Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Expendables: Postradatelní 3 – VŠICHNI POHROMADĚ


Sylvester Stallone se ve tře­tí kapi­to­le The Expendables vra­cí v roli Barneyho Rosse, tvr­do­hla­vé­ho zakla­da­te­le celé­ho týmu. K jeho oblí­be­ným zbra­ním pat­ří bojo­vé puš­ky, pis­to­le Ale i kla­sic­ké revol­ve­ry, jako napří­klad jeho Kimber Gold Combat II, popr­vé vyro­be­ná kon­cem 19. sto­le­tí pro wes­ter­no­vé pis­tol­ní­ky.
„Barney má k dis­po­zi­ci veš­ke­ré moder­ní vyba­ve­ní, ale kla­sic­ký bubín­ko­vý revol­ver je něco jako jeho talisman pro štěs­tí,“ říká Stallone. „Umí neu­vě­ři­tel­ně rych­le tasit, jak jsme před­ved­li už v prv­ním fil­mu. Diváci mohou mít dojem, že není mož­né být takhle rych­lý, ale sku­teč­ně to není žád­ný trik, takhle rych­le umít tasit já. A to jsem dva­krát poma­lej­ší, než jak to doká­žou oprav­do­ví střel­ci. Je to neu­vě­ři­tel­ně fil­mo­vě atrak­tiv­ní a při­tom rea­lis­tic­ké.“
Vrací se také Jason Statham jako expert na nože Lee Christmas, Barneyho zástup­ce a nej­bliž­ší pří­tel. Je to býva­lý voják zvlášt­ních brit­ských letec­kých jed­no­tek a zabi­jác­ký stroj na vrhá­ní nožů. Je neú­nav­ně sou­tě­ži­vý, on a Barney se stá­le navzá­jem špič­ku­jí drs­ný­mi vtíp­ky a hláš­ka­mi.
„Vztah mezi Christmasem a Barneym je skvě­lý,“ říká Stallone. „Jsou úžas­ná dvoj­ka a mají se doo­prav­dy rádi, ale neu­stá­le jeden dru­hé­ho pro­vo­ku­jí.“
Statham říká, že jeho posta­va je ten druh chla­pa, se kte­rým by sám chtěl jít na pivo, což je sku­teč­ná pocta Stalloneho sce­náris­tic­ké­mu umu. „Dokáže vytvo­řit sku­teč­né posta­vy, kte­ré mají srd­ce a duši,“ říká Statham. „Supermani v mod­rém pláš­ti jsou skvě­lí, ale Sly píše o oprav­do­vých hrdi­nech. Sám hrál hrdi­ny po celou svou kari­é­ru. Nikdo to neu­mí líp než on.“
Arnold Schwarzenegger se v tom­to fil­mu vra­cí jako Trench Mauser, Barneyho býva­lý spo­lu­bo­jov­ník a někdy také rival. Vždycky se umí nevy­svět­li­tel­ně obje­vit prá­vě ve chví­li, kdy je ho zapo­tře­bí, a je to muž mno­ha talen­tů. Zdá se, že doká­že pře­žít coko­liv. Je to samo­tář a doko­na­le ovlá­dá svou Auto Assault-12.
„Tohle je napro­s­to doko­na­lý akč­ní film,“ říká Schwarzenegger, kte­rý si sám zahrál v téměř dva­ce­ti akč­ňá­cích. „Ale také je to emo­ci­o­nál­ní jíz­da na hor­ské drá­ze se spous­tou zají­ma­vých postav. Sly oprav­du ví, jak vyprá­vět pří­běh a jak vyu­žít talent kaž­dé­ho her­ce tím nej­lep­ším způ­so­bem.“
Pracovat s týmem plných iko­nic­kých her­ců byla pod­le něj pře­kva­pi­vě téměř odpo­čin­ko­vá zále­ži­tost: „Nedocházelo k žád­ným bitkám o to, kdo má víc replik nebo víc detail­ních zábě­rů. Je to oprav­du týmo­vá prá­ce, ve kte­ré kaž­dý může zazá­řit. Každý z nás má svůj talent a spo­jit je všech­ny dohro­ma­dy bylo fan­tas­tic­ké. Možná, že tam byla jen malá jis­křič­ka sou­tě­ži­vos­ti, pro­to­že kaž­dý z nás chtěl odvést co nej­lep­ší prá­ci. A mys­lím, že pro film to bylo jedi­ně dobře.“
Tým původ­ních Expendables dopl­ňu­jí ješ­tě Doplh Lundgren, Randy Couture, Jet Li a Terry Crews. Téměř před tři­ce­ti lety si Sylvester Stallone Dolpha Lundgrena osob­ně vybral, aby ztvár­nil roli rus­ké­ho bojov­ní­ka Ivana Draga v jeho fil­mu Rocky IV. Jeho posta­va z Expendables, Gunner Jensen, je kla­sic­ký drs­ňák, kte­ré­ho už téměř udo­la­la pře­mí­ra adre­na­li­nu, alko­ho­lu a pou­lič­ních bitek. A nuce­ný odchod do důcho­du pro něj mož­ná bude posled­ní kap­ka.
„Stallone má jaký­si čuch na to, co se pub­li­ku bude líbit,“ říká Lundgren. „Vytvořil par­tič­ku vel­mi roz­ma­ni­tých, při­tom pří­stup­ných a bar­vi­tých postav, kte­ré vám mohou být sym­pa­tic­ké. A všech­na ta nová jmé­na při­ná­še­jí dal­ší, novou vrst­vu. Když hra­ju scé­nu s Wesleym Snipesem nebo Harrisonem Fordem, pokaž­dé se sna­žím ješ­tě o tro­chu víc.“
Lundgren říká, že sou­čás­tí zába­vy pro pub­li­kum je i fakt, že si mohou vychut­nat sku­teč­nou fyzic­kou zdat­nost jed­not­li­vých her­ců. „My všech­ny ty věci, kte­ré dělá­me na plát­ně, oprav­du umí­me,“ vysvět­lu­je. „Já jsem byl šam­pi­on v kara­te. Jason byl potá­pěč, kte­rý závo­dil na olym­pi­á­dě. Stallone má za sebou spoustu tré­nin­ku. Arnold, to byl samo­zřej­mě Mr. Universe. Terry Crews hrál pro­fe­si­o­nál­ně fot­bal. Máme mezi sebou šam­pi­o­na bojo­vých umě­ní, Randyho Couturea. A to nemlu­vím o všech nových her­cích. Je mezi námi zkrát­ka mno­ho lidí, kte­ří oprav­du něco umě­jí. Když Terry jed­nou rukou popad­ne pade­sá­ti­ki­lo­vý Gatling, tak to oprav­du dělá a já mys­lím, že celé­mu zážit­ku to dodá­vá urči­tou rovi­nu reál­nos­ti.“
Trojnásobný mis­tr svě­ta v bojo­vých umě­ních Randy Couture se vra­cí jako Toll Road, kte­rý v týmu Expendables půso­bí jako expert na demo­li­ce. Jeho oblí­be­nou zbra­ní je puš­ka M4A1. Toll Road je blíz­kým pří­te­lem spe­ci­a­lis­tou na těž­ké zbra­ně, Halea Caesara, kte­ré­ho hra­je Terry Crews.
„Náš film je něco jako ency­klo­pe­die ,kdo je kdo v akč­ním fil­mu‘,“ říká Couture. „A s nový­mi čle­ny týmu teď máme mezi sebou tři lidi, kte­ří při­šli z pro­stře­dí pro­fe­si­o­nál­ní­ho zápa­se­ní. Myslím, že to fil­mu dodá­vá auten­ti­ci­tu, kte­rou u mno­ha jiných sním­ků nena­jde­te.“
„Je mezi námi Rocky, Terminator, Indiana Jones, Kurýr, Šílený Max, Desperado a Blade,“ vypo­čí­tá­vá Terry Crews, býva­lý hráč ame­ric­ké­ho fot­ba­lu. „Je to Stalloneho osob­ní ver­ze Avengers. Je to nej­vět­ší pře­hlíd­ka akč­ních hvězd, jaká kdy vznikla, a všich­ni tihle chla­pi mají bru­tál­ní sílu, mozek i odhod­lá­ní k tomu, aby svou prá­ci odved­li skvě­le.“
Jeho hrdi­na, Hale Caesar, drs­ný, věr­ný a skvě­lý stře­lec, vyzbro­je­ný také dobře míře­ný­mi vti­py. Do Expendables 3 při­ná­ší novou zbraň: obří Dillon M-134D Gatling s 3000 otáč­ka­mi za minu­tu, ved­le kte­ré vypa­dá jako oblí­be­ná puš­ka AA-12 jako pis­tol­ka na hra­ní.
Dalším čle­nem štá­bu je svě­to­vě uzná­va­ný mis­tr bojo­vých umě­ní Jet Li, kte­rý hra­je bojo­vé­ho kou­zel­ní­ka jmé­nem Yin Yang.
Když byl celý původ­ní tým na svém mís­tě, tvůr­ci doslo­va cíli­li na dal­ší fil­mo­vé hvězdy, kte­ré by moh­ly dopl­nit legen­dár­ní obsa­ze­ní. V sérii Expendables se ten­to­krát popr­vé obje­vu­je ultra­pa­dou­ch Conrad Stonebaks, jeden z původ­ních zakla­da­te­lů Expendables v podá­ní Mela Gibsona. On a Barney spo­leč­ně pře­ži­li vál­ku ve Vietnamu, ale jejich vztah ochladl, když u Stonebankse pře­vlád­la jeho tem­ná strán­ka. Když se z něj stal ile­gál­ní pře­kup­ník zbra­ní, Barney byl nucen ho zabít. Tedy, ale­spoň si to mys­lel. Nyní je Stonebanks hle­dán pro zlo­či­ny pro­ti lid­skosti, ale má na povel svou vlast­ní armá­du. Má v plá­nu buď zví­tě­zit, nebo se o to aspoň sna­žit, dokud neza­hy­ne.
„Mel má vel­kou sílu,“ říká Sylvester Stallone. „Je to moc hez­ký chlap, ale taky je sil­ný. Když se ohlí­žím na začá­tek naší kari­é­ry, my oba jsme byli oprav­du leh­ké váhy. Já jsem měl sotva osm­de­sát kilo a nyní máme oba zhru­ba met­rák. Vyrostli jsme, dá se říct, v mno­ha ohle­dech.“
Gibson byl nad­še­ný z před­sta­vy, že si zahra­je padou­cha, kte­rý bude čelit Stalloneovi tvá­ří v tvář, jako by šlo o finál­ní kon­fron­ta­ci Rambo ver­sus Šílený Max. „Natáčení pro mě byla vel­ká zába­va,“ říká. „Jak čas­to máte šan­ci si něco tako­vé­ho užít? Myslím, že vel­ký půvab toho­to fil­mu je i v tom, že nikdo z nás se nebe­re moc váž­ně.“
Mel Gibson dodá­vá, že pro tuto roli se dostal do nej­lep­ší fyzic­ké for­my své­ho živo­ta. „Chtěl jsem si být jis­tý, že to nebu­de vypa­dat, jako když Sly mlá­tí staré­ho tlus­ťo­cha,“ smě­je se. „Takže jsem cho­dil do posi­lov­ny a pra­co­val na kaž­dém sva­lu ve svém těle, nejedl jsem sacha­ri­dy a vůbec jsem dělal, co jsem mohl. Moje scé­ny tím sice neby­ly o nic snad­něj­ší, ale měl jsem povin­nost držet krok se zbyt­kem par­ty.“
Stallone zdů­raz­ňu­je, že jejich boj muže pro­ti muži je jed­nou z vrchol­ných scén celé­ho fil­mu. „Dát něko­mu pěs­tí umí kaž­dý, ale pří­běh a vývoj cha­rak­te­rů chtě­jí čas,“ říká. „Mel udě­lal ze Stonebankse reál­nou posta­vu, což závě­reč­né scé­ně sou­bo­je vel­mi pomohlo a udě­la­lo z ní osob­ní zále­ži­tost. Už jsem pár sou­bo­jo­vých scén v živo­tě nato­čil, ale tahle, to je oprav­du něco. Je čistá, úspor­ná a při­tom bru­tál­ní, což při­spí­vá k vykres­le­ní cha­rak­te­rů obou dvou.“
Novým čle­nem týmu je také Harrison Ford v roli Maxe Drummera, elit­ní­ho ope­rač­ní­ho důstoj­ní­ka CIA, kte­rý Barneyho týmu pomá­há stí­hat Stonebankse. Kromě toho, že posky­tu­je Expendables své špi­on­ské služ­by, je Drummer, stej­ně jako jeho herec­ký před­sta­vi­tel, vel­mi zdat­ný pilot, což Harrison Ford na plát­ně demon­stru­je s heli­kop­té­rou Bell 412.
„Práci se Slyem jsem si oprav­du užil,“ říká Ford. „Je to vel­mi talen­to­va­ný herec, kte­rý už dáv­no vyhrál svůj zápas o toho, zda ho budou v Hollywoodu brát váž­ně. Je to oprav­do­vý fil­mař.“
O reži­sé­ro­vi Harrison Ford dodá­vá: „Patrick je mla­dý, ale je také úžas­ně sou­stře­dě­ný a vždy ví, co dělá. Má oko pro detail a umí roz­po­znat pří­le­ži­tost a cho­pit se jí. Obzvlášť vel­ký dojem na mě udě­la­lo jeho poro­zu­mě­ní pro to, jak důle­ži­tý je styl a tón fil­mu. Je v něm spousta humo­ru, hod­ně ener­gie a akce, ale vše je vel­mi dobře nadáv­ko­va­né a rozfá­zo­va­né.“
Akční iko­na Wesley Snipes se k ansám­blu při­po­ju­je jako Doctor Death, jeden z původ­ních pěti Expendables. Role mu byla uši­ta pří­mo na míru. Doc je býva­lý lékař a osm let se pohy­bo­val mimo svět nájem­ných žol­dá­ků. Scéna, ve kte­ré ho popr­vé potká­vá­me, je neu­vě­ři­tel­nou akč­ní podí­va­nou, kte­rá vstou­pí do his­to­rie Expendables. A jeho zku­še­ná prá­ce s noži se stá­vá odra­zo­vým můst­kem pro přá­tel­skou riva­li­tu mezi ním a Leem Christmasem v podá­ní Jasona Stathama.
„Zpočátku je mezi Christmasem a Doctorem Deathem jis­té napě­tí, ale když začne jít do tuhé­ho, začnou fun­go­vat pohro­ma­dě jako nůž a střen­ka. Na roz­díl od naši­ch postav jsme ovšem já a Jason spo­lu vychá­ze­li už od začát­ku. Mně se líbí jeho pří­zvuk a jemu ten můj,“ říká Wesley Snipes.
Obsazení z řad fil­mo­vých vete­rá­nů na něj děla­lo vel­ký dojem, ale stej­ně tak ho bavi­lo pra­co­vat s bažan­ty z řad Expendables. On sám má vel­ké zku­še­nos­ti s bojo­vým umě­ním a když své doved­nos­ti zkom­bi­no­val s tím, co umí před­vést šam­pi­o­ni nové gene­ra­ce Victor Ortiz a Ronda Rousey, výsled­ky byly neu­vě­ři­tel­né. Wesley Snipes o tom říká: “Byla to úžas­ná zku­še­nost a bylo mi ctí, že jsem se mohl zúčast­nit.”
Do týmu dále vstou­pil Galgo v podá­ní Antonia Banderase. Galgo je býva­lý pří­sluš­ník špa­něl­ských ozbro­je­ných sil a stej­ně jako jeho jme­no­vec (Galgo zna­me­ná ve špa­něl­šti­ně chrt) je neu­vě­ři­tel­ně rych­lý při zachá­ze­ní se slo­vy i se zbra­ně­mi. Každé scé­ně, ve kte­ré se obje­ví, dodá­vá humor­nou špi­ci.
„Galgo je nad­še­ný, že se mohl stát čle­nem Expendables,“ vysvět­lu­je Antonio Banderas. „Hodně mlu­ví a kaž­dé situ­a­ci dodá­vá humor. To pro mě ostat­ně bylo na tom­to fil­mu jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších momen­tů. Každý ze zúčast­ně­ných měl schop­nost smát se sám sobě, což ten­to film pozve­dá nad úro­veň vět­ši­ny ostat­ních akč­ních fil­mů, kte­ré jsme kdy vidě­li. Po stra­ně pomr­ká­vá na divá­ky.“
Banderas je ze své účas­ti v Expendables 3 stej­ně une­še­ný jako jeho fil­mo­vý hrdi­na. „Je to víc než jenom film,“ říká. „Je to udá­lost. Lidi jako Harrison Ford, Wesley Snipes a Sylvester Stallone neví­dá­te pohro­ma­dě moc čas­to. Kdyby mě k tomu nepři­zva­li, říkal bych si, hm, taky jsem pár akč­ňá­ků nato­čil. Jak to, že tam nejsem?!“
Mezi nové Expendables pat­ří Victor Ortiz, ve sku­teč­ném živo­tě boxer­ský šam­pi­on; Ronda Rousey, olym­pij­ská medai­list­ka v judu a hvězda v obo­ru smí­še­ných bojo­vých umě­ní; Kellan Lutz, hvězda série Twilight; a začí­na­jí­cí herec Glen Powell. „Tihle čty­ři lidé a jejich vzá­jem­ná che­mie vnes­li do pro­jek­tu novou ener­gii, kte­rou jsme v před­chá­ze­jí­cích pokra­čo­vá­ních Expendables nevi­dě­li. Bojové sek­ven­ce Rondy Rousey jsou pro­s­tě úchvat­né,“ říká Jason Constantine.
Kellan Lutz hra­je Johna Smilee, býva­lé­ho mari­ňá­ka s poke­ro­vou tvá­ří klí­čo­vé­ho čle­na nových Expendables. Je to odváž­ný bojov­ník a nad­še­nec pro terén­ní motor­ky. Smilee nosí sexy str­niš­tě, motor­kář­ské kér­ky, obno­še­né trič­ko a dží­ny, což ovšem nijak neško­dí jeho vizá­ži ido­lu žen a dívek.
Sportovní hvězda Ronda Rousey v Expendables 3 herec­ky debu­tu­je jako nová­ček jmé­nem Luna, kte­rou Barney obje­vil, když pra­co­va­la jako vyha­zo­vač­ka v noč­ním klu­bu. Je to jedi­ná žena v týmu, expert­ka na boj zblíz­ka a při taj­ných ope­ra­cích fun­gu­je jako skvě­lá volav­ka.
Její před­sta­vi­tel­ka Ronda Rousey je svě­to­vá jed­nič­ka v obo­ru žen­ských bojo­vých umě­ní, prv­ní a dosud nepo­ra­že­ná mis­try­ně zápa­sů v ban­ta­mo­vé váze a jedi­ná Američanka, kte­rá zís­ka­la olym­pij­skou medai­li v judu. V červ­nu 2014 se navíc ocitla na 42. mís­tě v žeb­říč­ku Hot 100 časo­pi­su Maxim. Měsíc před pre­mi­é­rou Expendables 3 ji sta­ni­ce spor­tov­ní ESPN vyhlá­si­la jako spor­tov­ky­ni roku.
„Jsem nad­še­ná, že jsem byla pro ten­to pro­jekt vybrá­na,“ říká Ronda. „Sylvestera Stallonea si vel­mi vážím a chtě­la bych se stát hvězdou akč­ních fil­mů. Věřím, že jsem ta nej­ne­bez­peč­něj­ší neoz­bro­je­ná žena na pla­ne­tě. A přes­ně to taky ve fil­mu hra­ju.“
Stallone vzpo­mí­ná na oka­mžik, kdy Rondu Rousey popr­vé uvi­děl: „Řekl jsem si: ,Ta má při­ro­ze­ný talent.‘ Chtěli jsme do týmu při­dat ženu, kte­rá by nejen obstá­la ve sku­tečé­nm boji, ale doká­za­la by nako­pat zadek všem Expendables. A mys­lím, že to by fakt mohla – snad s výjim­kou Randyho.“
Boxerský šam­pi­on ve vel­te­ro­vé váze Victor Ortiz si v Expendables 3 také odbyl svůj fil­mo­vý debut jako Mars, ost­rostře­lec, boxer s rych­los­tí svět­la a nebez­peč­ný zabi­ják. Mars stál v posled­ních tře­ch letech pět­krát před vojen­ským sou­dem, a to jen pro­to, že je nej­lep­ší v tom, co dělá – to jest v zachá­ze­ní s lase­ro­vou XM25 s 25 mm explo­ziv­ní­mi stře­la­mi, kte­ré mohou deno­to­vat nad cílem nebo za ním. Jeho Achillovou patou je stra­ch z výšek.
Fakt, že si ho Stallone pro film vybral, zna­me­nal pro Victora vel­mi mno­ho: „Když vám zavo­la­jí, že se máte sejít s tako­vou legen­dou, při­pa­dá­te si jako ve snu,“ říká. „Vyrostl jsem na Rockym a jeho pokra­čo­vá­ních a ten chlá­pek byl můj idol. Sylvester Stallone v roli Rockyho byl pro mě hlav­ním důvo­dem, proč jsem vůbec s boxo­vá­ním začal. Inspiroval mě při tré­nin­cích a zápa­sech a teď jsem díky němu navíc točil neu­vě­ři­tel­ný film s někte­rý­mi z nej­lep­ších her­ců všech dob.“
Poslední, ale niko­li nejmé­ně význam­ný je Thorn v podá­ní Glena Powella. Thorn pat­ří k nové, tech­nic­ky ori­en­to­va­né gene­ra­ci žol­dá­ků. Je to pilot dro­nů a mis­trov­ský hac­ker. Jednou se mu poda­ři­lo hacknout cen­t­rál­ní ope­rač­ní sys­tém města Seattlu a na tři dny vypnul celé měs­to – což mu vyne­slo 18 měsí­ců za mří­že­mi. Kromě toho milu­je vol­né leze­ní bez zajiš­ťo­va­cích lan.
„Jsem vel­ký fanou­šek celé série Expendables,“ říká Powell. „Ale tenhle tře­tí film je skvě­lý nejen jako pokra­čo­vá­ní, je to úžas­ný akč­ní počin sám o sobě. Skupina pro­fe­si­o­nál­ních vojá­ků je nuce­na kon­fron­to­vat se s vlast­ní smr­tel­nos­tí. Jsou „expen­da­bles,“ postra­da­tel­ní, nahra­di­tel­ní, a také brzy budou nahra­ze­ni. A je ohro­mě cool sle­do­vat, jak si tihle nepře­mo­ži­tel­ní drs­ňá­ci muse­jí polo­žit otáz­ku: ,Jsme ješ­tě pořád ti nepře­mo­ži­tel­ní drs­ňá­ci?‘ A odpo­věď zní ano, jsou. Ale my taky.“
Sylvester Stallone o poten­ci­á­lu mla­dých talen­tů v Expendables říká: „Všichni jsou noví, svě­ží. Někteří z nich už toho hod­ně doká­za­li ve svě­tě spor­tu a při­ná­še­jí do hry sílu a dri­ve, což jsem přes­ně hle­dal. Tohle není žád­né před­sta­ve­ní Shakespeara v měst­ském par­ku. Hledal jsem auten­tic­ké drs­ňá­ky, sůl země, se kte­rou by se divá­ci moh­li iden­ti­fi­ko­vat.“

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Expendables: Postradatelní 3

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Expendables: Postradatelní 3 – POSTAVY A JEJICH DOTAZNÍKY7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 – POSTAVY A JEJICH DOTAZNÍKY Barney Ross (Sylvester Stallone) Hlavní kápo a chlap z ocele, vůdčí osobnost celé party Expendables. Barney je žoldák a ostrostřelec, který má za sebou pestrou akční minulost ve válečných zónách a dlouhatánský seznam spojenců i […] Posted in Profily osob
 • Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým parta dosud měla tu čest. Jediným smrtícím pohybem […] Posted in Speciály
 • Expendables: Postradatelní 3 – 55 %15. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 – 55 % Tým složený z elitních žoldáků je opět v plné práci. Nejprve se vydávají osvobodit bývalého parťáka Surgeona, který je na cestě do vězení, což se jim také podaří. Po odvedení této práce má ale jejich šéf Barney pocit, že už patří do […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí vypořádat s nepřízní osudu, kterou zapříčinila prázdná […] Posted in Články
 • Expendables: Postradatelní 3 – O NATÁČENÍ – Hvězdy pohromadě7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 – O NATÁČENÍ – Hvězdy pohromadě Film Expendables: Postradatelní a jeho pokračování Expendables: Postradatelní 2 mají dvě velké přednosti: nevídaný akční náboj a úchvatnou přehlídku hvězd. Film Expendables 3 dal dohromady hvězdný ansámbl, který by zastínil dokonce i […] Posted in Články
 • Expendables: Postradatelní 3 – Režie7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 – Režie Stallone dokonce chvíli uvažoval, že se vrátí za kameru jako režisér. „První film byl prostě experiment, který nám vyšel,“ říká. „A pořád ještě jsem se z toho nevzpamatoval. Hrál jsem jednu z hlavních rolí a současně jsem se snažil […] Posted in Články
 • Lincolnscreen8. ledna 2013 Lincoln speciál – část 8 – Sněmovna reprezentantů Výsledek hlasování o 13. dodatku ve Sněmovně reprezentantů byl nejistý až do posledního okamžiku a vyvolal vlnu ostrých debat, politického tlaku a názorových změn, které byly kdy ve Sněmovně reprezentantů viděny. Zobrazením Kongresu roku […] Posted in Články
 • Poslední Samuraj27. března 2004 Poslední Samuraj Bitvy, exotická prostředí a Tom Cruise v roli amerického vojáka Nathana Algrena,který se vydává do japonska, kde právě zuří občanská válka. Přináší sem nové zbraně pro novou dobu a také své zkušenosti se zacházením s nimy. […] Posted in Články
 • MUŽI V ČERNÉM 3 – O FILMU20. dubna 2012 MUŽI V ČERNÉM 3 – O FILMU „Filmy série Muži v černém jsou o vztahu mezi J a K,“ míní Will Smith, který se vrací k jedné ze svých legendárních a nejoblíbenějších rolí, agentovi J. „Tenhle film právě na tom staví – je o síle a kořenech jejich vztahu. Vlastně jsme na […] Posted in Články
 • Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man14. června 2012 Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man Poprvé se postava Spider-Mana objevila v klasickém marvelovském komiksu autorů Stana Lee a Stevea Ditko s názvem Amazing Fantasy v roce 1962.  Na čtenáře udělal pavoučí muž takový dojem, že se v březnu roku 1963 na stránky komiksu […] Posted in Články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.