Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Febiofest přivítá múzu Pedra Almodóvara herečku Carmen Maurovou a hvězdu filmů Dannyho Boyla, drogového dealera z  Trainspottingu herce Petera Mullana.

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Pozvání na MFF Praha – Febiofest při­jala špa­něl­ská herečka Carmen Maura, která je nej­dů­le­ži­tější žen­skou tváří špa­něl­ské kine­ma­to­gra­fie. Další hvězdou fes­ti­valu bude i skot­ský herec a drži­tel benát­ského Zlatého lva Peter Mullan, známý z  kul­tov­ních snímků Dannyho Boyla Mělký hrob a Trainspotting či jako hlavní před­sta­vi­tel filmu Jmenuji se Joe. Carmen Maura tak bude třetí fil­mo­vou hvězdou, která si vedle slo­ven­ské herečky Emílie Vášáryové a ital­ské fil­mové legendy reži­séra Marca Bellocchia pře­vezme 17. března na slav­nost­ním zahá­jení v  Obecním domě Kristiána za pří­nos svě­tové kine­ma­to­gra­fii. Stejné oce­nění získá na zakon­čení i autor Královny, brit­ský sce­nárista Peter Morgan. Mullan si pře­vezme Kristiána v  prů­běhu fes­ti­valu. Febiofest při­vítá mezi zahra­nič­ními hosty i jed­noho z  nej­vý­raz­něj­ších evrop­ských herců sou­čas­nosti Daniela Brühla.

Carmen Maura a Penelope Cruz ve filmu Volver. Foto zdroj : Febiofest
Carmen Maura a Penelope Cruz ve filmu Volver.
Foto zdroj : Febiofest

Carmen Maura ztvár­nila na sto čty­ři­cet fil­mo­vých a tele­viz­ních rolí a byla také hlavní hereč­kou mad­rid­ského Národního diva­dla. Nejčastěji si zahrála ve fil­mech Pedra Almodóvara – role transse­xu­álky v Almodóvarově filmu Zákon touhy z roku 1987 z  ní udě­lala ikonu v  gay komu­nitě a spo­lečná hvězda Almodóvara a Maurové coby jeho múzy následně stou­pala. Velký mezi­ná­rodní úspěch na sebe nene­chal dlouho čekat poté, kdy byl v  roce 1988 nomi­no­ván na Oscara za nej­lepší zahra­niční film sní­mek Ženy na pokraji ner­vo­vého zhrou­cení, kde se po boku Maurové výraz­něji uká­zal Antonio Banderas. Maura nato­čila s  Almodóvarem další sní­mek Volver až po osm­nácti letech, herecký žen­ský ansámbl tohoto filmu včetně Penélope Cruzové zís­kal oce­nění na fes­ti­valu v  Cannes.

Španělskou obdobu Oscara, cenu Goya pro nej­lepší herečku, zís­kala Maura cel­kem čty­ři­krát, za roli Pepi ve filmu Pepi, Luci, Bom a ostatní holky z  party si při­vezla i hlavní cenu z  MFF v  Benátkách a také Cenu evrop­ské aka­de­mie pro nej­lepší herečku. Za ztvár­nění titulní role v  pod­stat­ném snímku špa­něl­ské reži­sér­ské legendy Carlose Saury Ach, Carmelo! zasa­ze­ném do dra­ma­tic­kého závěru občan­ské války zís­kala Maura jak Goyu, tak evrop­skou cenu Felix. Diváci Febiofestu uvidí Carmen Maurovou, rodačku z  Madridu, kromě zmí­ně­ného snímku Ach, Carmelo! (1990) napří­klad ve francouzsko-švýcarské černé kome­dii o euta­na­zii Bláhová noc (2015).

Skotský diva­delní a fil­mový herec a fil­mový reži­sér Peter Mullan ve filmu začí­nal napří­klad s  reno­mo­va­ným reži­sé­rem Kenem Loachem, který ho obsa­dil i do hlavní role jed­noho ze svých nej­zná­měj­ších opusů Jmenuji se Joe, za nějž Mullan zís­kal na MFF v  Cannes cenu za nej­lepší muž­ský herecký výkon. Ještě před­tím se však stal hvězdou díky dvěma kul­tov­ním sním­kům reži­séra Dannyho Boyla Mělký hrob a Trainspotting, v  němž Mullan ztvár­nil postavu dro­go­vého dea­lera Swanneyho. V polo­vině 90. let se Peter Mullan vedle herecké dráhy začíná věno­vat také fil­mové režii. Největšího mezi­ná­rod­ního úspě­chu na poli režie dosáhl svým dru­hým celo­ve­čer­ním sním­kem, his­to­ric­kým dra­ma­tem Padlé ženy. Příběh zasa­zený do kláš­tera slou­ží­cího jako pře­vý­chovné zaří­zení zís­kal napří­klad Zlatého lva za nej­lepší film na MFF v Benátkách. Letošní Febiofest před­staví Mullanovu herec­kou vir­tu­o­zitu snímky z  roku 2015 Hector a Píseň západu slunce.

Na fes­ti­val letos zavítá přes 50 zahra­nič­ních hostů, mezi nimi v  Izraeli oce­ňo­vaný diva­delní a fil­mový herec Itay Tiran, který na Febiofestu před­staví pol­ský film Démon reži­séra Marcina Wrony. Dalším z hostů bude i mezi­ná­rodně úspěšný nor­ský sce­nárista Bjørn Olaf Johannessen, mj. autor scé­náře snímku reži­séra Wima Wenderse Everything Will Be Fine zařa­ze­ného do hlavní sou­těže Berlinale. Zcela nově bude letos na Febiofestu udě­lena cena Amnesty International Febiofest Award, jejímž pro­střed­nic­tvím chtějí orga­ni­zá­toři fes­ti­valu pou­ká­zat na dik­tá­tor­skými režimy nespra­ved­livě věz­něné umělce a novi­náře na celém světě. V  porotě ceny zasedne herečka Martha Issová, ředi­tel Amnesty International ČR Mark Martin a dra­ma­turg MFF Rotterdam Gertjan Zuilhof. Febiofest tímto nava­zuje na loň­ské akti­vity kolem věz­ně­ného ukra­jin­ského fil­maře Olega Sentsova. Diváci na fes­ti­valu uvidí i vítěze letoš­ních Oscarů, drama z  novi­nář­ského pro­středí Spotlight.

Organizátoři MFF Praha – Febiofest si všimli vzrůs­ta­jí­cích čísel v  oblasti zane­dbá­vání seni­orů a v  hor­ších pří­pa­dech i domá­cího násilí vůči star­ším lidem. Charitativním part­ne­rem 23. roč­níku Febiofestu se tak stala orga­ni­zace Život 90 s  komu­nit­ním cen­t­rem v  Praze. Kromě jediné non­stop bez­platné linky důvěry pro seni­ory 800  157  157 posky­tuje Život 90 také službu insta­lace tís­ňo­vého tla­čítka, jehož pomocí orga­ni­zace zachrá­nila životy tisíců seni­orů v  celé repub­lice. Cílem čin­nosti Života 90 je mj. umož­nit seni­o­rům žít plno­hod­notný život tam, kde to mají rádi – doma.
„Společnost samo­zřejmě odmítá a odsu­zuje expli­citní týrání seni­orů. Jenže nejde jen o násilí, ale i ome­zo­vání pohybu, upí­rání práva na roz­ho­do­vání, na sou­kromí nebo o ztrátu důstoj­nosti. Často to může být pouze bez­dů­vodné tykání nebo i mnohdy dobře myš­lené věty typu: Udělám to za tebe, bude to lepší. Starých lidí při­pra­vo­va­ných o základní lid­skou důstoj­nost je obrov­ské množ­ství a viníky nej­sou vul­gární vyši­nutí násil­níci. Jsme to my – děti, vnuci, známí a pečo­va­telé,“ řekl zakla­da­tel a ředi­tel Života 90 Jan Lorman.

Febiofest spo­lečně s  Českou min­cov­nou poctí v  letoš­ním roce raž­bou pamětní medaile herec­kou legendu čes­kého filmu Rudolfa Hrušínského. Navazuje tak na loň­skou poctu Karlu Fialovi alias Limonádovému Joe. První dva vyra­žené exem­pláře nové medaile zís­kají synové Rudolfa Hrušínského Rudolf a Jan. Filmoví fanoušci si budou moci pamětní medaile zakou­pit u České min­covny. Omezenou edici 200 kusů zla­tek o hmot­nosti čtvr­tiny unce doplní 400 kusů stří­br­ných medailí o hmot­nosti 10 gramů. „Jako námět medaile poslou­žila Hrušínského bohatá fil­mová tvorba. Na rubové straně vymo­de­lo­val autor Martin Dašek fil­mový pás, v němž lze najít mini­a­tury jed­not­li­vých rolí. To celé je osví­ceno dobo­vou pro­mí­tač­kou,“ uvedl Lukáš Jokl z České min­covny. Letošní novin­kou je mož­nost zvo­lit osob­nost, které se této pocty dostane v  rámci příštího Febiofestu. Mezi nomi­no­va­nými jsou napří­klad Oldřich Nový nebo Vladimír Menšík. Se zahá­je­ním fes­ti­valu 17. března bude možné hla­so­vat na www.ceskamincovna.cz/febiofest, deset hla­su­jí­cích má mož­nost zís­kat stří­br­nou medaili s  Rudolfem Hrušínským.

Na letoš­ním roč­níku Febiofestu bude udě­leno pět Kristiánů za pří­nos svě­tové kine­ma­to­gra­fii, tzv. pro­gra­mové Pocty, v  rámci nichž uvidí diváci vždy něko­lik filmů tvůr­čích nebo herec­kých osob­ností fes­ti­valu, budou letos pat­řit herci Danielu Brühlovi, reži­sé­rům Janu Cvitkovičovi a Marcu Bellocchiovi, herečce Carmen Maurové a sce­náris­tovi a dra­ma­ti­kovi Peteru Morganovi.
Febiofest uvede v  Praze a následně v  regi­o­nech v  rámci svých ozvěn 150 filmů z  56 zemí v  cel­kem 586 pro­jek­cích.
Předprodej na pokladně kina CineStar Praha – Anděl začne 9. března ve 12 hodin a ve 14 hodin na pokladně CineStaru na Černém Mostě. Online před­pro­dej  na  www.febiofest.cz  a  www.cinestar.cz  začne  ve středu 9. března minutu před půl­nocí. Lístky na sekci Culinary Cinema je možné kou­pit v  síti Ticketportal

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.