Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Febiofest_vizual_2

23. roč­ník Mezinárodního fil­mo­vého fes­ti­valu Febiofest v Praze skon­čil a s ním i pře­hlídka 143 hra­ných filmů, nej­růz­něj­ších žánrů. Festival navští­vilo přes 62 000 návštěv­níků, osobně se ho účast­nilo přes 50 zahra­nič­ních hostů, pro­mí­talo se cel­kem v 15 kinosá­lech, kdy 12 z nich bylo v Cinestaru Anděl, jenž byl hlav­ním cen­t­rem všech význam­ných udá­lostí. Udělovali se cel­kem 5 krát Ceny Kristián za pří­nos kine­ma­to­gra­fii, deba­to­valo se s fil­mo­vými osob­nostmi, uvá­děli se fil­mové pre­mi­éry, fanoušci se fotili s hvězdami na čer­ve­ném koberci, vedli se dis­kuze s reži­séry, byl boj o lístky a vedle záměru před­sta­vit kva­litní snímky z celého světa se i sou­tě­žilo. Letošním vítěz­ným sním­kem se stal Islandsko – Dánský film Vrabčáci od reži­séra Rúnara Rúnarssona. Filmový nad­šenci nezou­fejte, hned po Velikonocích je první zastáv­kou v rámci regi­o­nál­ních ozvěn Hradec Králové a po něm další města.
Hlavní hrdina Ari ( film Vrabčáci ), jede k otci na venkov, kde ho čeká dospělost ale také vyjasnění vztahu se svým otcem.
Hlavní hrdina Ari ( film Vrabčáci ), jede k otci na ven­kov, kde ho čeká dospě­lost ale také vyjas­nění vztahu se svým otcem.

Vítězný sní­mek Vrabčáci, který byl oce­něn již na fil­mo­vém fes­ti­valu v San Sebastianu a Chicagu opět dojal, jak už to u sever­ských filmů bývá, svým dojem­ným pří­bě­hem o šest­nác­ti­lé­tém chlapci Arim (Atli Oskar Fjalarsson), kte­rého matka předá do péče jeho otce, kte­rého dlouho nevi­děl. Z Rejkjavíku se stě­huje na drsný ven­kov, kde si z otcem buduje nový vztah a také pro­žívá první lásku. Filmová porota v čele s eko­no­mem Janem Švejnarem mu ve Čtvrtek 24. 3 na slav­nost­ním ukon­čení Febiofestu v hotelu Andel’s udě­lila hlavní cenu Grand Prix, která zna­mená finanční odměnu 5000 EUR a 5000 EUR pro poten­ci­o­nál­ního čes­kého dis­tri­bu­tora. Cenu si bohu­žel reži­sér osobně nepře­vzal, ale poslal video­zá­znam se vzka­zem: ,,Bohužel jsem se nemohl zúčast­nit, ale fes­ti­val sle­duji online. Moc děkuji za oce­nění, mám z toho radost a s mými spo­lu­tvůrci tohoto filmu toto oce­nění osla­vím Šampusem, radostně dodal.

Na drsném severském venkově je čas dospět a pochlapit se. Zvládne to mladičký Ari? Foto z filmu Vrabčáci
Na drs­ném sever­ském ven­kově je čas dospět a pochla­pit se. Zvládne to mla­dičký Ari? Foto z filmu Vrabčáci.

Oceněnými hosty, kteří se letoš­ního roč­níku zúčast­nili a osobně pře­vzali Cenu Kristián za pří­nos kine­ma­to­gra­fii byl jako první ital­ský reži­sér Marco Bellocchio, násle­do­vala špa­něl­ská herečka Carmen Mauro, skot­ský herec a reži­sér Peter Mullan, brit­ský scé­nárista a dra­ma­turg Peter Morgan, německý herec Daniel Brühl a také slo­ven­ská herečka Emília Vašáryová.

Letos poprvé byla udě­lena Cena Amnesty International Award, která vznikla na základě lon­ského uvěz­nění Ukrajinského fil­maře Olega Senstova. Cena tím vyja­dřuje pod­poru nespra­ved­livě věz­ně­ným novi­ná­řům a uměl­cům. V zastou­pení herečky Marthy Issové, ředi­tele Amnesty International ČR Marka Martina a dra­ma­turga MFF Rotterdam Gertjana Zuilhofa se stal letoš­ním a vůbec prv­ním vítě­zem této kate­go­rie Francouzsko- Urugayský kopro­dukční film Mlčení řeky, reži­séra Carlose Tribiño Mamby. Příběh vypráví o chlapci žijí­cím v pra­lese, kte­rému skončí dět­ství nále­zem mrt­voly. Porota film nazvala fil­mo­vým kle­no­tem a oce­nila výbor­nou práci kamery, jenž děj udě­lal auten­tický.

Filmová porota letošního Febiofestu v čele s generálním ředitelem Fero Feničem.
Filmová porota letoš­ního Febiofestu v čele s gene­rál­ním ředi­te­lem Fero Feničem.

Oceněný byli i fanoušci Febiofestu, kteří nato­čili krátké video na Tablet či Chytrý tele­fon. Vítězem se stal Jakub Janča s fil­mem Tmavě bílá, kte­rého porota slo­žená z reži­sérů Marka Škopa, Petra Václava a Jordi Niubo oce­nili za pou­tavý film s dob­rým popi­sem postavy Psance, který utíká před mocí sys­tému a má plán sou­čas­nou spo­leč­nost pře­tvo­řit. Vítěz zís­kal Apple Iphone 6s.

V při­lehlém hotelu Andel’s  se vedle tis­ko­vých kon­fe­rencí konala i sekce pro oprav­dové gur­mány. V rámcy pro­jektu Culinary Cinema si mohli návštěv­níci po dobu tří dnů zúčast­nit vybrané fil­mové pro­jekce a k němu si vychut­nat tří­cho­dové menu.

Mezinárodní fil­mový fes­ti­val Febiofest každý rok pod­po­ruje i cha­ri­ta­tivní orga­ni­zace a tou letošní vybra­nou byla orga­ni­zace Život 90, která pomáhá seni­o­rům v tísni, které jsou zane­dbá­vané svým oko­lím či obětmi domá­cího násilí. Festival tuto orga­ni­zaci pod­po­řil zvlášt­ním vstup­ným kdy jeho část , který letos byla v částce 17 680 korun šla této orga­ni­zaci.

Ozvěny Febiofestu budou i letos po vybra­ných regi­o­nál­ních měs­tech :

Hradec Králové 29.3 -31.3, Pardubice 30.3 – 1.4, České Budějovice 31.3 – 2.4, Ostrava 4.4 – 6.4, Olomouc 5.4 – 7.4, Plzen 6.4 – 8.4, Děčín 7.4 – 9.4, Chomutov 11.4 – 13.4, Karlovy Vary 12.4 – 14.4, Jablonec nad Nisou 13.4 – 15.4, Mladá Boleslav 14.4 – 16.4, Mikulov 15.4 – 17.4, Brno 18.4 – 20.4 a Zlín 19.4 – 21.4

 

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.