Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Nejen Raymonda, ale i Rudyho má každý rád. Česká televize zadaptuje populární americký sitkom.

Nejen Raymonda, ale i Rudyho má kaž­dý rád. Česká tele­vi­ze zadap­tu­je popu­lár­ní ame­ric­ký sit­kom.
Ohodnoťte člá­nek

Česká tele­vi­ze zís­ka­la prá­va na lokál­ní adap­ta­ci oblí­be­né­ho ame­ric­ké­ho sit­ko­mu Raymonda má kaž­dý rád. V hlav­ních  rolích se obje­ví Saša Rašilov, Jitka Schneiderová, David Novotný, Pavel Zedníček a Eva Holubová. Natáčení dva­nác­ti­díl­né­ho seri­á­lu začne ješ­tě letos a na obra­zov­kách České tele­vi­ze se obje­ví na pod­zim příští­ho roku.

„Raymonda má kaž­dý rád je rodin­ný sit­kom urče­ný širo­ké­mu spek­tru pub­li­ka,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jan Štern, v jehož tvůr­čí pro­du­cent­ské sku­pi­ně seri­ál vzni­ká, a dopl­ňu­je: „Odráží totiž situ­a­ci typic­kou pro mno­ho čes­kých rodin: rodi­če se v domác­nos­tech svých dětí cho­va­jí jako doma a býva­jí až pře­hna­ně  sta­rost­li­ví. Diváci se pro­to do kůže Raymonda ali­as Rudyho jis­tě  rych­le vcí­tí. Věřím, že si Rudyho i s celou jeho rodi­nou oblí­bí.“

Sitkom Raymonda má kaž­dý rád byl dopo­sud úspěš­ně zadap­to­ván tele­viz­ní­mi sta­ni­ce­mi zemí Blízkého výcho­du, v Polsku, Izraeli a v Rusku, kde se seri­ál setkal s vel­kým ohla­sem.

„Se svý­mi uni­ver­zál­ní­mi téma­ty man­žel­ské­ho sou­ži­tí, sou­ro­ze­nec­ké riva­li­ty a rodin­né­ho pro­ple­ten­ce švagrů a tchýní je sit­kom Raymonda má kaž­dý rád ide­ál­ní pro lokál­ní adap­ta­ce,“ domní­vá se výkon­ný vice­pre­zi­dent Sony Pictures Television Jeff Lerner a pokra­ču­je: „Tato skvě­lá show si našla ces­tu k pub­li­ku mno­ha národ­nos­tí a my se těší­me, že do naší ros­tou­cí ‚rodi­ny‘  Raymondových při­by­de i Česká repub­li­ka.“ .

Komediální seri­ál zob­ra­zu­jí­cí kaž­do­den­ní život a sta­ros­ti spor­tov­ní­ho novi­ná­ře Raymonda Barona, jehož rodin­ný život by pro­bí­hal vcel­ku nor­mál­ně, jen kdy­by v domě přes uli­ci neži­li jeho rodi­če a star­ší bra­tr , vysí­la­la tele­vi­ze CBS v letech 1996 až 2005 a byl něko­li­krát oce­něn cena­mi Emmy.

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...