Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Nominace na Českého lva ovládly filmy Ztraceni v Mnichově, Kobry a užovky a Domácí péče


Nominace na Českého lva ovládly fil­my Ztraceni v Mnichově, Kobry a užov­ky a Domácí péče
Ohodnoťte člá­nek

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) dnes vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 23. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 42 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2015. Filmy se o tro­fe­je Českého lva utka­jí v cel­kem 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­na­cí napříč vše­mi kate­go­ri­e­mi zís­ka­ly sním­ky Ztraceni v Mnichově, Kobry a užov­ky a Domácí péče. Slavnostní vyhlá­še­ní vítězů se usku­teč­ní v sobo­tu 5. břez­na 2016 v praž­ském Rudolfinu. Večerem bude letos opět pro­vá­zet mode­rá­tor­ka Lucie Výborná. Novinkou 23. roč­ní­ku Českého lva je udí­le­ní cen za tele­viz­ní tvor­bu. Zapojily se Česká tele­vi­ze, TV Prima, TV Nova, HBO Europe a TV Barrandov, kte­ré do tří vyhlá­še­ných kate­go­rií nomi­no­va­ly vybra­ná díla.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.