23.06.2018 20:00 - Národní divadlo Brno - Nová scéna - "Pravidla slušného chování v moderní společnosti" | Divadelní novinky | Kritiky.cz

23.06.2018 20:00 - Národní divadlo Brno - Nová scéna - „Pravidla slušného chování v moderní společnosti“

Francouzský dra­ma­tik Jean-Luc Lagarce v roce 1994 zpra­co­val manu­ál sluš­né­ho cho­vá­ní z pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí. Je to neob­vyk­lý diva­del­ní útvar, kte­rý nená­pad­ně spo­ju­je váž­nou úva­hu o smys­lu lid­ské exis­ten­ce s tím, jak si ji člo­věk upra­vil, aby ji sne­sl. Lagarceho hra se sta­la výcho­dis­kem pro novou ope­ru dvo­ji­ce reno­mo­va­ných
uměl­ců mla­dé gene­ra­ce.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg