Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Reportáž: Humbook 2017


Reportáž: Humbook 2017
Ohodnoťte člá­nek

Humbook, oblí­be­ná jed­no­den­ní akce zamě­ře­ná na young adult lite­ra­tu­ru, při­lá­ka­la nejen mla­dé čte­ná­ře do praž­ských pro­stor MeetFactory. Již dru­hý roč­ník toho­to lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu se konal 7. 10. 2017 a nabíd­nul vel­mi láka­vý pro­gram. Chcete se dozvě­dět, zda byl nyněj­ší roč­ník lep­ší než minu­lý? Nebo bys­te rádi vědě­li, s jaký­mi auto­ry se návštěv­ní­ci setka­li a co všech­no si moh­li vyzkou­šet? Pak čtě­te dál!

Program byl po celý den vel­mi pes­t­rý a nabi­tý doslo­va až k prask­nu­tí. Vrcholem a nej­vět­ší pýchou fes­ti­va­lu byly roz­hod­ně bese­dy se zahra­nič­ní­mi autor­ka­mi a jejich auto­gra­mi­á­dy. Do Prahy z cizi­ny zaví­ta­la Jenny Han (píše pře­de­vším roman­tic­ké kni­hy pro dív­ky - např. Všem klu­kům, kte­ré jsem milo­va­la, Oko za oko), Joelle Charbonneau (thriller Stačí jen chtít, dysto­pic­ká tri­lo­gie Univerzita výji­meč­ných) a A. G. Howard (fan­ta­sy série Šepotání).

Z čes­kých spi­so­va­te­lů svou pří­tom­nos­tí fes­ti­val obo­ha­til Martin Bečan, Vilma KadlečkováLadislav Zibura, autor úspěš­ných ces­to­pi­sů (Pěšky mezi budd­his­ty a komu­nis­ty). Vedle roz­ho­vo­rů v hlav­ním sále byl i v ostat­ních pro­sto­rách při­pra­ven dal­ší zají­ma­vý pro­gram – např. poví­dá­ní s pře­kla­da­te­li, redak­to­ry a blo­ge­ry či worksho­py o foce­ní a natá­če­ní videí.

Pro rela­xa­ci a chvil­ku kli­du nechy­bě­la ani her­ní a chill-out zóna, teto­va­cí kou­tek a kre­a­tiv­ní čin­nos­ti jako např. vyrá­bě­ní sví­ček. Díky Instagrafu bylo mož­né si odnést na památ­ku čer­s­tvě vytiš­tě­nou fot­ku. Ale bez knih by to nebyl pra­vý lite­rár­ní fes­ti­val, pro­to byl jeho sou­čás­tí samo­zřej­mě i pro­dej­ní stá­nek s kni­ha­mi.

Kdybych měla porov­nat Humbook 2017 s před­cho­zím roč­ní­kem, kte­ré­ho jsem se také zúčast­ni­la, řek­la bych, že se pořa­da­te­lé z minu­lé­ho roku v mno­hém pou­či­li a ten­to dru­hý roč­ník se jim moc vyda­řil. Mně se osob­ně líbil o tro­chu víc než ten pře­de­šlý, kte­rý byl ale také moc pove­de­ný. Nevýhodou letos byly dlou­hé fron­ty, kte­ré se tvo­ři­ly téměř u kaž­dé „atrak­ce“, ale tuto nepří­jem­nost kom­pen­zo­va­la úžas­ná atmo­sfé­ra, skvě­lí hos­té a fan­tas­tic­ký pro­gram, ve kte­rém si kaž­dý našel to své.

Jsem si jis­tá, že pře­de­vším pro mla­dé a nác­ti­le­té milov­ní­ky knih byl Humbook 2017 báječ­nou akcí, na kte­rou budou, stej­ně jako já, čas­to vzpo­mí­nat a při tom netr­pě­li­vě vyčká­vat nad­chá­ze­jí­cí roč­ník.

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­ni­ce čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo a záro­veň mu i lépe poro­zu­mět. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, ráda ces­tu­ju, peču a zdra­vě vařím, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
 • Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze27. března 2016 Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze 23. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest v Praze skončil a s ním i přehlídka 143 hraných filmů, nejrůznějších žánrů. Festival navštívilo přes 62 000 návštěvníků, osobně se ho […]
 • Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“13. dubna 2017 Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“ Plzeň, 13. 4. 2017 – Filmový festival Finále Plzeň láká své fanoušky a filmové nadšence na „fungl“ nové filmy – premiéry a předpremiéry, tedy projekce, které se na festivalu uskuteční […]
 • Severská filmová zima 201711. února 2017 Severská filmová zima 2017 Ve čtvrtek 9.února začal v Praze v kině Lucerna festival Severská filmová zima, kde mohou diváci až do 15.února shlédnout nejzajímavější filmové snímky ze severu. Slavnostní večer zahájil […]
 • Eragon16. dubna 2007 Eragon Když si uvědomíte, že trilogie Pán prstenů vydělala takové množství peněz, že by z toho pár let přežila naše republika, pak je udivující, že fantasy příběhy se na plátně neobjevují každý […]
 • Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel27. března 2017 Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel   Jubilejní třicátý ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční v termínu od 20. do 26. dubna 2017. Hlavním pilířem největší přehlídky českých a slovenských filmů bude i […]
 • První den na festivalu TOURFILM 201410. října 2014 První den na festivalu TOURFILM 2014 Letištní mezinárodní filmový festival TOURFILM se koná ve dnech 9.-11.10.2014 v Karlových Varech v hotelu Thermal. Hlavním tématem festivalu je MAROKO - PERLA ARÁBIE. V duchu hlavního […]
 • Febiofest zahájí v  Obecním domě s  režiséry Agnieszkou Hollandovou a Abelem Ferrarou, kteří v  Praze představí své nejnovější filmy10. února 2017 Febiofest zahájí v  Obecním domě s  režiséry Agnieszkou Hollandovou a Abelem Ferrarou, kteří v  Praze představí své nejnovější filmy Zahájení 24. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest se bude konat v  prostorách secesního Obecního domu ve čtvrtek 23. března. Festival zahájí česká premiéra nového […]
 • Severský festival14. listopadu 2016 Severský festival V pátek 11.listopadu začal v Praze v kině Lucerna Severský filmový podzim, který bude probíhat i v dalších městech České republiky až do 8.prosince. Úvodního proslovu se ujal moderátor, […]
 • První ročník Marienbad Film Festivalu začne už 30. Srpna25. srpna 2016 První ročník Marienbad Film Festivalu začne už 30. Srpna Mariánské lázně nejsou jen léčebné procedúry a pitné kůry, ale také filmy. Od 30. Srpna do 3. Září 2016 se bude konat první ročník Marienbad Film Festival, který zároveň připomene uplynutí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance