Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Avengers aj naďalej valcujú kiná,potopili Bojovú loď a neprekonal ich ani Diktátor.


Avengers aj naďa­lej val­cujú kiná,potopili Bojovú loď a nepre­ko­nal ich ani Diktátor.
Ohodnoťte člá­nek

Vieme,možno vám to prí­de už oše­met­né že furt vyťa­hu­je­me Avengerov a Marvel stá­le dookola,no za posled­ný mesi­ac nie­su žia­d­ne horu­cej­šie informácie,ako od našich hrdi­nov a len veľ­mi málo iných kto­rý si zasl­úžia samo­stat­ný člá­nok.Avengeri sú pro­s­te mega uda­losť a mega hit zároveň,ktorý s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou skon­čia na tre­ťom mies­te v celo­sve­to­vých tržbách,hneď za bijákmi Jamesa Camerona.Tretí víkend po sebe ovlád­li kiná a to so ziskom 55 057 000 $ z USA už majú sko­ro 458 mili­ó­nov a celo­sve­to­vo 1 180 378 000 $!!! Na dru­hom mies­te skon­či­la Bojová loďTailorom Kitschnerom,kto­rý prav­de­po­dob­ne sa bude istú dobu držať u malých projektoch,nakoľko John Carter pre­pa­dol a 209 mili­ó­no­vá Bojová loď má len za prvý USA víkend sla­bých 25 300 000 $ a v USA sa cez 70 000 000 $ nedostane,celosvetovo má 240 600 000 $ čo veľ­mi ružo­vo pre pánov v UNIVERSALe nevyzerá.Na bron­zo­vej otvá­ra­cej prieč­ke sa umiest­nil Diktátor,s pod­pri­e­mer­ný­mi 17 460 000 $ to na dru­hé­ho Borata nevyzerá,napríklad Bruno,kto­rý zaro­bil o polo­vicu menej ako Borat mal za 5 dní 38 mili­ó­nov,čo Diktátor nemá ani 25 mili­ó­nov s USA, sa len môže mod­liť aby zvy­šok sve­ta bol k nemu zho­vie­va­vý a zapla­til mu jeho 65 000 000 $ zábavku.O týž­deň prí­du do kín MIB 3,kto­rý s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou neu­ro­bia die­ry do peňaženiek,nechajme sa prekva­piť ako sa bude fil­mom dariť.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.