Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Febiofest přivítá múzu Pedra Almodóvara herečku Carmen Maurovou a hvězdu filmů Dannyho Boyla, drogového dealera z  Trainspottingu herce Petera Mullana.


Febiofest při­ví­tá múzu Pedra Almodóvara hereč­ku Carmen Maurovou a hvězdu fil­mů Dannyho Boyla, dro­go­vé­ho dea­le­ra z  Trainspottingu her­ce Petera Mullana.
Ohodnoťte člá­nek

Pozvání na MFF Praha - Febiofest při­ja­la špa­něl­ská hereč­ka Carmen Maura, kte­rá je nej­dů­le­ži­těj­ší žen­skou tvá­ří špa­něl­ské kine­ma­to­gra­fie. Další hvězdou fes­ti­va­lu bude i skot­ský herec a drži­tel benát­ské­ho Zlatého lva Peter Mullan, zná­mý z  kul­tov­ních sním­ků Dannyho Boyla Mělký hrob a Trainspotting či jako hlav­ní před­sta­vi­tel fil­mu Jmenuji se Joe. Carmen Maura tak bude tře­tí fil­mo­vou hvězdou, kte­rá si ved­le slo­ven­ské hereč­ky Emílie Vášáryové a ital­ské fil­mo­vé legen­dy reži­sé­ra Marca Bellocchia pře­vez­me 17. břez­na na slav­nost­ním zahá­je­ní v  Obecním domě Kristiána za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Stejné oce­ně­ní zís­ká na zakon­če­ní i autor Královny, brit­ský sce­náris­ta Peter Morgan. Mullan si pře­vez­me Kristiána v  prů­bě­hu fes­ti­va­lu. Febiofest při­ví­tá mezi zahra­nič­ní­mi hos­ty i jed­no­ho z  nej­vý­raz­něj­ších evrop­ských her­ců sou­čas­nos­ti Daniela Brühla.

Carmen Maura a Penelope Cruz ve filmu Volver. Foto zdroj : Febiofest
Carmen Maura a Penelope Cruz ve fil­mu Volver.
Foto zdroj : Febiofest

Carmen Maura ztvár­ni­la na sto čty­ři­cet fil­mo­vých a tele­viz­ních rolí a byla také hlav­ní hereč­kou mad­rid­ské­ho Národního diva­dla. Nejčastěji si zahrá­la ve fil­mech Pedra Almodóvara – role transse­xu­ál­ky v Almodóvarově fil­mu Zákon tou­hy z roku 1987 z  ní udě­la­la iko­nu v  gay komu­ni­tě a spo­leč­ná hvězda Almodóvara a Maurové coby jeho múzy násled­ně stou­pa­la. Velký mezi­ná­rod­ní úspěch na sebe nene­chal dlou­ho čekat poté, kdy byl v  roce 1988 nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší zahra­nič­ní film sní­mek Ženy na pokra­ji ner­vo­vé­ho zhrou­ce­ní, kde se po boku Maurové výraz­ně­ji uká­zal Antonio Banderas. Maura nato­či­la s  Almodóvarem dal­ší sní­mek Volver až po osm­nác­ti letech, herec­ký žen­ský ansám­bl toho­to fil­mu včet­ně Penélope Cruzové zís­kal oce­ně­ní na fes­ti­va­lu v  Cannes.

Španělskou obdo­bu Oscara, cenu Goya pro nej­lep­ší hereč­ku, zís­ka­la Maura cel­kem čty­ři­krát, za roli Pepi ve fil­mu Pepi, Luci, Bom a ostat­ní hol­ky z  par­ty si při­vez­la i hlav­ní cenu z  MFF v  Benátkách a také Cenu evrop­ské aka­de­mie pro nej­lep­ší hereč­ku. Za ztvár­ně­ní titul­ní role v  pod­stat­ném sním­ku špa­něl­ské reži­sér­ské legen­dy Carlose Saury Ach, Carmelo! zasa­ze­ném do dra­ma­tic­ké­ho závě­ru občan­ské vál­ky zís­ka­la Maura jak Goyu, tak evrop­skou cenu Felix. Diváci Febiofestu uvi­dí Carmen Maurovou, rodač­ku z  Madridu, kro­mě zmí­ně­né­ho sním­ku Ach, Carmelo! (1990) napří­klad ve francouzsko-švýcarské čer­né kome­dii o euta­na­zii Bláhová noc (2015).

Skotský diva­del­ní a fil­mo­vý herec a fil­mo­vý reži­sér Peter Mullan ve fil­mu začí­nal napří­klad s  reno­mo­va­ným reži­sé­rem Kenem Loachem, kte­rý ho obsa­dil i do hlav­ní role jed­no­ho ze svých nej­zná­měj­ších opu­sů Jmenuji se Joe, za nějž Mullan zís­kal na MFF v  Cannes cenu za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon. Ještě před­tím se však stal hvězdou díky dvě­ma kul­tov­ním sním­kům reži­sé­ra Dannyho Boyla Mělký hrob a Trainspotting, v  němž Mullan ztvár­nil posta­vu dro­go­vé­ho dea­le­ra Swanneyho. V polo­vi­ně 90. let se Peter Mullan ved­le herec­ké dráhy začí­ná věno­vat také fil­mo­vé režii. Největšího mezi­ná­rod­ní­ho úspě­chu na poli režie dosá­hl svým dru­hým celo­ve­čer­ním sním­kem, his­to­ric­kým dra­ma­tem Padlé ženy. Příběh zasa­ze­ný do kláš­te­ra slou­ží­cí­ho jako pře­vý­chov­né zaří­ze­ní zís­kal napří­klad Zlatého lva za nej­lep­ší film na MFF v Benátkách. Letošní Febiofest před­sta­ví Mullanovu herec­kou vir­tu­o­zi­tu sním­ky z  roku 2015 Hector a Píseň zápa­du slun­ce.

Na fes­ti­val letos zaví­tá přes 50 zahra­nič­ních hos­tů, mezi nimi v  Izraeli oce­ňo­va­ný diva­del­ní a fil­mo­vý herec Itay Tiran, kte­rý na Febiofestu před­sta­ví pol­ský film Démon reži­sé­ra Marcina Wrony. Dalším z hos­tů bude i mezi­ná­rod­ně úspěš­ný nor­ský sce­náris­ta Bjørn Olaf Johannessen, mj. autor scé­ná­ře sním­ku reži­sé­ra Wima Wenderse Everything Will Be Fine zařa­ze­né­ho do hlav­ní sou­tě­že Berlinale. Zcela nově bude letos na Febiofestu udě­le­na cena Amnesty International Febiofest Award, jejímž pro­střed­nic­tvím chtě­jí orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu pou­ká­zat na dik­tá­tor­ský­mi reži­my nespra­ved­li­vě věz­ně­né uměl­ce a novi­ná­ře na celém svě­tě. V  poro­tě ceny zased­ne hereč­ka Martha Issová, ředi­tel Amnesty International ČR Mark Martin a dra­ma­turg MFF Rotterdam Gertjan Zuilhof. Febiofest tím­to nava­zu­je na loň­ské akti­vi­ty kolem věz­ně­né­ho ukra­jin­ské­ho fil­ma­ře Olega Sentsova. Diváci na fes­ti­va­lu uvi­dí i vítě­ze letoš­ních Oscarů, dra­ma z  novi­nář­ské­ho pro­stře­dí Spotlight.

Organizátoři MFF Praha – Febiofest si všimli vzrůs­ta­jí­cích čísel v  oblas­ti zane­dbá­vá­ní seni­o­rů a v  hor­ších pří­pa­dech i domá­cí­ho nási­lí vůči star­ším lidem. Charitativním part­ne­rem 23. roč­ní­ku Febiofestu se tak sta­la orga­ni­za­ce Život 90 s  komu­nit­ním cen­t­rem v  Praze. Kromě jedi­né non­stop bez­plat­né lin­ky důvě­ry pro seni­o­ry 800  157  157 posky­tu­je Život 90 také služ­bu insta­la­ce tís­ňo­vé­ho tla­čít­ka, jehož pomo­cí orga­ni­za­ce zachrá­ni­la živo­ty tisí­ců seni­o­rů v  celé repub­li­ce. Cílem čin­nos­ti Života 90 je mj. umož­nit seni­o­rům žít plno­hod­not­ný život tam, kde to mají rádi – doma.
„Společnost samo­zřej­mě odmí­tá a odsu­zu­je expli­cit­ní týrá­ní seni­o­rů. Jenže nejde jen o nási­lí, ale i ome­zo­vá­ní pohy­bu, upí­rá­ní prá­va na roz­ho­do­vá­ní, na sou­kro­mí nebo o ztrá­tu důstoj­nos­ti. Často to může být pou­ze bez­dů­vod­né tyká­ní nebo i mnoh­dy dob­ře myš­le­né věty typu: Udělám to za tebe, bude to lep­ší. Starých lidí při­pra­vo­va­ných o základ­ní lid­skou důstoj­nost je obrov­ské množ­ství a viní­ky nejsou vul­gár­ní vyši­nu­tí násil­ní­ci. Jsme to my – děti, vnu­ci, zná­mí a pečo­va­te­lé,“ řekl zakla­da­tel a ředi­tel Života 90 Jan Lorman.

Febiofest spo­leč­ně s  Českou min­cov­nou poctí v  letoš­ním roce raž­bou pamět­ní medai­le herec­kou legen­du čes­ké­ho fil­mu Rudolfa Hrušínského. Navazuje tak na loň­skou poctu Karlu Fialovi ali­as Limonádovému Joe. První dva vyra­že­né exem­plá­ře nové medai­le zís­ka­jí syno­vé Rudolfa Hrušínského Rudolf a Jan. Filmoví fanouš­ci si budou moci pamět­ní medai­le zakou­pit u České min­cov­ny. Omezenou edi­ci 200 kusů zla­tek o hmot­nos­ti čtvr­ti­ny unce dopl­ní 400 kusů stří­br­ných medai­lí o hmot­nos­ti 10 gra­mů. „Jako námět medai­le poslou­ži­la Hrušínského boha­tá fil­mo­vá tvor­ba. Na rubo­vé stra­ně vymo­de­lo­val autor Martin Dašek fil­mo­vý pás, v němž lze najít mini­a­tu­ry jed­not­li­vých rolí. To celé je osví­ce­no dobo­vou pro­mí­tač­kou,“ uve­dl Lukáš Jokl z České min­cov­ny. Letošní novin­kou je mož­nost zvo­lit osob­nost, kte­ré se této pocty dosta­ne v  rám­ci příští­ho Febiofestu. Mezi nomi­no­va­ný­mi jsou napří­klad Oldřich Nový nebo Vladimír Menšík. Se zahá­je­ním fes­ti­va­lu 17. břez­na bude mož­né hla­so­vat na www.ceskamincovna.cz/febiofest, deset hla­su­jí­cích má mož­nost zís­kat stří­br­nou medai­li s  Rudolfem Hrušínským.

Na letoš­ním roč­ní­ku Febiofestu bude udě­le­no pět Kristiánů za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii, tzv. pro­gra­mo­vé Pocty, v  rám­ci nichž uvi­dí divá­ci vždy něko­lik fil­mů tvůr­čích nebo herec­kých osob­nos­tí fes­ti­va­lu, budou letos pat­řit her­ci Danielu Brühlovi, reži­sé­rům Janu Cvitkovičovi a Marcu Bellocchiovi, hereč­ce Carmen Maurové a sce­náris­to­vi a dra­ma­ti­ko­vi Peteru Morganovi.
Febiofest uve­de v  Praze a násled­ně v  regi­o­nech v  rám­ci svých ozvěn 150 fil­mů z  56 zemí v  cel­kem 586 pro­jek­cích.
Předprodej na poklad­ně kina CineStar Praha – Anděl začne 9. břez­na ve 12 hodin a ve 14 hodin na poklad­ně CineStaru na Černém Mostě. Online před­pro­dej  na  www.febiofest.cz  a  www.cinestar.cz  začne  ve stře­du 9. břez­na minu­tu před půl­no­cí. Lístky na sek­ci Culinary Cinema je mož­né kou­pit v  síti Ticketportal

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.