Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Interaktivní Rocky Horror Picture Show se na konci ledna vrátí do Aera

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Ovacemi ve stoje a nad­še­nými ohlasy oce­nili v lis­to­padu diváci his­to­ricky první české uve­dení filmu Rocky Horror Picture Show s tzv. sha­dow­cas­tem, tedy živým pře­hrá­vá­ním snímku před plát­nem. Za nastu­do­vá­ním před­sta­vení Rocky Horror Picture Show při pří­le­ži­tosti výročí 40 let od jeho vzniku stojí orga­ni­zační tým a přá­telé Festivalu otr­lého diváka. „Shadowcast k Rocky Horror Picture Show je zatím nej­vel­ko­le­pěj­ším poči­nem Festivalu otr­lého diváka a dou­fáme, že si vybu­duje sta­bilní věrné pub­li­kum,” říká Antonín Tesař, reži­sér sha­dow­castu a jeden ze stá­lých dra­ma­turgů Festivalu otr­lého diváka. Unikátní inter­ak­tivní před­sta­vení se v sobotu 23. ledna ve 20:30 mimo­řádně vrátí do kina Aero.

Podívejte na ukázku z lis­to­pa­dové pre­mi­éry Rocky Horror Picture Show v kině Aero:

https://www.youtube.com/watch?v=3DDVRTvvZ8g

Jiří Flígl jako mimozemšťan Frank-N-Furter, foto: Lucie Illesová
Jiří Flígl jako mimo­zemš­ťan Frank-N-Furter, foto: Lucie Illesová

Od pro­pa­dáku ke kultu

Rocky Horror Picture Show je fil­mo­vou adap­tací obskur­ního muzi­kálu a při svém prv­ním uve­dení před 40 lety zou­fale pro­padlo. Široké pub­li­kum zůstalo tehdy lhos­tejné vůči poku­ši­tel­skému vyprá­vění, kde vystu­pují s nakaž­li­vým elá­nem ztvár­něné postavy jako poťouchlí mimo­zemš­ťané z pla­nety Transsexuál v gala­xii Transylvánie, šílený bon­vi­ván­ský vědec, jeho ado­ni­sov­ský výtvor či slušňácký snou­be­necký pár, který hrou osudu padne do tenat nestoud­nosti. Až poz­ději během půl­noč­ních pro­mí­tání začal sní­mek sbí­rat zástupy uhra­nu­tých kon­ver­titů. Z odvá­zané atmo­sféry těchto pro­jekcí se zro­dila tra­dice inter­ak­tiv­ního zapo­jení pub­lika a pře­de­vším sha­dow­castu.

Mimo jiných před­ností a uni­kátů se Rocky Horror Picture Show pyšní rekor­dem coby film nejdéle se držící v dis­tri­buci. To je dané právě tím, že sha­dow­casty pořá­dané v řadě zemí světa nej­sou oje­di­ně­lou zále­ži­tostí, nýbrž pra­vi­delně pořá­da­nými hap­pe­ningy,“ říká před­sta­vi­tel transse­xu­ál­ního mimo­zemš­ťana Franka-N-Furtera Jiří Flígl.

Po zralé úvaze jsme usou­dili, že patrně nej­lepší a roz­hodně nej­zá­bav­nější způ­sob jak se zba­vit pře­by­teč­ných vánoč­ních kil bude tro­cha toho zdra­vého pohybu na vyso­kých pod­pat­cích, v kor­ze­tech a pod­vaz­cích po pódiu našeho oblí­be­ného kina,” uvádí na pra­vou míru záměry pořa­da­telů před­sta­vi­tel slušňác­kého Brada Majorse Petr Šaroch.

Již 12. roč­ník pře­hlídky pokles­losti, nevkusu, braku a zábavy za hra­nicí tuc­to­vosti, Festival otr­lého diváka, se usku­teční v Aeru od 8. do 13. března 2016. Hlavní téma fes­ti­valu letos zní „Nákaza“ a Rocky Horror Picture Show se na něm pro­mí­tat nebude.

Vstupenky je možné zakou­pit na poklad­nách kin Aero, Světozor a Oko nebo online na www.kinoaero.cz. Telefonické rezer­vace na tel. 608 33 00 88 / po-pá 10-17h.

Více infor­mací na:

www.kinoaero.cz

www.otrlydivak.cz

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.