Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nejen Raymonda, ale i Rudyho má každý rád. Česká televize zadaptuje populární americký sitkom.

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Česká tele­vize zís­kala práva na lokální adap­taci oblí­be­ného ame­ric­kého sit­komu Raymonda má každý rád. V hlav­ních  rolích se objeví Saša Rašilov, Jitka Schneiderová, David Novotný, Pavel Zedníček a Eva Holubová. Natáčení dva­nác­ti­díl­ného seri­álu začne ještě letos a na obra­zov­kách České tele­vize se objeví na pod­zim příštího roku.

Raymonda má každý rád je rodinný sit­kom určený širo­kému spek­tru pub­lika,“ říká kre­a­tivní pro­du­cent Jan Štern, v jehož tvůrčí pro­du­cent­ské sku­pině seriál vzniká, a dopl­ňuje: „Odráží totiž situ­aci typic­kou pro mnoho čes­kých rodin: rodiče se v domác­nos­tech svých dětí cho­vají jako doma a bývají až pře­hnaně  sta­rost­liví. Diváci se proto do kůže Raymonda alias Rudyho jistě  rychle vcítí. Věřím, že si Rudyho i s celou jeho rodi­nou oblíbí.“

Sitkom Raymonda má každý rád byl dopo­sud úspěšně zadap­to­ván tele­viz­ními sta­ni­cemi zemí Blízkého východu, v Polsku, Izraeli a v Rusku, kde se seriál setkal s vel­kým ohla­sem.

Se svými uni­ver­zál­ními tématy man­žel­ského sou­žití, sou­ro­ze­necké riva­lity a rodin­ného pro­ple­tence švagrů a tchýní je sit­kom Raymonda má každý rád ide­ální pro lokální adap­tace,“ domnívá se výkonný vice­pre­zi­dent Sony Pictures Television Jeff Lerner a pokra­čuje: „Tato skvělá show si našla cestu k pub­liku mnoha národ­ností a my se těšíme, že do naší ros­toucí ‚rodiny‘  Raymondových při­byde i Česká repub­lika.“ .

Komediální seriál zob­ra­zu­jící kaž­do­denní život a sta­rosti spor­tov­ního novi­náře Raymonda Barona, jehož rodinný život by pro­bí­hal vcelku nor­málně, jen kdyby v domě přes ulici nežili jeho rodiče a starší bratr , vysí­lala tele­vize CBS v letech 1996 až 2005 a byl něko­li­krát oce­něn cenami Emmy.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X