Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Mezinárodní filmový festival Tourfilm: marocká poušť, Afghánistán či přednáška Radima Uzla

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


47. roč­ník nej­star­ší­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu turis­tic­kých fil­mů na svě­tě se letos bude konat od 9. do 11. říj­na 2014 v kar­lo­var­ském hote­lu Thermal a v Grandhotelu PUPP. Partnerskou zemí toho­to roč­ní­ku fes­ti­va­lu bude Maroko – per­la Arábie. V rám­ci besed se ale návštěv­ní­ci podí­va­jí i na pod­stat­ně chlad­něj­ší Aljašku či se dozvě­dí o sexu­ál­ních tabu napříč kon­ti­nen­ty. Program je i letos pro všech­ny návštěv­ní­ky zdar­ma.

Tourfilm, jehož pořa­da­te­le je České cen­t­rá­la ces­tov­ní­ho ruchu, letos opět oce­ní ty nej­lep­ší spo­ty, fil­my i inter­ne­to­vé pre­zen­ta­ce, kte­ré pomá­ha­jí k roz­vo­ji mezi­ná­rod­ní­ho ces­tov­ní­ho ruchu. Po jed­n­a­dva­cá­té se také usku­teč­ní fes­ti­val čes­kých turis­tic­kých fil­mů a spo­tů, jehož cílem je nalá­kat turis­ty na krá­sy Čech, Moravy a Slezska – Tour Region Film. Do sou­tě­že Tourfilmu, v jehož rám­ci se o hlav­ní ceny utka­jí fil­my a spo­ty z celé­ho svě­ta, se letos při­hlá­sil rekord­ní počet sním­ků. Necelých 500 fil­mů a spo­tů a 163 mul­ti­me­di­ál­ních poči­nů muse­la zhléd­nout odbor­ná poro­ta, kte­rá udě­lí v jed­not­li­vých kate­go­ri­ích prv­ní tři místa i vel­kou “Grand Prix”. O ceny v rám­ci Tour Region Filmu se utká 64 fil­mů, 35 spo­tů a 30 mul­ti­mé­dií. Festival tra­dič­ně dopl­ní pře­hlíd­ka turis­tic­kých map a prů­vod­ců Tourmap. Zájemci si je budou moci pro­hléd­nout v pro­sto­rách hote­lu Thermal.

Marocká poušť na motor­ce, se zpě­vá­kem i ve fil­mu

Partnerskou zemí letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu bude Maroko, na kte­ré bude nahlí­že­no ze všech stran, skr­ze fil­mo­vou kame­ru i foto­a­pa­rát. Napříč marockou pouš­tí na sil­ných sto­jích pro­ve­de návštěv­ní­ky herec Martin Zounar, kte­rý exo­ti­ku Maroka obje­vo­val no motor­ce spo­leč­ně se zpě­vá­ky Václavem Noidem Bártou a Lou Fanánkem Hagenem v roce 2009. Se spe­ci­fi­ky foce­ní v maroc­ké pouš­ti sezná­mí poslu­cha­če ces­to­va­tel a foto­graf Jiří Kolbaba, a o tom, jak se v Maroku natá­čel film Líbáš jako ďábel, pro­mlu­ví reži­sér­ka Marie Poledňáková. Méně tra­dič­ní pohled na seve­ro­af­ric­kou zemi nabíd­ne i pře­váž­ně muzi­ká­lo­vá zpě­vač­ka Linda Finková.

Páteční den, kte­rý před­sta­ví tuto exo­tic­kou loka­li­tu, je při­pra­vo­ván ve spo­lu­prá­ci s Moroccan National Tourist OfficeVelvyslanectvím Marockého krá­lov­ství.

O pod­stat­ně „chlad­něj­ší“ část vyprá­vě­ní se posta­rá mimo jiné herec a mode­rá­tor Aleš Háma, kte­rý se podě­lí o své zážit­ky s ryba­ře­ním ve vol­né pří­ro­dě Aljašky, svět ces­to­va­te­le Miroslava Zikmunda při­blí­ží Petr Horký. Sexuolog Radim Uzel odha­lí poslu­cha­čům taje sexu napříč kon­ti­nen­ty, mimo jiné, jaká sexu­ál­ní tabu ský­tá evrop­ský a jaká mimo­ev­rop­ský svět. Doprovodný pro­gram zave­de návštěv­ní­ky i do extrém­ních pod­mí­nek Afghánistánu, na cesty s celo­svě­to­vě zná­mou dvo­ji­cí Zikmund a Hanzelka a ochu­ze­ni nebu­dou ani pří­z­niv­ci ces­to­va­tel­ské­ho guru Miloslava Stingla, čest­né­ho náčel­ní­ka kme­ne Kikapů. Jana Bürger spo­leč­ně s čest­ným hos­tem fes­ti­va­lu – krá­lov­nou Velikonočního ost­ro­va Taurama Hey Rapu – pro­zra­dí taje toho­to spe­ci­fic­ké­ho ost­ro­va leží­cí­ho v Polynésii a řeč bude i o České repub­li­ce – ten­to­krát coby země s boha­tou fil­mo­vou his­to­rií.

Na dno oce­á­nu s aus­tral­ským potá­pě­čem Davidem Hannanem

Hlavní hvězdou 47. roč­ní­ku fes­ti­va­lu bude aus­tral­ský fil­mař, umě­lec a ochrán­ce pří­ro­dy David Hannan. Jeho fil­my toče­né spe­ci­ál­ní tech­ni­kou pod hla­di­nou moře posbí­ra­li v posled­ních letech řadu cen. Držitel ceny EMMY pra­cu­je pře­váž­ně v tro­pic­kých oblas­tech a v mír­ných vodách kolem Austrálie, Antarktidy, Filipín, Bornea či Cookových ost­ro­vů.

Hannan, kte­rý se popr­vé potá­pěl již v 11 letech, objas­nil jako prv­ní způ­sob korá­lo­vé­ho tře­ní a jeho doku­ment o repro­duk­ci korá­lů a násled­ném vytvá­ře­ní úte­sů byl prv­ním doku­men­tem na svě­tě, kte­rý zma­po­val toto téma. Hannan spo­lu­pra­cu­je s tele­viz­ní­mi sta­ni­ce­mi BBC, Discovery či National Geographic, jeho pro­dukč­ní spo­leč­nost vytvá­ří vzdě­lá­va­cí a doku­men­tár­ní fil­my z pod­moř­ské­ho svě­ta.

PROGRAM TOURFILM 2014 9. – 11. 9. 2014

čtvr­tek 9/10

Pódium ve foyer hote­lu Thermal

10:00 – 10:30 Slavnostní zahá­je­ní fes­ti­va­lů TOUR REGION FILM a TOURFILM

10:30 – 12:00 Hlavní hvězda fes­ti­va­lu DAVID HANNAN – mode­ru­je Michael Havas

12:00 – 12:45 Vítězné fil­my TOUR REGION FILM 2014

12:45 – 13:30 Jarmila Štuková – Afghánistán, extrémy

13:30 – 14:30 Petr Horký – Století Miroslava Zikmunda

14:30 – 15:15 CzechTourism: Jiří Dužár – Česko. Země jako z fi lmu

15:15 – 15:30 PCT – Priority mar­ke­tingu Prahy jako desti­na­ce

15:30 – 16:30 Radim Uzel – Sex napříč kon­ti­nen­ty

16:30 – 17:00 Vítězné fil­my TOUR REGION FILM 2014.

Malý sál

10:00 – 17:00 Projekce sou­těž­ních fil­mů fes­ti­va­lu TOUR REGION FILM – I. a II. Kategorie

Projekce A, B, C

10:00 – 17:00 Projekce sou­těž­ních fil­mů fes­ti­va­lu TOURFILM – I., II., III. kate­go­rie

pátek 10/10

Maroko – Perla Arábie

Pódium ve foyer hote­lu Thermal

10:00 – 11:00 Maroko – Perla Arábie

11:00 – 11:45 Linda Finková – Jinak o Maroku

11:45 – 12:30 Netradičně po Maroku

12:30 – 13:30 Vítězné fil­my TOURFILM 2014

13:30 – 14:20 Martin Zounar – Moto-cestou-necestou: Na motor­kách po Maroku

14:20 – 15:30 Jiří Kolbaba – Fotil jsem v Maroku

15:30 – 16:30 Marie Poledňáková – Natáčení v Maroku

16:30 – 17:00 Vítězné fil­my TOURFILM 2014

Foyer – dopro­vod­ný pro­gram

10:00 – 17:00 Multimédiální fórum TOURFILM a TOUR REGION FILM

Malý sál

10:00 – 17:00 Projekce sou­těž­ních fil­mů fes­ti­va­lu TOUR REGION FILM – I. a II. Kategorie

Projekce A, B, C

10:00 – 17:00 Projekce sou­těž­ních fil­mů fes­ti­va­lu TOURFILM – I., II., III. kate­go­rie

sobo­ta 11/10

Pódium ve foyer hote­lu Thermal

10:00 – 11:00 Miloslav Stingl – Nejhezčí mís­to na svě­tě

11:00 – 12:00 Jiří Kolbaba – Fotil jsem svět

12:00 – 13:00 Jana Bürger a Taurama Hey Rapu – Tajemství Rapa Nui: Velikonočního ost­ro­va

13:00 – 14:00 Petra Doležalová a Libor Špaček – Útěk na Papuu-Novou Guineu

14:00 – 15:00 Aleš Háma – Já a Aljaška

15:00 – 16:30 Stanislav Motl – Jean Marais nebo Jan Mareš?

16:30 – 17:00 Projekce

Malý sál

10:00 – 17:00 Projekce vítěz­ných fil­mů TOURFILM a TOUR REGION FILM 2014

Projekce A, B, C

10:00 – 17:00 Projekce sou­těž­ních fil­mů fes­ti­va­lu TOURFILM – I., II., III. kate­go­rie

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Tourfilm 20148. října 2014 Tourfilm 2014 Naši redaktoři znovu cestují na festival Tourfilm. Podívejte se na videa, která byla natočena v minulých letech. http://youtu.be/DsnI7nRVsHo http://youtu.be/E4CjKBTxB6k Posted in Festivaly
 • První den na festivalu TOURFILM 201410. října 2014 První den na festivalu TOURFILM 2014 Letištní mezinárodní filmový festival TOURFILM se koná ve dnech 9.-11.10.2014 v Karlových Varech v hotelu Thermal. Hlavním tématem festivalu je MAROKO - PERLA ARÁBIE. V duchu hlavního tématu je provedena výzdoba a je mu věnována i část […] Posted in Festivaly
 • Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna31. března 2016 Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna   Filmový festival Finále Plzeň startuje novou éru Festival láká do Plzně na přehlídku české a slovenské filmové tvorby uplynulého roku a mnoho novinek. Jeho hlavním hostem bude Mike Reiss, dlouholetý tvůrce seriálu […] Posted in Filmové novinky, Festivaly
 • Festival Jeden svět2. března 2015 Festival Jeden svět V pondělí 2.března začne v Praze v kině Lucerna festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Slavnostní zahájení proběhne v 19 hodin ve velkém sále a následně se bude promítat film Bojovníci ze severu. V Praze se […] Posted in Festivaly
 • Febiofest slaví 20 let S Geraldine Chaplinovou, novou soutěžní sekcí a ve všech krajích České republiky!6. února 2013 Febiofest slaví 20 let S Geraldine Chaplinovou, novou soutěžní sekcí a ve všech krajích České republiky! Jubilejní 20. ročník MFF Praha – Febiofest proběhne od 14. do 22. března v Praze. Následně se uskuteční regionálních ozvěny, které letos doznaly velkého rozšíření. Festival přiveze do hlavního města exkluzivní hosty v čele s Geraldine […] Posted in Festivaly
 • ˏˏDo budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí,ˊˊ říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová9. října 2016 ˏˏDo budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí,ˊˊ říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová Letos na konci prázdnin, tedy přesně od 30.8 do 3.9 2016 se konal první ročník festivalu Marienbad Film Festival, který svým prvním ročníkem připomněl návštěvníkům festivalu a milovníkům filmů, ten původní festival konaný v Mariánských […] Posted in Festivaly
 • Futuregate12. března 2015 FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL Druhý ročník festivalu sci-fi filmů Future Gate letos v Praze i v Brně. Unikátní filmová přehlídka přinese legendární Vetřelce, oceněnou vesmírnou komedii The History of Future Folk, vůbec první české uvedení posledního filmu Terryho […] Posted in Festivaly
 • Na Finále Plzeň je velký zájem o zajímavé snímky v sekci Festivalový ZOOM10. dubna 2016 Na Finále Plzeň je velký zájem o zajímavé snímky v sekci Festivalový ZOOM Filmy které byli s úspěchem představeny na filmových festivalech jako Pula Film Festival v Chorvatsku, Diagonále v Rakousku, Festival slovinského filmu v Portoroži a Maďarský filmový týden, budou také na programu Finále Plzeň. Stejně […] Posted in Festivaly
 • Festival krátkých filmů ve Světozoru18. ledna 2014 Festival krátkých filmů ve Světozoru Od čtvrtka 16.1. až do neděle 19.1. se koná v kině Světozor Festival krátkých filmů. Ve velkém a malém sále kina se tak promítne na 65 nejzajímavějších krátkých filmů z celého světa. Ve čtvrtek zahájily festival tyto sekce: Polish […] Posted in Festivaly
 • Festival bollywoodského filmu22. října 2014 Festival bollywoodského filmu Praha a Bollywood je v současné době stále častější a populárnější spojení. Kromě většího zájmu indických filmařů o místní prostředí je to naopak také představení současné indické filmové tvorby v pražských kinech. Festival bollywoodského […] Posted in Festivaly

X