Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide?

Iron Man 3,kto sa pri­dá k herec­ké­mu týmu?a akú úlo­hu ide?
Ohodnoťte člá­nek

Guy Pearce,ten­to rok je preňho hviezdny,aj keď prá­ve beží v kinách (zatiaľ)prepadák Lockaut(momen­tál­ne má za týž­deň zaro­be­né nece­lých 8 000 000 $,síce film stál smieš­nych 20 000 000 $ napriek tomu je to veľ­mi sla­bý výsle­dok.Guyovím esom v ruká­ve je Prometheus,jeden z najo­ča­ká­va­nej­ších fil­mov roka(očakáva sa že film zaro­bí cca 700 000 000 $) a uro­bí tak z Guya Pearce hviez­du naj­väč­šie­ho formátu.Hviezdou sa mohol stať už v roku 2005,vtedy mu Christopher Nolan pon­úkol rolu BATMANA/Brucea Wayna!Ktorú odmi­e­tol z tvrdením,že sa necí­ti ako komi­xo­vý hrdina.Čo sa zme­ni­lo teraz?pravdepodobne si uve­do­mil že bez veľ­kých bloc­kbaste­rov sa neza­o­bí­de ani komor­ný herec a verte,že nič vám nena­kop­ne kari­é­ru tak ako komi­xo­vý film,ktorý zaro­bí stov­ky mili­ó­nov dolá­rov.Guy si je toho vedo­mý a tak jed­ná z vede­ním štúdia Marvel o úlo­he v Iron Manovi 3.
Guy by si mal zahrať gene­tic­ké­ho ved­ca Aldricha Killiana.

Je zná­me nie­koľ­ko mesiacov,že Iron Man 3 bude voľ­ne zalo­že­ný na sérií Warren Ellis šies­tu tému Extremis,vedec kto­rý vytvo­ril nano­tech­no­ló­giu kto­rá sa neskôr dosta­la aj do Stark tech­no­ló­gií a aj sa znej sta­la nano­tech­no­ló­gic­ká hrozba.Tým by všet­ko do seba výbor­ne zapadlo, si neza­hrá Mandarína ale zlo­du­cha kto­rý bude zod­po­ved­ný za šíre­nie nano­bo­tóv a Guy Pearce bude ten kto­rý ich vytvorí.Prezident štúdia Marvel nám aj pood­ha­lil troš­ku z deja.Tony Stark(Robert Downey.Jr) by sa mal vrátiť(ako v prvom filme),späť do jaskyne,z kto­rej by sa mal vďaka svo­jej inte­li­gen­cií dostať von.Shane Black(Kiss Kiss Bang Bang) pre­be­rá žezlo po Jonovi Fraveovi,ten sa pre­su­nul na mies­to pro­du­cen­ta a zby­tok herec­ké­ho osa­den­stva ostá­va nezme­ne­ná z posled­né­ho Iron Mana 2.

Iron Man 3 sa začne natá­čať už bud­úci mesiac,do kín by mal dojsť 3.Mája 2013,tešíme sa a veľ­mi.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih