Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Dokument ze současné Severní Korey V paprscích slunce v březnu na festivalu Jeden svět a v dubnu v kinech

Dokument ze sou­čas­né Severní Korey V paprs­cích slun­ce v břez­nu na fes­ti­va­lu Jeden svět a v dub­nu v kinech
Ohodnoťte člá­nek

Klusák & Remunda ve spo­lu­prá­ci s Českou tele­vi­zí uvá­dě­jí uni­kát­ní por­trét sou­čas­né Severní Koreje zachy­ce­ný pro­střed­nic­tvím živo­ta běž­né pchjon­gjan­gské rodi­ny – V paprs­cích slun­ce reži­sé­ra Vitalije Manského – v břez­nu uve­de Mezinárodní fes­ti­val doku­men­tár­ních fil­mů o lid­ských prá­vech Jeden svět. Slavnostní pre­mi­é­ra nové­ho sním­ku z pro­duk­ce Víta Klusáka a Filipa RemundyHypermarket Filmu je na pro­gra­mu 15. břez­na v 18:45 ve Velkém sále kina Lucerna. Režisér Manský osob­ně pro­jek­ci uve­de a po fil­mu bude s divá­ky bese­do­vat spo­leč­ně s fil­mo­vým kri­ti­kem Kamilem Filou. Projekce se zúčast­ní i kame­ra­man­ka Alexandra Ivanova, žáky­ně kame­ra­ma­na Jusova, kte­rý sní­mal fil­my Andreje Tarkovského. Film V paprs­cích slun­ce byl zatím oce­něn na MFDF Ji.hlava (Nejlepší doku­ment střed­ní a východ­ní Evropy), na ital­ském Trieste Film Festival – Alpe Adria Cinema (Cena za nej­lep­ší doku­ment) a na MFF Black Nights Talinn (Zvláštní cena poro­ty za nej­lep­ší režii). Film vstou­pí do čes­kých kin v dis­tri­buci Bontonfilmu 14. dub­na. Ještě před samot­nou kino­dis­tri­bucí mohou divá­ci film navští­vit po celé České repub­li­ce v rám­ci Jednoho svě­ta v regi­o­nech.

“Chtěl jsem nato­čit film o pra­vé Koreji, ale nee­xis­tu­je tam reál­ný život tak, jak ho zná­me. Vyskytuje se tam pou­ze vize mýtu o sku­teč­ném živo­tě. Takže jsme udě­la­li film o faleš­né rea­li­tě,” sdě­lil Manský pro brit­ský Guardian po roč­ním natá­če­ní v Severní Koreji.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR