Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Febiofest 2016

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Febiofest při­vítá autora scé­nářů filmů Královna nebo Poslední skot­ský král Petera Morgana a ve spo­lu­práci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema

Pozvání na tři­a­dva­cátý Mezinárodní fil­mový fes­ti­val Praha – Febiofest, který se usku­teční 17. až 25. března, při­jal jako první brit­ský sce­nárista a dra­ma­tik Peter Morgan, mj. drži­tel Zlatého glóbu, kte­rého pro­sla­vily pře­de­vším živo­to­pisné snímky o osob­nos­tech 20. sto­letí, jako napří­klad Poslední skot­ský král nebo Královna. Po loň­ské úspěšné spo­lu­práci s fes­ti­va­lem Berlinale orga­ni­zá­toři Febiofestu znovu před­staví sekci Culinary Cinema.

Zatímco Peteru Morganovi vynesl scé­nář k snímku o brit­ské krá­lovně Alžbětě II. Zlatý gló­bus, před­sta­vi­telka hlavní role Helen Mirrenová zís­kala Oscara. Morgan je i auto­rem scé­nářů k Poslednímu skot­skému králi o ugand­ském dik­tá­to­rovi Idi Aminovi nebo k nej­lep­šímu závod­nímu filmu všech dob s názvem Rivalové o sou­pe­ření mezi závod­níky Formule 1 Niki Laudou a Jamesem Huntem. Amerikou otřásl Duel Frost/Nixon, rekon­strukce tele­viz­ních roz­ho­vorů, k nimž napsal Morgan scé­nář podle své diva­delní hry. Morgan byl dva­krát nomi­no­ván na Oscara, čty­ři­krát zís­kal cenu BAFTA, mj. za tele­vizní film The Deal o riva­litě Tonyho Blaira a Gordona Browna. Pouto, které jed­noho z nej­žá­da­něj­ších sce­náristů sou­čas­nosti váže k České repub­lice, je jeho man­žel­ství s dce­rou poli­tika Karla Schwarzenberga Annou Carolinou, jež má titul prin­cezny. Febiofest Peteru Morganovi udělí Kristiána za při­nos svě­tové kine­ma­to­gra­fii.

Letos podruhé před­staví Febiofest filmy z kuli­nář­ského pro­středí spo­jené s exklu­zivní večeří nesoucí název ber­lín­ské fil­mové sekce. Tentokrát budou orga­ni­zá­toři v rámci Culinary Cinema pro­mí­tat během fes­ti­va­lo­vého víkendu od pátku 18. 3. do neděle 20. 3. v kině CineStar Praha – Anděl a večeře budou následně ser­ví­ro­vat v pro­středí spe­ci­álně upra­vené restau­race v při­lehlém andel’s Hotelu Prague . Na pro­gramu bude spolu s ital­ským menu ame­rická nezá­vislá kome­die Trattoria nahlí­že­jící pod pokličku tvr­dého kuli­nář­ského busi­nessu a oko­ře­něná komen­táři sku­teč­ných šéf­ku­chařů, dále pak miche­lin­ské nou­velle cui­sine a první „gur­mán­ský thriller“ doku­ment Ryba, kuře, krab , který sle­duje drži­tele miche­lin­ské hvězdy na mezi­ná­rodní kuchař­ské olym­pi­ádě Bocuse d’Or, a na závěr asij­ská kuchyně a japon­ský his­to­rický milostný pří­běh Kuchyň samu­rajů inspi­ro­vaný sku­teč­nými udá­lostmi. Lístky na Culinary Cinema budou v před­pro­deji Ticketportalu od 1. února. V ceně od 1 590 korun bude fil­mová pro­jekce a večeře o třech cho­dech uvá­děná mode­rá­to­rem.

Febiofest letos při­chází s novým gra­fic­kým kon­cep­tem, který nava­zuje na loň­skou gra­fiku, jíž domi­no­valy potlu­čené tvůr­covy brýle „febi­o­ku­láry“ spolu s drob­nými posta­vami kocoura a ptáčka. Hlavním moti­vem pro rok 2016 je postava tou­la­vého čer­ného kocoura, tajem­ného praž­ského bon­vi­vána, který nám pře­jde přes cestu, a ovlivní tak náš směr. „Vloni jsme před­sta­vili světu tzv. febi­o­ku­láry, tvůr­cův pohled na svět. Když si brýle nasa­díte, zříte obraz, který má umě­lec před očima. Nyní je čas před­sta­vit Febia. Je to potulný praž­ský kocour zna­jící všechna zákoutí, postava, která se dostane všude jako stín, kocour, který malého ptáčka sežral,“ popi­suje autor gra­fiky Georgi Stojkov. Ikonický kocour bude Febiofest pro­vá­zet po mnoho sezón a pro účely dal­ších mutací vizu­álu má v pří­padě sekce Febiofest Music Fest na hlavě slu­chátka nebo na vizu­álu ke Culinary Cinema právě snědl rybu. Celou kam­paň zpra­co­valo gra­fické Studio Stojkov.

Festivalovou cenu Grand Prix udělí vítězi sekce Nová Evropa 33členná porota slo­žená z fil­mo­vých fanoušků vybra­ných z veřej­nosti a jedné známé osob­nosti jako před­sedy. Zájemci na post porotce se mohou začít hlá­sit pro­střed­nic­tvím dotaz­níku na webo­vých strán­kách fes­ti­valu www.febiofest.cz do 25. února.

Festivalové pro­jekce se budou konat pře­de­vším v jed­nom z divácky nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých mul­tiplexů CineStar Praha – Anděl a dále pak v CineStaru Praha – Černý Most. MFF Praha – Febiofest je nej­větší fil­mo­vou akcí svého druhu na území hlav­ního města Prahy, pre­zi­den­tem fes­ti­valu je Fero Fenič, ředi­te­lem Kamil Spáčil a na pozici pro­gra­mo­vých ředi­telů působí Štefan Uhrík a Hana Cielová. Febiofest následně pro­bíhá ve všech regi­o­nech České repub­liky jako Regionální ozvěny Febiofestu. Vybrané filmy lidé uvidí v rámci Ozvěn Febiofestu ve čtr­nácti čes­kých měs­tech napříč celou Českou repub­li­kou od 29. března do 21. dubna.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.