Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Asociace čes­kých fil­mo­vých klubů, ini­ci­á­tor i rea­li­zá­tor Projektu 100, dnes slav­nostně zve­řej­nila filmy pro rok 2016. Návštěvníci kin se opět mohou těšit „na velké filmy na vel­kém plátně“, tedy na pět snímků z násle­du­jí­cích pro­gra­mo­vých bloků: ame­rická kla­sika (Sedm sta­teč­ných), evrop­ská kla­sika (Osm a půl), kul­tovní film 90. let (Mlčení jeh­ňá­tek), česká kla­sika (Starci na chmelu) a dět­ská kla­sika (Cesta do fan­ta­zie).

 První roč­ník Projektu 100 se v čes­kých kinech obje­vil v roce 1995. Za více než dvě dekády jeho exis­tence bylo uve­deno do čes­kých kin 183 filmů v nej­vyšší dostupné kva­litě, které už vidělo více než 800 000 diváků. Projekt 100 je tak suve­rénně nej­tra­dič­nější i nej­větší kolekcí kla­sic­kých filmů dis­tri­bu­o­va­ných v tuzem­ských kinech.

Letošní roč­ník Projektu 100 bude zahá­jen fil­mem reži­séra Johna Sturgese Sedm sta­teč­ných, pří­bě­hem o legen­dár­ních pis­tol­ní­cích a jejich boji za správ­nou věc, který je mno­hými ozna­čo­ván jako nej­lepší wes­tern všech dob. Slavnostní pre­mi­éra pro­běhne 14. ledna v praž­ském kině Aero.

V únoru pak bude násle­do­vat sní­mek ital­ského reži­séra Federica Felliniho Osm a půl. Duben při­nese Mlčení jeh­ňá­tek s neza­po­me­nu­tel­ným Anthony Hopkinsem a na Letní fil­mové škole se v čer­venci usku­teční pre­mi­éry Starců na chmeluCesty do fan­ta­zie.

Novinkou v rámci Projektu 100 je spo­lu­práce s nezisko­vou orga­ni­zací iShorts, jež pre­zen­tuje nej­za­jí­ma­vější české i zahra­niční krátké filmy. Diváky Projektu 100 tak čekají pro­jekce krát­kých, tema­ticky vždy peč­livě vybra­ných před­filmů, pře­vážně od stu­dentů čes­kých fil­mo­vých škol. U Sedmi sta­teč­ných se bude jed­nat o film The Deal, režie Štěpán FOK Vodrážka.

Do čes­kých kin se v roce 2016 záslu­hou Projektu 100 dostane pět mimo­řádně kva­lit­ních děl svě­tové i české kine­ma­to­gra­fie, což z něj činí oče­ká­va­nou udá­lostí všech fanoušků filmu. Aby bylo jejich hle­dání a ori­en­tace v pro­jektu jed­no­dušší, bude od 7. ledna spuš­těn i nový web, který je pří­stupný na strán­kách www.projekt100.cz.

Oficiální stránky Asociace čes­kých fil­mo­vých klubů: www.acfk.cz

www.facebook.com/filmovekluby         www.facebook.com/projekt100acfk?fref=ts

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X