Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jsou světoví a slaví čtyřicítku. ČT art připomene bratry Bubeníčkovy českým divákům.

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


ČT art při pří­le­ži­tosti čty­ři­cá­tých naro­ze­nin bratří Bubeníčků v pre­mi­éře odvy­sílá záznam před­sta­vení Les Ballets Bubeníček, které vzniklo letos v lednu, kdy první sólisté dráž­ďan­ské Semperovy opery a Hamburského baletu při­jeli po pěti letech hos­to­vat do Národního diva­dla. Diváci jej budou moci na kul­tur­ním kanále České tele­vize zhléd­nout tuto sobotu.

Pro své vystou­pení si bratři Bubeníčkové vybrali čtyři jed­no­ak­tové balety a ve dvou z nich také tan­čili. Ke spo­lu­práci si dále při­zvali čtr­náct zvuč­ných jmen z řad svých kolegů a přá­tel, před­ních sólistů evrop­ských scén z Drážďan, Berlína nebo Stockholmu. Komponovaný večer sou­boru s názvem Les Ballets Bubeníček odka­zuje na slav­nou sku­pinu Les Ballets Russes legen­dár­ního impre­sária Ďagileva z počátku dva­cá­tého sto­letí. Bratři Bubeníčkovi se v něm pre­zen­tují nejen coby inter­preti, ale před­vádí i svá další nadání. Program je slo­žen výhradně z cho­re­o­gra­fií Jiřího Bubeníčka, scénu navrhl Otto, který je rov­něž hudeb­ním skla­da­te­lem.

Vstupní cho­re­o­gra­fie Le sou­f­fle de l’esprit (Dech duše) vznikla v roce 2007 pro Zürcher Ballett. Na počátku byla inspi­ro­vána kresbami a mal­bami Leonarda da Vinciho, které také tvoří pro­ti­váhu jevišt­nímu pohybu. Druhá část, Toccata, vypráví mik­ro­pří­běhy jed­not­livců i dvo­jic, které se potká­vají i míjejí. Dílo vzniklo pro New York City Ballet v roce 2009. Třetí část, str­hu­jící taneční drama Faun bylo inspi­ro­váno kon­krétní udá­lostí ze sou­čas­ného života a své umě­lecké vyjá­d­ření našlo v hudbě Francise Poulenca a Debussyho Faunova odpo­ledne s cho­re­o­gra­fic­kými cita­cemi z Nižinského. Choreografie byla poprvé uve­dena v Drážďanech v roce 2012 a v Národním diva­dle měla svou čes­kou pre­mi­éru. Závěr pak tvoří Obraz Doriana Graye na motivy stej­no­jmen­ného románu Oscara Wilda. Dílo věno­vali bratři svému otci a poprvé ho uvedli v létě roku 2011 na zámku ve Velkých Losinách.

Účinkují první sólisté balet­ních sou­borů z Hamburku, Drážďan, Berlína a Stockholmu: J. Bubeníček, O. Bubeníček J. Vallejo, E. Vostrotina, I. Salenko, A. Merkulova, R. Coumes-Marquet, C. Cangialosi, F. Voranger a další. Kamera M. Kubala. Televizní režie G. Skála

Zdroj: Česká televize,Komunikace a PR

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.