch za fil­mo­vý pla­kát k fil­mu Kobry a Užovky a jeho gra­fic­ké pro­ve­de­ní.

Mezi nomi­no­va­ný­mi, kte­ří neu­spě­li byli letos napří­klad tyto fil­my - Film Fotograf, reži­sér­ky Ireny Pavláskové jenž na začát­ku roku po svém uve­de­ní roz­ví­řil klid­né vody šoubyz­ny­su svým auten­tic­kým pří­bě­hem Jana Saudka o jeho vzta­zích se žena­mi, nezís­kal pře­kva­pi­vě oce­ně­ní žád­né. Neuspěl ani časosběr­ný doku­ment reži­sér­ky Heleny Třeštíkové, Mallory o nar­ko­man­ce, kte­ré se ze živo­ta na uli­ci doká­za­la vrá­tit do nor­mál­ní­ho živo­ta.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos2. února 2016 Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos Nový, velmi očekávaný dokumentární snímek režiséra Jana Svatoše by se měl dočkat premiéry už letos. Tento jedinečný dokument divákům představí dílo a odkaz amerických dobrodruhů, filmařů a […]
  • Star Wars prídu v roku 2014 a budú veľmi dospelý!7. června 2012 Star Wars prídu v roku 2014 a budú veľmi dospelý! Pre tých ktorý milujú Star Wars a majú radi novú a starú trilógiu,tak sú tu celkom dobré správy.Síce sa nejedná o celovečerný film ani o žiadnu jeho prerábku do 3D ale o seriál STAR WARS: […]
  • Český lev 2016 - výsledky5. března 2016 Český lev 2016 - výsledky Přehled vítězů! (označeni tučně). NEJLEPŠÍ FILM Domácí péče – producent Slávek Horák Fotograf – producenti Viktor Schwarcz, Irena Pavlásková Kobry a užovky – producenti Ondřej […]
  • 23. ročník výročních cen Český lev20. ledna 2016 23. ročník výročních cen Český lev PŘEHLED NOMINACÍ NEJLEPŠÍ FILM Domácí péče – producent Slávek Horák Fotograf – producenti Viktor Schwarcz, Irena Pavlásková Kobry a užovky – producenti Ondřej Zima, Jan […]
  • Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 2,sa začne natáčať budúci rok!21. června 2012 Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 2,sa začne natáčať budúci rok! Nakrúcať sa začne budúci rok v Olšanoch u Vyškova a v Brne,“ vyjadril sa pre české médiá predstaviteľ Bohuša Bolek Polívka (62). Druhý diel by mal byť po-dľa neho opäť „obrazom súčasnosti […]
  • Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide?21. dubna 2012 Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide? Guy Pearce,tento rok je preňho hviezdny,aj keď práve beží v kinách (zatiaľ)prepadák Lockaut(momentálne má za týždeň zarobené necelých 8 000 000 $,síce film stál smiešnych 20 000 000 $ […]
  • Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva!24. května 2012 Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva! Ono by to fungovalo ako nejaký druh marketingovej kampane,možno tak mesiac pred premiérov upozorniť na film ale nie skoro vyše 2 mesiace pred oficiálnou premiérov!Bohu žiaľ toto nieje […]
  • James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov!14. května 2012 James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov! Svet sa mení a ľudia v ňom tiež,voľakedy sa dokázal James v lámať v noci do strižni a zostrihať film podľa seba, aj napriek zákazu producentov.Dnes ho ledva dokopete k celovečernému […]
  • Kick-Ass 2,kto sa vráti z prvého Kick-Ass?17. června 2012 Kick-Ass 2,kto sa vráti z prvého Kick-Ass? Nebudeme si nič nahovárať,Kick Ass bolo milé prekvapenie a strašne vydarený film.No v kinách to hit nebol,zarobil na náklady,plus nejaký ten dolár navyše.Pri rozpočte 30 miliónov zarobil […]
  • Kedy konečne príde Wolverine do kín?22. května 2012 Kedy konečne príde Wolverine do kín? Naposledy sme ho samostatne videli v roku 2009 v X-Men Origins:Wolverine,ktorý vznikol na základe úspechu X-men série.No myslím že sa zhodneme,keď označíme posledné Wolverinovo […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze