Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nominace na Českého lva ovládly filmy Ztraceni v Mnichově, Kobry a užovky a Domácí péče

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Česká fil­mová a tele­vizní aka­de­mie (ČFTA) dnes vyhlá­sila nomi­nace pro 23. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­rali z cel­kem 42 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních filmů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2015. Filmy se o tro­feje Českého lva utkají v cel­kem 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­nací napříč všemi kate­go­ri­emi zís­kaly snímky Ztraceni v Mnichově, Kobry a užovkyDomácí péče. Slavnostní vyhlá­šení vítězů se usku­teční v sobotu 5. března 2016 v praž­ském Rudolfinu. Večerem bude letos opět pro­vá­zet mode­rá­torka Lucie Výborná. Novinkou 23. roč­níku Českého lva je udí­lení cen za tele­vizní tvorbu. Zapojily se Česká tele­vize, TV Prima, TV Nova, HBO Europe a TV Barrandov, které do tří vyhlá­še­ných kate­go­rií nomi­no­valy vybraná díla.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X