Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dokument ze současné Severní Korey V paprscích slunce v březnu na festivalu Jeden svět a v dubnu v kinech

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Klusák & Remunda ve spo­lu­práci s Českou tele­vizí uvá­dějí uni­kátní por­trét sou­časné Severní Koreje zachy­cený pro­střed­nic­tvím života běžné pchjon­gjan­gské rodiny – V paprs­cích slunce reži­séra Vitalije Manského – v březnu uvede Mezinárodní fes­ti­val doku­men­tár­ních filmů o lid­ských prá­vech Jeden svět. Slavnostní pre­mi­éra nového snímku z pro­dukce Víta Klusáka a Filipa RemundyHypermarket Filmu je na pro­gramu 15. března v 18:45 ve Velkém sále kina Lucerna. Režisér Manský osobně pro­jekci uvede a po filmu bude s diváky bese­do­vat spo­lečně s fil­mo­vým kri­ti­kem Kamilem Filou. Projekce se zúčastní i kame­ra­manka Alexandra Ivanova, žákyně kame­ra­mana Jusova, který sní­mal filmy Andreje Tarkovského. Film V paprs­cích slunce byl zatím oce­něn na MFDF Ji.hlava (Nejlepší doku­ment střední a východní Evropy), na ital­ském Trieste Film Festival – Alpe Adria Cinema (Cena za nej­lepší doku­ment) a na MFF Black Nights Talinn (Zvláštní cena poroty za nej­lepší režii). Film vstoupí do čes­kých kin v dis­tri­buci Bontonfilmu 14. dubna. Ještě před samot­nou kino­dis­tri­bucí mohou diváci film navští­vit po celé České repub­lice v rámci Jednoho světa v regi­o­nech.

Chtěl jsem nato­čit film o pravé Koreji, ale nee­xis­tuje tam reálný život tak, jak ho známe. Vyskytuje se tam pouze vize mýtu o sku­teč­ném životě. Takže jsme udě­lali film o falešné rea­litě,” sdě­lil Manský pro brit­ský Guardian po roč­ním natá­čení v Severní Koreji.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X