Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Česká tele­vize při­po­mene v úterý 17. 11. revo­luční lis­to­pa­dové udá­losti sérií tema­tic­kých pořadů. Vedle pří­mého pře­nosu z pře­dá­vání Cen paměti národa nabídne i pre­mi­é­rové doku­menty, jedi­nečný hudební pro­jekt pro­po­ju­jící under­ground s filhar­mo­niky i český osca­rový film Kolja.

Jak dopadne spo­lečný kon­cert legen­dární under­groun­dové kapely The Plastic People of the Universe a Filharmonie Brno se diváci ČT art dozví v pří­mém pře­nosu 17. lis­to­padu ve 20:00. „Plastici vystoupí v sestavě, ve které jsme je vídali v posled­ních letech. Česká tele­vize je na vrcholu kari­éry před­staví nejen tímto neo­pa­ko­va­tel­ným kon­cer­tem, ale i v pro­logu, kte­rým je doku­ment nato­čený právě pro tuto pří­le­ži­tost,“ říká reži­sér pře­nosu Břetislav Rychlík.Koncertu nazva­nému Co zna­mená vésti koně bude totiž na ČT art před­chá­zet ještě doku­men­tární film Co zna­me­nalo vésti koně, který při­blíží vznik výji­meč­ného hudeb­ního pro­jektu Milana „Mejly“ Hlavsy, Vratislava Brabence a Pavla Zajíčka, jehož pre­mi­éru při­pra­vila kapela The Plastic People of the Universe v hos­podě v Kerharticích u České Lípy v březnu roku 1981.

Druhý pro­gram České tele­vize uvede ve stejný večer dva pre­mi­é­rové doku­menty. Svědectví o pát­rání po ostat­cích číhošťského faráře Josefa Toufara Mrtvolu spro­voďte ze světa, které mapuje udá­losti od exhu­mace ostatků v lis­to­padu 2014 přes zkou­mání pro­filu DNA až po Toufarův pohřeb v Čihošti v čer­venci letoš­ního roku. „Měl jsem mož­nost být pří­to­men někte­rým klí­čo­vým oka­mži­kům odkrý­vání pravdy o osudu umu­če­ného faráře Josefa Toufara a musím říct, že se jed­nalo o chvíle emo­ci­o­nálně nesmírně silné a důle­žité. Doufám, že se nám je takto podaří zpro­střed­ko­vat i tele­viz­ním divá­kům,“ říká kre­a­tivní pro­du­cent snímku Patrick Diviš.

Od 21:35 pak ČT2 v pre­mi­éře uvede také nej­no­vější sní­mek reno­mo­va­ného doku­men­ta­risty Miroslava Janka Evangelium podle Brabence. Filmový doku­ment je zalo­žen na nefor­mál­ních roz­ho­vo­rech novi­nářky Renaty Kalenské s bás­ní­kem, zahrad­ní­kem a v sou­časné době vůdčí posta­vou Plastiků Vratislavem Brabencem. Improvizovaná poví­dání se ode­hrá­vají na mís­tech, jež pro Brabence a Kalenskou něco zna­me­nají a daly vznik­nout pásmu nezá­vaz­ného filo­zo­fo­vání, sebe­i­ro­nic­kých vtipů i pozná­mek o životě ptáků a pří­rodě jako takové. Záznamy roz­ho­vorů jsou pak pro­klá­dány poe­tic­kými vsuv­kami.

Sváteční tele­vizní pro­gram pak nabídne také přímý pře­nos udí­lení Cen Paměti národa, slav­ných český osca­rový film Kolja a řadu dal­ších tema­tic­kých pořadů. Událostem same­tové revo­luce a před­lis­to­pa­do­vému dění se bude po celý den věno­vat i zpra­vo­daj­ský kanál ČT24.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí vypořádat s nepřízní osudu, kterou zapříčinila prázdná […] Posted in Články
  • Loutka v britské animaci 1908 – 200128. dubna 2012 Loutka v britské animaci 1908 – 2001 Další pozoruhodný animační přehled je “loutka v britské animaci od roku 1908 do roku 2001“. Po úvodu, který nám naznačil že britská animační loutková technika je jedna z nejstarších byl puštěn první z historických  filmů z roku 1908 – […] Posted in Články
  • Sedmkrát Martinů na ČT art7. prosince 2015 Sedmkrát Martinů na ČT art Jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů dvacátého století by v úterý oslavil sto pětadvacáté narozeniny. Soukromý život i uměleckou tvorbu Bohuslava Martinů připomene divákům po čtyři večery program ČT art. Nabídne i premiéru Eposu […] Posted in Články
  • Batman: Ohlédnutí zpátky – Šestnáctiletá netopýří historie v kostce12. července 2005 Batman: Ohlédnutí zpátky – Šestnáctiletá netopýří historie v kostce Je vcelku zvláštní pročítat si články zaměřující se na nejnovějšího Batmana a srovnávat věty v nich nahuštěné s výkřiky několik let starými. Třebas když byl natočen takový Spider-Man nebo druzí X-Meni, recenze na tyto počiny neopomněly […] Posted in Články
  • Česká televize dnes uctí památku Ettoreho Scoly, držitele desítek prestižních filmových cen20. ledna 2016 Česká televize dnes uctí památku Ettoreho Scoly, držitele desítek prestižních filmových cen Česká televize dnes mimořádně zařazuje do programu ČT art hudební film Tančírna. Snímek, nominovaný v roce 1984 na Oscara, uvádí k uctění památky světoznámého italského režiséra Ettoreho Scoly, který zemřel včera v Římě ve věku 84 let.  […] Posted in Články
  • 5. prosince 2002 Vánoce se blíží – přehled nejznámějších Vánočních filmů   Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, je to možná ohraná fráze, ale stále ještě pravdivá. Pravdivé je také to, že z vánočních svátků se pomalu stává něco, co má s tradičním pojetím těchto oslav pramálo společné. Mnoho lidí bere Vánoce […] Posted in Články
  • Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence4. července 2004 Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence PRAHA (30. 6. 2004) - Cyklus výstav k patnáctému výročí existence časopisu Reflex slavnostně odstartuje zítra 1. července 2004 v Karlových Varech vernisáží první z nich na téma „Reflex a film“. Deset tematických expozic bude Reflex […] Posted in Články
  • MUŽI V ČERNÉM 3 – O FILMU20. dubna 2012 MUŽI V ČERNÉM 3 – O FILMU „Filmy série Muži v černém jsou o vztahu mezi J a K,“ míní Will Smith, který se vrací k jedné ze svých legendárních a nejoblíbenějších rolí, agentovi J. „Tenhle film právě na tom staví – je o síle a kořenech jejich vztahu. Vlastně jsme na […] Posted in Články
  • Lincolnscreen29. prosince 2012 Lincoln speciál – část 4 – 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „Andělé v Americe“ a který proměnil výbušné dějinné události ve scénář k filmu „Mnichov“ nominovaný na Oscara – uvažuje spletitě a chová hlubokou […] Posted in Články
  • Hráč – SYNOPSE4. července 2014 Hráč – SYNOPSE „Hra s lidským životem je pro něho skvělým kšeftem.” Snímek, který přesvědčivě zvítězil v kategorii Nejlepší film roku při udílení litevských cen Silver Crane, oslovuje diváky po celém světě. Na Filmovém festivalu v Talinu byl […] Posted in Články

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.