Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Historie předávání cen Golden Globe Awards


Před něko­li­ka dny jsme se dozvě­dě­li výsled­ky již tři­a­se­dm­de­sá­té­ho roč­ní­ku udě­lo­vá­ní pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní Golden Globe Awards – Zlatý Glóbus, kte­ré slou­ží jako tako­vá před­zvěst pro udí­le­ní slav­ných Oscarů. Tyto pres­tiž­ní ceny mají za sebou boha­tou his­to­rii, plnou pře­kva­pe­ní, dra­ma­tic­kých momen­tů a také nej­růz­něj­ších skan­dá­lů. Pojďme se tedy spo­leč­ně vrá­tit v čase a podí­vat se na důle­ži­té mil­ní­ky toho­to oce­ně­ní.

Za kaž­do­roč­ním udí­le­ním cen Golden Globe Awards sto­jí Asociace zahra­nič­ních novi­ná­řů v Hollywoodu síd­lí­cí v hlav­ním měs­tě ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fie, Los Angeles. První Zlaté gló­by byly udě­le­ny již v roce 1944, ale nápad o zalo­že­ní orga­ni­za­ce, sdru­žu­jí­cí odbor­ní­ky a kri­ti­ky fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, kte­ří by měli za úkol hod­no­tit fil­my a herec­ké výko­ny za před­cho­zí rok vznikl ješ­tě dáv­no před tím. Musíme se vrá­tit až do roku 1928, kdy vznikl tako­vý prv­ní pokus o vytvo­ře­ní tako­vé­to orga­ni­za­ce v podo­bě Hollywoodské aso­ci­a­ce zahra­nič­ních kore­spon­den­tů. Tento prv­ní pokus však skon­čil nezda­rem a na dal­ších pár let se od této myš­len­ky upus­ti­lo. Druhý pokus o zalo­že­ní aso­ci­a­ce při­šel v roce 1935, bohu­žel dopadl také neú­spěš­ně, ale jak pra­ví pří­slo­ví do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho, v roce 1943 osm novi­ná­řů spo­ji­lo své síly a zalo­ži­lo Asociaci zahra­nič­ních novi­ná­řů v Hollywoodu. Tento plán se vyda­řil a už v roce 1944 aso­ci­a­ce na malém nefor­mál­ním obě­dě ve stu­di­ích 20th Century Fox udě­lo­va­la prv­ní zla­té gló­by. V his­to­ric­ky prv­ním roč­ní­ku si své soš­ky odnes­li Paul Lukas v kate­go­rii nej­lep­ší herec, Jennifer Jones jako nej­lep­ší hereč­ka, a nej­lep­ším fil­mem se stal sní­mek Píseň o Bernadettě. V roce 1945 při­chá­zí teh­dej­ší ředi­tel Marina Cisternas s koneč­ným návrhem soš­ky, kte­rou jed­not­li­ví vítě­zo­vé obdr­ží. Přibližně 27 cm vyso­ká a 2,5 kilo­gra­mu váží­cí malá země­kou­le obto­če­ná fil­mo­vým nega­ti­vem na drob­ném pod­stav­ci, pozla­ce­ná čty­ři­a­dva­ce­ti kará­to­vým zla­tem se tak sta­la sym­bo­lem ono­ho gala­ve­če­ra pře­dá­vá­ní toho­to oce­ně­ní.

2

Od té doby Golden Globe Awards pro­šly čas­tý­mi, bouř­li­vý­mi změ­na­mi, napří­klad v roce 1951 roz­ho­du­je aso­ci­a­ce o zařa­ze­ní kate­go­rie za celo­ži­vot­ní pří­nos do svě­ta kine­ma­to­gra­fie. Toto oce­ně­ní bylo pojme­no­vá­no po slav­ném pro­du­cen­to­vi a reži­sé­ro­vi Cecilu B. DeMillovi, kte­rý se násle­du­jí­cí rok stal vítě­zem v této kate­go­rii. V pade­sá­tých letech se také mění něko­lik kate­go­rií, tře­ba hlav­ní kate­go­rie film se roz­dě­lu­je na film-drama a film-komedie/muzikál. Stejný osud potkal i hlav­ní muž­ské a žen­ské herec­ké kate­go­rie. Tou dobou se však začí­na­jí obje­vo­vat názo­ro­vé roz­dí­ly na koneč­nou podo­bu celé orga­ni­za­ce, což mělo za násle­dek, že se něko­lik novi­ná­řů roz­hod­lo zalo­žit nové sdru­že­ní, nazva­né Sdružení pro zahra­nič­ní tisk. Obě sdru­že­ní i nadá­le spo­lu­pra­co­va­la a udí­le­la oce­ně­ní za fil­mo­vé, a nově i tele­viz­ní poči­ny. Rovněž se v té době popr­vé obje­vi­la kate­go­rie za zahra­nič­ní film, jejímž prv­ním vítě­zem se stal sní­mek Zloději kol, kte­rý reží­ro­val Vittorio De Sica. Dále vzni­ká zce­la nová cena, pojme­no­va­ná po teh­dej­ším pre­zi­den­to­vi nové­ho sdru­že­ní Henrym Grisovi, nové oce­ně­ní Henrietta je od té doby udě­lo­vá­no nej­po­pu­lár­něj­ším fil­mo­vým osob­nos­tem. V roce 1956 se obě sdru­že­ní zno­vu dohod­li na uží­vá­ní jed­not­né­ho názvu, a to Asociace zahra­nič­ních novi­ná­řů v Hollywoodu, popr­vé se také obje­vu­je oce­ně­ní pro tele­viz­ní poči­ny a o dva roky poz­dě­ji je slav­nost­ní cere­mo­ni­ál popr­vé pře­ná­šen lokál­ně tele­vi­zí v Los Angeles.

1

Roku 1963 aso­ci­a­ce popr­vé vyhla­šu­je Miss/Mr Golden Globe, kte­ří mají za úkol asis­to­vat při slav­nost­ním pře­dá­vá­ní cen, obvykle by tuto funk­ci měly vyko­ná­vat dce­ra nebo syn zná­mých osob­nos­tí, tato tra­di­ce se od té doby udr­žu­je dodnes. V roce 1965 je násled­ně celý gala­ve­čer pře­ná­šen celo­stát­ně. První vět­ší skan­dál se obje­vu­je roku 1967, kdy ame­ric­ká fede­rál­ní agen­tu­ra pro komu­ni­kač­ní pro­střed­ky infor­mo­va­la o lži­vých infor­ma­cích při novi­nář­ském hla­so­vá­ní, v pra­xi to zna­me­na­lo, že orga­ni­zá­to­ři záměr­ně měni­li výsled­ky, ze spo­lu­vi­ny byla nař­če­na i tele­viz­ní sta­ni­ce NBC. Po tom­to vel­kém skan­dá­lu pře­sta­la tele­vi­ze NBC pře­no­sy z udě­lo­vá­ní cen roku 1974 vysí­lat. Po něko­li­ka klid­ných letech ovšem v roce 1982 vyplou­vá na povrch dal­ší vel­ký skan­dál. O ten se posta­ra­la hereč­ka Pia Zadora svým vítěz­stvím v kate­go­rii objev roku za film Butterfly, násled­ně se totiž uká­za­lo, že tuto cenu obdr­že­la za růz­né malič­kos­ti a las­ka­vos­ti, kte­ré čle­nům Asociace poskytl její man­žel a vel­ký boháč Meshulam Riklis. Podle všech infor­ma­cí jim měl zapla­tit sou­kro­mý let a pozvat je do kasi­na v Las Vegas, kte­ré vlast­nil a násled­ně je také pozvat na sou­kro­mé pro­mí­tá­ní do své­ho dal­ší­ho síd­la a pro­mít­nout jim film vlast­ní pro­duk­ce, ve kte­rém hereč­ka vystu­po­va­la. Film však měl mít pre­mi­é­ru až v úno­ru příští­ho roku, tudíž se pod­le pra­vi­del nemohla o cenu uchá­zet. Následovalo dal­ší klid­né obdo­bí trva­jí­cí sko­ro sedm­náct let, když v tom Zlatými gló­by otřásl dal­ší skan­dál, točí­cí se nyní kolem hereč­ky Sharon Stone, kte­rá si chtě­la pojis­tit vítěz­ství za film Múza a kaž­dé­mu čle­no­vi aso­ci­a­ce daro­va­la luxus­ní hodin­ky v hod­no­tě sko­ro čtyř set dola­rů, kte­ré jí však násled­ně všich­ni vrá­ti­li. Následující léta zna­me­na­la dal­ší změ­ny, tako­vou nej­vět­ší novin­kou bylo zařa­ze­ní nové kate­go­rie Nejlepší ani­mo­va­ný film v roce 2007. Roku 2008 se kona­la stáv­ka holly­wo­od­ských scé­náris­tů, kvů­li níž se slav­nost­ní cere­mo­ni­ál neko­nal, vítě­zo­vé byly sym­bo­lic­ky vyhlá­še­ní na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci kona­né v hote­lu Beverly Hilton a zno­vu živě pře­ná­še­né tele­vi­zí NBC. Netrvalo dlou­ho a Zlatými gló­oby otřásl na kon­ci roku 2010 dal­ší vel­ký skan­dál, kte­rý se ten­to­krát točil kolem fil­mů CizinecVarieté. Na povrch se dosta­ly infor­ma­ce, že fir­ma Sony dis­tri­bu­u­jí­cí film Cizinec něko­li­ka čle­nům aso­ci­a­ce zapla­ti­la luxus­ní pobyt v Las Vegas zakon­če­ný sou­kro­mým vystou­pe­ním hlav­ní hvězdy fil­mu Varieté, zpě­vač­ky Cher.

2 (3)

Nyní se pře­suň­me k samot­ným nomi­na­cím a slav­nost­ní­mu cere­mo­ni­á­lu. O nomi­na­cích roz­ho­du­je při­bliž­ně deva­de­sát čle­nů aso­ci­a­ce vždy v pro­sin­ci, ti roz­ho­du­jí o nomi­na­cích v 25 kate­go­ri­ích – 14 fil­mo­vých a 11 tele­viz­ních. Hlasování pro­bí­há ve dvou fázích, v prv­ní fázi kaž­dý z novi­ná­řů vypí­še do hla­so­va­cí­ho for­mu­lá­ře pět nomi­no­va­ných poči­nů v kaž­dé kate­go­rii, v násle­du­jí­cí dru­hé fázi se do hla­so­va­cí­ho for­mu­lá­ře napí­še jen jeden navr­ho­va­ný počin. Konečné sčí­tá­ní hla­sů má pak na sta­rost vybra­ná fir­ma. Výsledky se sdě­lu­jí při slav­nost­ním vyhlá­še­ní, kona­jí­cím se vždy na začát­ku roku, a kte­ré není jen vyhlá­še­ním vítězů, ale také pře­hlíd­kou toho, jaké mode­ly skrý­va­jí ve svém šat­ní­ku slav­né celebri­ty. Mezi rekord­ma­ny v počtu zís­ka­ných cen pat­ří napří­klad hereč­ka Meryl Streep, cenu vyhrá­la cel­kem osm­krát a nomi­no­vá­na byla cel­kem osm­a­dva­cet­krát. Rekordmanem, kte­rý jako jedi­ný vyhrál všech­ny hlav­ní kate­go­rie, je sní­mek Přelet nad kukač­čím hníz­dem.

3

Zdroje:

http://www.goldenglobes.com/

Baví mě hudba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí vypořádat s nepřízní osudu, kterou zapříčinila prázdná […] Posted in Články
  • PMN15. června 2012 Film Příliš mladá noc si odbude svou americkou premiéru v soutěži na Los Angeles Film Festival Film Příliš mladá noc slovinského režiséra Olma Omerzu si odbude svoji americkou premiéru v soutěžní sekci losangeleského filmového festivalu Los Angeles Film Festival, kde bude uveden 17. a 18. července. Součástí festivalu je také pobyt […] Posted in Články
  • Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D13. října 2011 Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D Jak byste chakarkterizovala film Jeskyně zapomenutých snů 3D z pohledu kinaře. Pro jaké publikum je? Čím hlavně se liší od hraných nebo animovaných 3D filmů? Jeskyně zapomenutých snů není jen filmem, to je vskutku umělecké dílo. Díky […] Posted in Články
  • VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 20121. června 2012 VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012 Ceny udělované statutárními porotami/ Prizes awarded by the statutory juries Mezinárodní mládežnická porota pro hraný film pro mládež/ International Children’s Jury for Feature Films for Youth · Hlavní cena mládežnické poroty – […] Posted in Články
  • 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]3. března 2014 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu pokusím zhodnotit co největší množství snímků, které mají tento rok největší šance odnést si 2. března […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara?16. ledna 2016 Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara? Leonardo DiCaprio má letos našlápnuto k získání vysněného oscara, díky hlavní roli ve filmu Revenant – Zmrtvýchvstání. Štěstěna mu však doposud nebyla v případě tohoto ocenění příliš nakloněna. V předchozích letech byl již několikrát […] Posted in Články
  • Lincolnscreen29. prosince 2012 Lincoln speciál – část 4 – 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „Andělé v Americe“ a který proměnil výbušné dějinné události ve scénář k filmu „Mnichov“ nominovaný na Oscara – uvažuje spletitě a chová hlubokou […] Posted in Články
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil před deseti lety. Nejprve se jim sice podaří […] Posted in Články
  • Česká televize odvysílá Oscary poprvé živě15. ledna 2016 Česká televize odvysílá Oscary poprvé živě Česká televize letos nabídne divákům poprvé v historii možnost sledovat živě předávání oscarů. Přímý přenos ceremoniálu z Los Angeles odvysílá na programu ČT2 v noci z neděle na pondělí. Osmaosmdesátý oscarový večer bude Česká televize […] Posted in Články
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají do interiérů horských chat pro druhou část […] Posted in Články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.