Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Český lev ocenil nejvíce sociální drama Kobry a Užovky z okraje společnosti a pohádku Sedmero krkavců.

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


 V praž­ském Rudolfinu se v sobotu 5. Března konal 23. roč­ník Českého lva, kte­rým pro­vá­zela mode­rá­torka Lucie Výborná. Členové České fil­mové a tele­vizní aka­de­mie vybí­rali ty nej­lepší tuzem­ská fil­mové díla za rok 2015. Překvapivě nej­více oce­nění zís­kal film Kobry a Užovky a hned za ním pohádka Sedmero Krkavců. Dvě roz­lišná témata, které se odborné porotě líbili nej­více. Adept na letoš­ního vítěze film Ztraceni v Mnichově s nej­vět­ším počtem  nomi­nací obdr­žel křiš­ťá­lo­vého Lva dva­krát.

Film Kobry a Užovky reži­séra Jana Prušinovského vyprá­vě­jící o dvou odliš­ných sou­ro­zen­cích, které ale pojí i přes roz­dílný způ­sob života rodinné pouto zís­kal cel­kem šest oce­nění. V roli pro­blé­mo­vého zlo­dě­jíčka a nar­ko­mana se obje­vil Kryštof hádek spolu se svým bra­t­rem Matějem v roli spo­řá­da­něj­šího bratr, který ale není spo­ko­jený se svým živo­tem. Ocenění zís­kali oba bratři, jak za hlavní muž­ský herecký výkon Matěj Hádek, tak i ten ved­lejší Kryštof Hádek. Lva si odnesl také reži­sér Jan Prušinovský za režii a nej­lepší film roku, Lucie Žáčková za roli nešťastně vdané Zúzy a kame­ra­man Petr Koblovský.

Martha Issová v roli Bohdanky, v pohádce Sedmero krkavců.¨ Foto zdroj : Bohemia MP
Martha Issová v roli Bohdanky, v pohádce Sedmero krkavců.¨
Foto zdroj : Bohemia MP

Klasická pohádka od Boženy Němcové Sedmero krkavců, kte­rou v nové podobě nato­čila reži­sérka Alice Nellis a do hlavní postavy obsa­dila Marthu Issovou, jenž v roli Bohdanky se roz­hodla zachrá­nit své bra­try z pro­kletí a při­vést je zpět k rodi­čům zís­kal cenu za pěkné kos­tými vytvo­řené Kateřinou Šteflovou, nej­lepší masky vytvo­řené Jurajem  Steinerem a fil­mo­vou scé­no­gra­fii, Ondřeje Maška a Peter Čaneckého.

Alena Mihulová, herečka známá z filmu Sestřičky, kde dospí­vala po boku zku­šené Jiřiny Jiráskové se po dlouhé pře­stávce vrá­tila do fil­mo­vého světa. Snímek Domácí péče sklízí úspěch a oce­nění a neji­nak tomu bylo i ten­to­krát na vyhlá­šení Českých Lvů. Role obě­tavé pečo­va­telky, která více než o sebe dbá o své paci­enty, teda aspoň do doby, kdy ji neče­kaná udá­lost změní pří­stup k sobě samé  ve filmu Domácí péče, reži­séra Slávka Horáka  jí při­ne­sla cenu za hlavní žen­skou roli.

Zajímavě pojatá kome­die Ztraceni v Mnichově, kde hlavní roli má upo­ví­daný deva­de­sá­ti­letý papou­šek Sir P, který opa­kuje kdy­ko­liv a kde­ko­liv stará poli­tická pro­hlá­šení, čímž roz­víří poli­tické vody. Film byl oce­něn v Lednu fil­mo­vými kri­tiky a také Český lev vynesl scé­náris­tovi Petru Zelenkovi oce­nění za nej­lepší scé­nář a střih který zís­kal Vladimír Barák.

Herec Martin Myšička ve filmu Ztraceni v Mnichově, režiséra Petra Zelenky. Foto zdroj : Falcon
Herec Martin Myšička ve filmu Ztraceni v Mnichově, reži­séra Petra Zelenky.
Foto zdroj : Falcon

Filmový debut s názvem Schmitke od mla­dého reži­séra Štěpána Altrichtera zís­kal za film o stár­nou­cím tech­ni­kovi, jenž byl vyslán šéfem do Čech na opravu elek­trárny zís­kal ceny dvě. Bohužel více než ori­gi­na­lita samot­ného pří­běhu zau­jala porotu hudba a zvuk ve film, ale i tak se mla­dičký reži­sér dostal svými oce­ně­nými do šir­šího pově­domí a příště to možná vyjde.

Opři žeb­řík o nebe, oso­bité doku­men­ta­ristky Jany Ševčíkové kdy natá­čela v zapadlé obci na Slovensku poslání míst­ního faráře, jenž se obě­tavě stará o lidi z okraje spo­leč­nosti, pro­tože jeho víra a životní filo­so­fie mu nedo­vo­luje nepo­moci potřeb­ným, zís­kala Jana Ševčíková cenu za nej­lepší doku­ment.

Za pří­nos české kine­ma­to­gra­fii byl letos oce­něn pres­tižní skle­ně­nou soš­kou kame­ra­man Stanislav Milota, který stál za kame­rou napří­klad při pohřbu upá­le­ného Jana Palacha, pří­jezd rus­kých vojsk a také natá­če­ním zná­mého filmu Spalovač mrt­vol. Bohužel po dobře roz­jeté kari­éře nastal velký pád a on coby sig­na­tář nemohl u filmu pra­co­vat. S kame­rou se roz­klou­čil posled­ním sním­kem Všichni se odvrá­tili, němec­kého reži­séra  Thomase Fantlema.Po revo­luci byl vedou­cím kan­ce­láře pre­zi­denta Václava Havla a čle­nem rady pro roz­hla­sové a tele­vizní vysí­lání, ale také her­cem ve filmu Odcházení, doku­mentu Paní Olga či Má Vlasta o své man­želce Vlastě Chramostové.

Poprvé se letos posu­zo­vala nová kate­go­rie a to tele­vizní tvorba, kdy tele­vizní pro­fe­si­o­ná­lové začali spo­lu­pra­co­vat s fil­mo­vými tvůrci, aby vzni­kali zají­mavé pro­jekty. Letos poprvé Českého lvy tyto  filmy Americké dopisy, reži­séra Jaroslava Brabce, seriál Mamon od Vladimíra Michálka a doku­ment Filmová lázeň nato­čená Miroslavem Jankem.

Oceněný byl také inter­ne­tový seriál o poli­tické satiře Kancelář Blaník – 3 část, za audi­o­vi­zu­ální počin.

Mladý reži­sér Ondřej Hudečka, stu­dent FAMU, zís­kal cenu Magnézia za stu­dent­ský film Furiant a za oce­něný sní­mek zís­kal 100 000 Kč.

Cenu od fil­mo­vých diváků zís­kal Michal Tisch za fil­mový pla­kát k filmu Kobry a Užovky a jeho gra­fické pro­ve­dení.

Mezi nomi­no­va­nými, kteří neu­spěli byli letos napří­klad tyto filmy – Film Fotograf, reži­sérky Ireny Pavláskové jenž na začátku roku po svém uve­dení roz­ví­řil klidné vody šoubyz­nysu svým auten­tic­kým pří­bě­hem Jana Saudka o jeho vzta­zích se ženami, nezís­kal pře­kva­pivě oce­nění žádné. Neuspěl ani časosběrný doku­ment reži­sérky Heleny Třeštíkové, Mallory o nar­ko­mance, které se ze života na ulici doká­zala vrá­tit do nor­mál­ního života.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Nejlepším filmem roku za rok 2015 je komedie Ztraceni v Mnichově18. února 2016 Nejlepším filmem roku za rok 2015 je komedie Ztraceni v Mnichově Letošní šestý ročník udílení Cen České filmové kritiky se konal 23. Ledna, kdy filmový kritici a publicisté hlasovali pro nejlepší díla z několika kategorií. Hledali si nové talenty, kvalitní scénáře, režie, dokument a bez ocenění […] Posted in Filmové novinky
  • Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos2. února 2016 Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos Nový, velmi očekávaný dokumentární snímek režiséra Jana Svatoše by se měl dočkat premiéry už letos. Tento jedinečný dokument divákům představí dílo a odkaz amerických dobrodruhů, filmařů a spisovatelů, manželů Johnsonových. Jan Svatoš tak […] Posted in Filmové novinky
  • 23. ročník výročních cen Český lev20. ledna 2016 23. ročník výročních cen Český lev PŘEHLED NOMINACÍ NEJLEPŠÍ FILM Domácí péče – producent Slávek Horák Fotograf – producenti Viktor Schwarcz, Irena Pavlásková Kobry a užovky – producenti Ondřej Zima, Jan Prušinovský Schmitke – producenti Tomáš Vach, Radim […] Posted in Články
  • Český lev 2016 – výsledky5. března 2016 Český lev 2016 – výsledky Přehled vítězů! (označeni tučně). NEJLEPŠÍ FILM Domácí péče – producent Slávek Horák Fotograf – producenti Viktor Schwarcz, Irena Pavlásková Kobry a užovky – producenti Ondřej Zima, Jan Prušinovský Schmitke – producenti Tomáš […] Posted in Články
  • Star Wars prídu v roku 2014 a budú veľmi dospelý!7. června 2012 Star Wars prídu v roku 2014 a budú veľmi dospelý! Pre tých ktorý milujú Star Wars a majú radi novú a starú trilógiu,tak sú tu celkom dobré správy.Síce sa nejedná o celovečerný film ani o žiadnu jeho prerábku do 3D ale o seriál STAR WARS: Underworld,ktorý by mal byť hotový v roku […] Posted in Filmové novinky
  • Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 2,sa začne natáčať budúci rok!21. června 2012 Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 2,sa začne natáčať budúci rok! Nakrúcať sa začne budúci rok v Olšanoch u Vyškova a v Brne,“ vyjadril sa pre české médiá predstaviteľ Bohuša Bolek Polívka (62). Druhý diel by mal byť po-dľa neho opäť „obrazom súčasnosti s kúskom vnútorného folklóru“. V prvom diele […] Posted in Filmové novinky
  • Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide?21. dubna 2012 Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide? Guy Pearce,tento rok je preňho hviezdny,aj keď práve beží v kinách (zatiaľ)prepadák Lockaut(momentálne má za týždeň zarobené necelých 8 000 000 $,síce film stál smiešnych 20 000 000 $ napriek tomu je to veľmi slabý výsledok.Guyovím esom v […] Posted in Filmové novinky
  • Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva!24. května 2012 Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva! Ono by to fungovalo ako nejaký druh marketingovej kampane,možno tak mesiac pred premiérov upozorniť na film ale nie skoro vyše 2 mesiace pred oficiálnou premiérov!Bohu žiaľ toto nieje vtip,G.I.Joe 2 sa skutočne odkladá a to s […] Posted in Filmové novinky
  • James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov!14. května 2012 James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov! Svet sa mení a ľudia v ňom tiež,voľakedy sa dokázal James v lámať v noci do strižni a zostrihať film podľa seba, aj napriek zákazu producentov.Dnes ho ledva dokopete k celovečernému filmu,áno má peniaze ale aj základňu fanušíkov ktorý mu […] Posted in Filmové novinky
  • Kick-Ass 2,kto sa vráti z prvého Kick-Ass?17. června 2012 Kick-Ass 2,kto sa vráti z prvého Kick-Ass? Nebudeme si nič nahovárať,Kick Ass bolo milé prekvapenie a strašne vydarený film.No v kinách to hit nebol,zarobil na náklady,plus nejaký ten dolár navyše.Pri rozpočte 30 miliónov zarobil necelých 97 miliónov,no štúdiu to stačilo aby […] Posted in Filmové novinky

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.