Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Česká tele­vi­ze při­po­me­ne v úte­rý 17. 11. revo­luč­ní lis­to­pa­do­vé udá­los­ti sérií tema­tic­kých pořa­dů. Vedle pří­mé­ho pře­no­su z pře­dá­vá­ní Cen pamě­ti náro­da nabíd­ne i pre­mi­é­ro­vé doku­men­ty, jedi­neč­ný hudeb­ní pro­jekt pro­po­ju­jí­cí under­ground s filhar­mo­ni­ky i čes­ký osca­ro­vý film Kolja.

Jak dopad­ne spo­leč­ný kon­cert legen­dár­ní under­groun­do­vé kape­ly The Plastic People of the Universe a Filharmonie Brno se divá­ci ČT art dozví v pří­mém pře­no­su 17. lis­to­pa­du ve 20:00. „Plastici vystou­pí v sesta­vě, ve kte­ré jsme je vída­li v posled­ních letech. Česká tele­vi­ze je na vrcho­lu kari­é­ry před­sta­ví nejen tím­to neo­pa­ko­va­tel­ným kon­cer­tem, ale i v pro­lo­gu, kte­rým je doku­ment nato­če­ný prá­vě pro tuto pří­le­ži­tost,“ říká reži­sér pře­no­su Břetislav Rychlík.Koncertu nazva­né­mu Co zna­me­ná vés­ti koně bude totiž na ČT art před­chá­zet ješ­tě doku­men­tár­ní film Co zna­me­na­lo vés­ti koně, kte­rý při­blí­ží vznik výji­meč­né­ho hudeb­ní­ho pro­jek­tu Milana „Mejly“ Hlavsy, Vratislava Brabence a Pavla Zajíčka, jehož pre­mi­é­ru při­pra­vi­la kape­la The Plastic People of the Universe v hos­po­dě v Kerharticích u České Lípy v břez­nu roku 1981.

Druhý pro­gram České tele­vi­ze uve­de ve stej­ný večer dva pre­mi­é­ro­vé doku­men­ty. Svědectví o pát­rá­ní po ostat­cích číhošťské­ho fará­ře Josefa Toufara Mrtvolu spro­voď­te ze svě­ta, kte­ré mapu­je udá­los­ti od exhu­ma­ce ostat­ků v lis­to­pa­du 2014 přes zkou­má­ní pro­fi­lu DNA až po Toufarův pohřeb v Čihošti v čer­ven­ci letoš­ní­ho roku. „Měl jsem mož­nost být pří­to­men někte­rým klí­čo­vým oka­mži­kům odkrý­vá­ní prav­dy o osu­du umu­če­né­ho fará­ře Josefa Toufara a musím říct, že se jed­na­lo o chví­le emo­ci­o­nál­ně nesmír­ně sil­né a důle­ži­té. Doufám, že se nám je tak­to poda­ří zpro­střed­ko­vat i tele­viz­ním divá­kům,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent sním­ku Patrick Diviš.

Od 21:35 pak ČT2 v pre­mi­é­ře uve­de také nej­no­věj­ší sní­mek reno­mo­va­né­ho doku­men­ta­ris­ty Miroslava Janka Evangelium pod­le Brabence. Filmový doku­ment je zalo­žen na nefor­mál­ních roz­ho­vo­rech novi­nář­ky Renaty Kalenské s bás­ní­kem, zahrad­ní­kem a v sou­čas­né době vůd­čí posta­vou Plastiků Vratislavem Brabencem. Improvizovaná poví­dá­ní se ode­hrá­va­jí na mís­tech, jež pro Brabence a Kalenskou něco zna­me­na­jí a daly vznik­nout pás­mu nezá­vaz­né­ho filo­zo­fo­vá­ní, sebe­i­ro­nic­kých vti­pů i pozná­mek o živo­tě ptá­ků a pří­ro­dě jako tako­vé. Záznamy roz­ho­vo­rů jsou pak pro­klá­dá­ny poe­tic­ký­mi vsuv­ka­mi.

Sváteční tele­viz­ní pro­gram pak nabíd­ne také přímý pře­nos udí­le­ní Cen Paměti náro­da, slav­ných čes­ký osca­ro­vý film Kolja a řadu dal­ších tema­tic­kých pořa­dů. Událostem same­to­vé revo­lu­ce a před­lis­to­pa­do­vé­mu dění se bude po celý den věno­vat i zpra­vo­daj­ský kanál ČT24.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí vypořádat s nepřízní osudu, kterou zapříčinila prázdná […] Posted in Články
 • Nové projekty Česká televize zachycují náměty z historie a nabídnou také nové seriály16. března 2017 Nové projekty Česká televize zachycují náměty z historie a nabídnou také nové seriály Česká televize představila novinářů své nové plány za účasti tvůrců a hereckých představitelů. Programová rada České televize schválila v loňském roce 32 nových projektů hrané tvorby. „Jsou to filmy, seriály a minisérie, které reflektují […] Posted in Články
 • Sedmkrát Martinů na ČT art7. prosince 2015 Sedmkrát Martinů na ČT art Jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů dvacátého století by v úterý oslavil sto pětadvacáté narozeniny. Soukromý život i uměleckou tvorbu Bohuslava Martinů připomene divákům po čtyři večery program ČT art. Nabídne i premiéru Eposu […] Posted in Články
 • Loutka v britské animaci 1908 – 200128. dubna 2012 Loutka v britské animaci 1908 – 2001 Další pozoruhodný animační přehled je “loutka v britské animaci od roku 1908 do roku 2001“. Po úvodu, který nám naznačil že britská animační loutková technika je jedna z nejstarších byl puštěn první z historických  filmů z roku 1908 – […] Posted in Články
 • Batman: Ohlédnutí zpátky – Šestnáctiletá netopýří historie v kostce12. července 2005 Batman: Ohlédnutí zpátky – Šestnáctiletá netopýří historie v kostce Je vcelku zvláštní pročítat si články zaměřující se na nejnovějšího Batmana a srovnávat věty v nich nahuštěné s výkřiky několik let starými. Třebas když byl natočen takový Spider-Man nebo druzí X-Meni, recenze na tyto počiny neopomněly […] Posted in Články
 • Česká televize dnes uctí památku Ettoreho Scoly, držitele desítek prestižních filmových cen20. ledna 2016 Česká televize dnes uctí památku Ettoreho Scoly, držitele desítek prestižních filmových cen Česká televize dnes mimořádně zařazuje do programu ČT art hudební film Tančírna. Snímek, nominovaný v roce 1984 na Oscara, uvádí k uctění památky světoznámého italského režiséra Ettoreho Scoly, který zemřel včera v Římě ve věku 84 let.  […] Posted in Články
 • 5. prosince 2002 Vánoce se blíží – přehled nejznámějších Vánočních filmů   Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, je to možná ohraná fráze, ale stále ještě pravdivá. Pravdivé je také to, že z vánočních svátků se pomalu stává něco, co má s tradičním pojetím těchto oslav pramálo společné. Mnoho lidí bere Vánoce […] Posted in Články
 • Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence4. července 2004 Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence PRAHA (30. 6. 2004) - Cyklus výstav k patnáctému výročí existence časopisu Reflex slavnostně odstartuje zítra 1. července 2004 v Karlových Varech vernisáží první z nich na téma „Reflex a film“. Deset tematických expozic bude Reflex […] Posted in Články
 • MUŽI V ČERNÉM 3 – O FILMU20. dubna 2012 MUŽI V ČERNÉM 3 – O FILMU „Filmy série Muži v černém jsou o vztahu mezi J a K,“ míní Will Smith, který se vrací k jedné ze svých legendárních a nejoblíbenějších rolí, agentovi J. „Tenhle film právě na tom staví – je o síle a kořenech jejich vztahu. Vlastně jsme na […] Posted in Články
 • 29. prosince 2012 Lincoln speciál – část 4 – 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „Andělé v Americe“ a který proměnil výbušné dějinné události ve scénář k filmu „Mnichov“ nominovaný na Oscara – uvažuje spletitě a chová hlubokou […] Posted in Články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.