Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Historie předávání cen Golden Globe Awards

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Před něko­lika dny jsme se dozvě­děli výsledky již tři­a­se­dm­de­sá­tého roč­níku udě­lo­vání pres­tiž­ního oce­nění Golden Globe Awards – Zlatý Glóbus, které slouží jako taková před­zvěst pro udí­lení slav­ných Oscarů. Tyto pres­tižní ceny mají za sebou boha­tou his­to­rii, plnou pře­kva­pení, dra­ma­tic­kých momentů a také nej­růz­něj­ších skan­dálů. Pojďme se tedy spo­lečně vrá­tit v čase a podí­vat se na důle­žité mil­níky tohoto oce­nění.

Za kaž­do­roč­ním udí­le­ním cen Golden Globe Awards stojí Asociace zahra­nič­ních novi­nářů v Hollywoodu síd­lící v hlav­ním městě ame­rické kine­ma­to­gra­fie, Los Angeles. První Zlaté glóby byly udě­leny již v roce 1944, ale nápad o zalo­žení orga­ni­zace, sdru­žu­jící odbor­níky a kri­tiky fil­mo­vého prů­myslu, kteří by měli za úkol hod­no­tit filmy a herecké výkony za před­chozí rok vznikl ještě dávno před tím. Musíme se vrá­tit až do roku 1928, kdy vznikl takový první pokus o vytvo­ření tako­véto orga­ni­zace v podobě Hollywoodské aso­ci­ace zahra­nič­ních kore­spon­dentů. Tento první pokus však skon­čil nezda­rem a na dal­ších pár let se od této myš­lenky upus­tilo. Druhý pokus o zalo­žení aso­ci­ace při­šel v roce 1935, bohu­žel dopadl také neú­spěšně, ale jak praví pří­sloví do tře­tice všeho dob­rého, v roce 1943 osm novi­nářů spo­jilo své síly a zalo­žilo Asociaci zahra­nič­ních novi­nářů v Hollywoodu. Tento plán se vyda­řil a už v roce 1944 aso­ci­ace na malém nefor­mál­ním obědě ve stu­di­ích 20th Century Fox udě­lo­vala první zlaté glóby. V his­to­ricky prv­ním roč­níku si své sošky odnesli Paul Lukas v kate­go­rii nej­lepší herec, Jennifer Jones jako nej­lepší herečka, a nej­lep­ším fil­mem se stal sní­mek Píseň o Bernadettě. V roce 1945 při­chází teh­dejší ředi­tel Marina Cisternas s koneč­ným návrhem sošky, kte­rou jed­not­liví vítě­zové obdrží. Přibližně 27 cm vysoká a 2,5 kilo­gramu vážící malá země­koule obto­čená fil­mo­vým nega­ti­vem na drob­ném pod­stavci, pozla­cená čty­ři­a­dva­ceti kará­to­vým zla­tem se tak stala sym­bo­lem onoho gala­ve­čera pře­dá­vání tohoto oce­nění.

2

Od té doby Golden Globe Awards pro­šly čas­tými, bouř­li­vými změ­nami, napří­klad v roce 1951 roz­ho­duje aso­ci­ace o zařa­zení kate­go­rie za celo­ži­votní pří­nos do světa kine­ma­to­gra­fie. Toto oce­nění bylo pojme­no­váno po slav­ném pro­du­cen­tovi a reži­sé­rovi Cecilu B. DeMillovi, který se násle­du­jící rok stal vítě­zem v této kate­go­rii. V pade­sá­tých letech se také mění něko­lik kate­go­rií, třeba hlavní kate­go­rie film se roz­dě­luje na film-drama a film-komedie/muzikál. Stejný osud potkal i hlavní muž­ské a žen­ské herecké kate­go­rie. Tou dobou se však začí­nají obje­vo­vat názo­rové roz­díly na koneč­nou podobu celé orga­ni­zace, což mělo za násle­dek, že se něko­lik novi­nářů roz­hodlo zalo­žit nové sdru­žení, nazvané Sdružení pro zahra­niční tisk. Obě sdru­žení i nadále spo­lu­pra­co­vala a udí­lela oce­nění za fil­mové, a nově i tele­vizní počiny. Rovněž se v té době poprvé obje­vila kate­go­rie za zahra­niční film, jejímž prv­ním vítě­zem se stal sní­mek Zloději kol, který reží­ro­val Vittorio De Sica. Dále vzniká zcela nová cena, pojme­no­vaná po teh­dej­ším pre­zi­den­tovi nového sdru­žení Henrym Grisovi, nové oce­nění Henrietta je od té doby udě­lo­váno nej­po­pu­lár­něj­ším fil­mo­vým osob­nos­tem. V roce 1956 se obě sdru­žení znovu dohodli na uží­vání jed­not­ného názvu, a to Asociace zahra­nič­ních novi­nářů v Hollywoodu, poprvé se také obje­vuje oce­nění pro tele­vizní počiny a o dva roky poz­ději je slav­nostní cere­mo­niál poprvé pře­ná­šen lokálně tele­vizí v Los Angeles.

1

Roku 1963 aso­ci­ace poprvé vyhla­šuje Miss/Mr Golden Globe, kteří mají za úkol asis­to­vat při slav­nost­ním pře­dá­vání cen, obvykle by tuto funkci měly vyko­ná­vat dcera nebo syn zná­mých osob­ností, tato tra­dice se od té doby udr­žuje dodnes. V roce 1965 je následně celý gala­ve­čer pře­ná­šen celo­státně. První větší skan­dál se obje­vuje roku 1967, kdy ame­rická fede­rální agen­tura pro komu­ni­kační pro­středky infor­mo­vala o lži­vých infor­ma­cích při novi­nář­ském hla­so­vání, v praxi to zna­me­nalo, že orga­ni­zá­toři záměrně měnili výsledky, ze spo­lu­viny byla nař­čena i tele­vizní sta­nice NBC. Po tomto vel­kém skan­dálu pře­stala tele­vize NBC pře­nosy z udě­lo­vání cen roku 1974 vysí­lat. Po něko­lika klid­ných letech ovšem v roce 1982 vyplouvá na povrch další velký skan­dál. O ten se posta­rala herečka Pia Zadora svým vítěz­stvím v kate­go­rii objev roku za film Butterfly, následně se totiž uká­zalo, že tuto cenu obdr­žela za různé malič­kosti a las­ka­vosti, které čle­nům Asociace poskytl její man­žel a velký boháč Meshulam Riklis. Podle všech infor­mací jim měl zapla­tit sou­kromý let a pozvat je do kasina v Las Vegas, které vlast­nil a následně je také pozvat na sou­kromé pro­mí­tání do svého dal­šího sídla a pro­mít­nout jim film vlastní pro­dukce, ve kte­rém herečka vystu­po­vala. Film však měl mít pre­mi­éru až v únoru příštího roku, tudíž se podle pra­vi­del nemohla o cenu uchá­zet. Následovalo další klidné období trva­jící skoro sedm­náct let, když v tom Zlatými glóby otřásl další skan­dál, točící se nyní kolem herečky Sharon Stone, která si chtěla pojis­tit vítěz­ství za film Múza a kaž­dému čle­novi aso­ci­ace daro­vala luxusní hodinky v hod­notě skoro čtyř set dolarů, které jí však následně všichni vrá­tili. Následující léta zna­me­nala další změny, tako­vou nej­větší novin­kou bylo zařa­zení nové kate­go­rie Nejlepší ani­mo­vaný film v roce 2007. Roku 2008 se konala stávka holly­wo­od­ských scé­náristů, kvůli níž se slav­nostní cere­mo­niál neko­nal, vítě­zové byly sym­bo­licky vyhlá­šení na tis­kové kon­fe­renci konané v hotelu Beverly Hilton a znovu živě pře­ná­šené tele­vizí NBC. Netrvalo dlouho a Zlatými gló­oby otřásl na konci roku 2010 další velký skan­dál, který se ten­to­krát točil kolem filmů CizinecVarieté. Na povrch se dostaly infor­mace, že firma Sony dis­tri­bu­u­jící film Cizinec něko­lika čle­nům aso­ci­ace zapla­tila luxusní pobyt v Las Vegas zakon­čený sou­kro­mým vystou­pe­ním hlavní hvězdy filmu Varieté, zpě­vačky Cher.

2 (3)

Nyní se pře­suňme k samot­ným nomi­na­cím a slav­nost­nímu cere­mo­ni­álu. O nomi­na­cích roz­ho­duje při­bližně deva­de­sát členů aso­ci­ace vždy v pro­sinci, ti roz­ho­dují o nomi­na­cích v 25 kate­go­ri­ích – 14 fil­mo­vých a 11 tele­viz­ních. Hlasování pro­bíhá ve dvou fázích, v první fázi každý z novi­nářů vypíše do hla­so­va­cího for­mu­láře pět nomi­no­va­ných počinů v každé kate­go­rii, v násle­du­jící druhé fázi se do hla­so­va­cího for­mu­láře napíše jen jeden navr­ho­vaný počin. Konečné sčí­tání hlasů má pak na sta­rost vybraná firma. Výsledky se sdě­lují při slav­nost­ním vyhlá­šení, kona­jí­cím se vždy na začátku roku, a které není jen vyhlá­še­ním vítězů, ale také pře­hlíd­kou toho, jaké modely skrý­vají ve svém šat­níku slavné celebrity. Mezi rekord­many v počtu zís­ka­ných cen patří napří­klad herečka Meryl Streep, cenu vyhrála cel­kem osm­krát a nomi­no­vána byla cel­kem osm­a­dva­cet­krát. Rekordmanem, který jako jediný vyhrál všechny hlavní kate­go­rie, je sní­mek Přelet nad kukač­čím hníz­dem.

3

Zdroje:

http://www.goldenglobes.com/

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí vypořádat s nepřízní osudu, kterou zapříčinila prázdná […] Posted in Články
  • PMN15. června 2012 Film Příliš mladá noc si odbude svou americkou premiéru v soutěži na Los Angeles Film Festival Film Příliš mladá noc slovinského režiséra Olma Omerzu si odbude svoji americkou premiéru v soutěžní sekci losangeleského filmového festivalu Los Angeles Film Festival, kde bude uveden 17. a 18. července. Součástí festivalu je také pobyt […] Posted in Články
  • Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D13. října 2011 Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D Jak byste chakarkterizovala film Jeskyně zapomenutých snů 3D z pohledu kinaře. Pro jaké publikum je? Čím hlavně se liší od hraných nebo animovaných 3D filmů? Jeskyně zapomenutých snů není jen filmem, to je vskutku umělecké dílo. Díky […] Posted in Články
  • VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 20121. června 2012 VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012 Ceny udělované statutárními porotami/ Prizes awarded by the statutory juries Mezinárodní mládežnická porota pro hraný film pro mládež/ International Children’s Jury for Feature Films for Youth · Hlavní cena mládežnické poroty – […] Posted in Články
  • 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]3. března 2014 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu pokusím zhodnotit co největší množství snímků, které mají tento rok největší šance odnést si 2. března […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara?16. ledna 2016 Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara? Leonardo DiCaprio má letos našlápnuto k získání vysněného oscara, díky hlavní roli ve filmu Revenant – Zmrtvýchvstání. Štěstěna mu však doposud nebyla v případě tohoto ocenění příliš nakloněna. V předchozích letech byl již několikrát […] Posted in Články
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil před deseti lety. Nejprve se jim sice podaří […] Posted in Články
  • Lincolnscreen29. prosince 2012 Lincoln speciál – část 4 – 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „Andělé v Americe“ a který proměnil výbušné dějinné události ve scénář k filmu „Mnichov“ nominovaný na Oscara – uvažuje spletitě a chová hlubokou […] Posted in Články
  • Česká televize odvysílá Oscary poprvé živě15. ledna 2016 Česká televize odvysílá Oscary poprvé živě Česká televize letos nabídne divákům poprvé v historii možnost sledovat živě předávání oscarů. Přímý přenos ceremoniálu z Los Angeles odvysílá na programu ČT2 v noci z neděle na pondělí. Osmaosmdesátý oscarový večer bude Česká televize […] Posted in Články
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají do interiérů horských chat pro druhou část […] Posted in Články

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.