Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Expendables: Postradatelní 3 – VŠICHNI POHROMADĚ

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Sylvester Stallone se ve třetí kapi­tole The Expendables vrací v roli Barneyho Rosse, tvr­do­hla­vého zakla­da­tele celého týmu. K jeho oblí­be­ným zbra­ním patří bojové pušky, pis­tole Ale i kla­sické revol­very, jako napří­klad jeho Kimber Gold Combat II, poprvé vyro­bená kon­cem 19. sto­letí pro wes­ter­nové pis­tol­níky.
„Barney má k dis­po­zici veš­keré moderní vyba­vení, ale kla­sický bubín­kový revol­ver je něco jako jeho talisman pro štěstí,“ říká Stallone. „Umí neu­vě­ři­telně rychle tasit, jak jsme před­vedli už v prv­ním filmu. Diváci mohou mít dojem, že není možné být takhle rychlý, ale sku­tečně to není žádný trik, takhle rychle umít tasit já. A to jsem dva­krát poma­lejší, než jak to doká­žou oprav­doví střelci. Je to neu­vě­ři­telně fil­mově atrak­tivní a při­tom rea­lis­tické.“
Vrací se také Jason Statham jako expert na nože Lee Christmas, Barneyho zástupce a nej­bližší pří­tel. Je to bývalý voják zvlášt­ních brit­ských letec­kých jed­no­tek a zabi­jácký stroj na vrhání nožů. Je neú­navně sou­tě­živý, on a Barney se stále navzá­jem špič­kují drs­nými vtípky a hláš­kami.
„Vztah mezi Christmasem a Barneym je skvělý,“ říká Stallone. „Jsou úžasná dvojka a mají se doo­pravdy rádi, ale neu­stále jeden dru­hého pro­vo­kují.“
Statham říká, že jeho postava je ten druh chlapa, se kte­rým by sám chtěl jít na pivo, což je sku­tečná pocta Stalloneho sce­náris­tic­kému umu. „Dokáže vytvo­řit sku­tečné postavy, které mají srdce a duši,“ říká Statham. „Supermani v mod­rém plášti jsou skvělí, ale Sly píše o oprav­do­vých hrdi­nech. Sám hrál hrdiny po celou svou kari­éru. Nikdo to neumí líp než on.“
Arnold Schwarzenegger se v tomto filmu vrací jako Trench Mauser, Barneyho bývalý spo­lu­bo­jov­ník a někdy také rival. Vždycky se umí nevy­svět­li­telně obje­vit právě ve chvíli, kdy je ho zapo­třebí, a je to muž mnoha talentů. Zdá se, že dokáže pře­žít coko­liv. Je to samo­tář a doko­nale ovládá svou Auto Assault-12.
„Tohle je napro­sto doko­nalý akční film,“ říká Schwarzenegger, který si sám zahrál v téměř dva­ceti akč­ňá­cích. „Ale také je to emo­ci­o­nální jízda na hor­ské dráze se spous­tou zají­ma­vých postav. Sly opravdu ví, jak vyprá­vět pří­běh a jak vyu­žít talent kaž­dého herce tím nej­lep­ším způ­so­bem.“
Pracovat s týmem plných iko­nic­kých herců byla podle něj pře­kva­pivě téměř odpo­čin­ková zále­ži­tost: „Nedocházelo k žád­ným bitkám o to, kdo má víc replik nebo víc detail­ních záběrů. Je to opravdu týmová práce, ve které každý může zazá­řit. Každý z nás má svůj talent a spo­jit je všechny dohro­mady bylo fan­tas­tické. Možná, že tam byla jen malá jis­křička sou­tě­ži­vosti, pro­tože každý z nás chtěl odvést co nej­lepší práci. A mys­lím, že pro film to bylo jedině dobře.“
Tým původ­ních Expendables dopl­ňují ještě Doplh Lundgren, Randy Couture, Jet Li a Terry Crews. Téměř před tři­ceti lety si Sylvester Stallone Dolpha Lundgrena osobně vybral, aby ztvár­nil roli rus­kého bojov­níka Ivana Draga v jeho filmu Rocky IV. Jeho postava z Expendables, Gunner Jensen, je kla­sický drs­ňák, kte­rého už téměř udo­lala pře­míra adre­na­linu, alko­holu a pou­lič­ních bitek. A nucený odchod do důchodu pro něj možná bude poslední kapka.
„Stallone má jakýsi čuch na to, co se pub­liku bude líbit,“ říká Lundgren. „Vytvořil par­tičku velmi roz­ma­ni­tých, při­tom pří­stup­ných a bar­vi­tých postav, které vám mohou být sym­pa­tické. A všechna ta nová jména při­ná­šejí další, novou vrstvu. Když hraju scénu s Wesleym Snipesem nebo Harrisonem Fordem, pokaždé se sna­žím ještě o tro­chu víc.“
Lundgren říká, že sou­částí zábavy pro pub­li­kum je i fakt, že si mohou vychut­nat sku­teč­nou fyzic­kou zdat­nost jed­not­li­vých herců. „My všechny ty věci, které děláme na plátně, opravdu umíme,“ vysvět­luje. „Já jsem byl šam­pion v karate. Jason byl potá­pěč, který závo­dil na olym­pi­ádě. Stallone má za sebou spoustu tré­ninku. Arnold, to byl samo­zřejmě Mr. Universe. Terry Crews hrál pro­fe­si­o­nálně fot­bal. Máme mezi sebou šam­pi­ona bojo­vých umění, Randyho Couturea. A to nemlu­vím o všech nových her­cích. Je mezi námi zkrátka mnoho lidí, kteří opravdu něco umějí. Když Terry jed­nou rukou popadne pade­sá­ti­ki­lový Gatling, tak to opravdu dělá a já mys­lím, že celému zážitku to dodává urči­tou rovinu reál­nosti.“
Trojnásobný mistr světa v bojo­vých umě­ních Randy Couture se vrací jako Toll Road, který v týmu Expendables působí jako expert na demo­lice. Jeho oblí­be­nou zbraní je puška M4A1. Toll Road je blíz­kým pří­te­lem spe­ci­a­lis­tou na těžké zbraně, Halea Caesara, kte­rého hraje Terry Crews.
„Náš film je něco jako ency­klo­pe­die ,kdo je kdo v akč­ním filmu’,“ říká Couture. „A s novými členy týmu teď máme mezi sebou tři lidi, kteří při­šli z pro­středí pro­fe­si­o­nál­ního zápa­sení. Myslím, že to filmu dodává auten­ti­citu, kte­rou u mnoha jiných snímků nena­jdete.“
„Je mezi námi Rocky, Terminator, Indiana Jones, Kurýr, Šílený Max, Desperado a Blade,“ vypo­čí­tává Terry Crews, bývalý hráč ame­ric­kého fot­balu. „Je to Stalloneho osobní verze Avengers. Je to nej­větší pře­hlídka akč­ních hvězd, jaká kdy vznikla, a všichni tihle chlapi mají bru­tální sílu, mozek i odhod­lání k tomu, aby svou práci odvedli skvěle.“
Jeho hrdina, Hale Caesar, drsný, věrný a skvělý stře­lec, vyzbro­jený také dobře míře­nými vtipy. Do Expendables 3 při­náší novou zbraň: obří Dillon M-134D Gatling s 3000 otáč­kami za minutu, vedle které vypadá jako oblí­bená puška AA-12 jako pis­tolka na hraní.
Dalším čle­nem štábu je svě­tově uzná­vaný mistr bojo­vých umění Jet Li, který hraje bojo­vého kou­zel­níka jmé­nem Yin Yang.
Když byl celý původní tým na svém místě, tvůrci doslova cílili na další fil­mové hvězdy, které by mohly dopl­nit legen­dární obsa­zení. V sérii Expendables se ten­to­krát poprvé obje­vuje ultra­pa­douch Conrad Stonebaks, jeden z původ­ních zakla­da­telů Expendables v podání Mela Gibsona. On a Barney spo­lečně pře­žili válku ve Vietnamu, ale jejich vztah ochladl, když u Stonebankse pře­vládla jeho temná stránka. Když se z něj stal ile­gální pře­kup­ník zbraní, Barney byl nucen ho zabít. Tedy, ale­spoň si to mys­lel. Nyní je Stonebanks hle­dán pro zlo­činy proti lid­skosti, ale má na povel svou vlastní armádu. Má v plánu buď zví­tě­zit, nebo se o to aspoň sna­žit, dokud neza­hyne.
„Mel má vel­kou sílu,“ říká Sylvester Stallone. „Je to moc hezký chlap, ale taky je silný. Když se ohlí­žím na začá­tek naší kari­éry, my oba jsme byli opravdu lehké váhy. Já jsem měl sotva osm­de­sát kilo a nyní máme oba zhruba met­rák. Vyrostli jsme, dá se říct, v mnoha ohle­dech.“
Gibson byl nad­šený z před­stavy, že si zahraje padou­cha, který bude čelit Stalloneovi tváří v tvář, jako by šlo o finální kon­fron­taci Rambo ver­sus Šílený Max. „Natáčení pro mě byla velká zábava,“ říká. „Jak často máte šanci si něco tako­vého užít? Myslím, že velký půvab tohoto filmu je i v tom, že nikdo z nás se nebere moc vážně.“
Mel Gibson dodává, že pro tuto roli se dostal do nej­lepší fyzické formy svého života. „Chtěl jsem si být jistý, že to nebude vypa­dat, jako když Sly mlátí starého tlus­ťo­cha,“ směje se. „Takže jsem cho­dil do posi­lovny a pra­co­val na kaž­dém svalu ve svém těle, nejedl jsem sacha­ridy a vůbec jsem dělal, co jsem mohl. Moje scény tím sice nebyly o nic snad­nější, ale měl jsem povin­nost držet krok se zbyt­kem party.“
Stallone zdů­raz­ňuje, že jejich boj muže proti muži je jed­nou z vrchol­ných scén celého filmu. „Dát někomu pěstí umí každý, ale pří­běh a vývoj cha­rak­terů chtějí čas,“ říká. „Mel udě­lal ze Stonebankse reál­nou postavu, což závě­rečné scéně sou­boje velmi pomohlo a udě­lalo z ní osobní zále­ži­tost. Už jsem pár sou­bo­jo­vých scén v životě nato­čil, ale tahle, to je opravdu něco. Je čistá, úsporná a při­tom bru­tální, což při­spívá k vykres­lení cha­rak­terů obou dvou.“
Novým čle­nem týmu je také Harrison Ford v roli Maxe Drummera, elit­ního ope­rač­ního důstoj­níka CIA, který Barneyho týmu pomáhá stí­hat Stonebankse. Kromě toho, že posky­tuje Expendables své špi­on­ské služby, je Drummer, stejně jako jeho herecký před­sta­vi­tel, velmi zdatný pilot, což Harrison Ford na plátně demon­struje s heli­kop­té­rou Bell 412.
„Práci se Slyem jsem si opravdu užil,“ říká Ford. „Je to velmi talen­to­vaný herec, který už dávno vyhrál svůj zápas o toho, zda ho budou v Hollywoodu brát vážně. Je to oprav­dový fil­mař.“
O reži­sé­rovi Harrison Ford dodává: „Patrick je mladý, ale je také úžasně sou­stře­děný a vždy ví, co dělá. Má oko pro detail a umí roz­po­znat pří­le­ži­tost a cho­pit se jí. Obzvlášť velký dojem na mě udě­lalo jeho poro­zu­mění pro to, jak důle­žitý je styl a tón filmu. Je v něm spousta humoru, hodně ener­gie a akce, ale vše je velmi dobře nadáv­ko­vané a rozfá­zo­vané.“
Akční ikona Wesley Snipes se k ansám­blu při­po­juje jako Doctor Death, jeden z původ­ních pěti Expendables. Role mu byla ušita přímo na míru. Doc je bývalý lékař a osm let se pohy­bo­val mimo svět nájem­ných žol­dáků. Scéna, ve které ho poprvé potká­váme, je neu­vě­ři­tel­nou akční podí­va­nou, která vstoupí do his­to­rie Expendables. A jeho zku­šená práce s noži se stává odra­zo­vým můst­kem pro přá­tel­skou riva­litu mezi ním a Leem Christmasem v podání Jasona Stathama.
„Zpočátku je mezi Christmasem a Doctorem Deathem jisté napětí, ale když začne jít do tuhého, začnou fun­go­vat pohro­madě jako nůž a střenka. Na roz­díl od našich postav jsme ovšem já a Jason spolu vychá­zeli už od začátku. Mně se líbí jeho pří­zvuk a jemu ten můj,“ říká Wesley Snipes.
Obsazení z řad fil­mo­vých vete­ránů na něj dělalo velký dojem, ale stejně tak ho bavilo pra­co­vat s bažanty z řad Expendables. On sám má velké zku­še­nosti s bojo­vým umě­ním a když své doved­nosti zkom­bi­no­val s tím, co umí před­vést šam­pi­oni nové gene­race Victor Ortiz a Ronda Rousey, výsledky byly neu­vě­ři­telné. Wesley Snipes o tom říká: “Byla to úžasná zku­še­nost a bylo mi ctí, že jsem se mohl zúčast­nit.”
Do týmu dále vstou­pil Galgo v podání Antonia Banderase. Galgo je bývalý pří­sluš­ník špa­něl­ských ozbro­je­ných sil a stejně jako jeho jme­no­vec (Galgo zna­mená ve špa­něl­štině chrt) je neu­vě­ři­telně rychlý při zachá­zení se slovy i se zbra­němi. Každé scéně, ve které se objeví, dodává humor­nou špici.
„Galgo je nad­šený, že se mohl stát čle­nem Expendables,“ vysvět­luje Antonio Banderas. „Hodně mluví a každé situ­aci dodává humor. To pro mě ostatně bylo na tomto filmu jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších momentů. Každý ze zúčast­ně­ných měl schop­nost smát se sám sobě, což tento film pozvedá nad úro­veň vět­šiny ostat­ních akč­ních filmů, které jsme kdy viděli. Po straně pomr­kává na diváky.“
Banderas je ze své účasti v Expendables 3 stejně une­šený jako jeho fil­mový hrdina. „Je to víc než jenom film,“ říká. „Je to udá­lost. Lidi jako Harrison Ford, Wesley Snipes a Sylvester Stallone neví­dáte pohro­madě moc často. Kdyby mě k tomu nepři­zvali, říkal bych si, hm, taky jsem pár akč­ňáků nato­čil. Jak to, že tam nejsem?!“
Mezi nové Expendables patří Victor Ortiz, ve sku­teč­ném životě boxer­ský šam­pion; Ronda Rousey, olym­pij­ská medai­listka v judu a hvězda v oboru smí­še­ných bojo­vých umění; Kellan Lutz, hvězda série Twilight; a začí­na­jící herec Glen Powell. „Tihle čtyři lidé a jejich vzá­jemná che­mie vnesli do pro­jektu novou ener­gii, kte­rou jsme v před­chá­ze­jí­cích pokra­čo­vá­ních Expendables nevi­děli. Bojové sek­vence Rondy Rousey jsou pro­stě úchvatné,“ říká Jason Constantine.
Kellan Lutz hraje Johna Smilee, býva­lého mari­ňáka s poke­ro­vou tváří klí­čo­vého člena nových Expendables. Je to odvážný bojov­ník a nad­še­nec pro terénní motorky. Smilee nosí sexy str­niště, motor­kář­ské kérky, obno­šené tričko a džíny, což ovšem nijak neškodí jeho vizáži idolu žen a dívek.
Sportovní hvězda Ronda Rousey v Expendables 3 herecky debu­tuje jako nová­ček jmé­nem Luna, kte­rou Barney obje­vil, když pra­co­vala jako vyha­zo­vačka v noč­ním klubu. Je to jediná žena v týmu, expertka na boj zblízka a při taj­ných ope­ra­cích fun­guje jako skvělá volavka.
Její před­sta­vi­telka Ronda Rousey je svě­tová jed­nička v oboru žen­ských bojo­vých umění, první a dosud nepo­ra­žená mis­tryně zápasů v ban­ta­mové váze a jediná Američanka, která zís­kala olym­pij­skou medaili v judu. V červnu 2014 se navíc ocitla na 42. místě v žeb­říčku Hot 100 časo­pisu Maxim. Měsíc před pre­mi­é­rou Expendables 3 ji sta­nice spor­tovní ESPN vyhlá­sila jako spor­tov­kyni roku.
„Jsem nad­šená, že jsem byla pro tento pro­jekt vybrána,“ říká Ronda. „Sylvestera Stallonea si velmi vážím a chtěla bych se stát hvězdou akč­ních filmů. Věřím, že jsem ta nej­ne­bez­peč­nější neoz­bro­jená žena na pla­netě. A přesně to taky ve filmu hraju.“
Stallone vzpo­míná na oka­mžik, kdy Rondu Rousey poprvé uvi­děl: „Řekl jsem si: ,Ta má při­ro­zený talent.’ Chtěli jsme do týmu při­dat ženu, která by nejen obstála ve sku­tečénm boji, ale doká­zala by nako­pat zadek všem Expendables. A mys­lím, že to by fakt mohla – snad s výjim­kou Randyho.“
Boxerský šam­pion ve vel­te­rové váze Victor Ortiz si v Expendables 3 také odbyl svůj fil­mový debut jako Mars, ost­rostře­lec, boxer s rych­lostí světla a nebez­pečný zabi­ják. Mars stál v posled­ních třech letech pět­krát před vojen­ským sou­dem, a to jen proto, že je nej­lepší v tom, co dělá – to jest v zachá­zení s lase­ro­vou XM25 s 25 mm explo­ziv­ními stře­lami, které mohou deno­to­vat nad cílem nebo za ním. Jeho Achillovou patou je strach z výšek.
Fakt, že si ho Stallone pro film vybral, zna­me­nal pro Victora velmi mnoho: „Když vám zavo­lají, že se máte sejít s tako­vou legen­dou, při­pa­dáte si jako ve snu,“ říká. „Vyrostl jsem na Rockym a jeho pokra­čo­vá­ních a ten chlá­pek byl můj idol. Sylvester Stallone v roli Rockyho byl pro mě hlav­ním důvo­dem, proč jsem vůbec s boxo­vá­ním začal. Inspiroval mě při tré­nin­cích a zápa­sech a teď jsem díky němu navíc točil neu­vě­ři­telný film s někte­rými z nej­lep­ších herců všech dob.“
Poslední, ale nikoli nejméně významný je Thorn v podání Glena Powella. Thorn patří k nové, tech­nicky ori­en­to­vané gene­raci žol­dáků. Je to pilot dronů a mis­trov­ský hac­ker. Jednou se mu poda­řilo hacknout cen­t­rální ope­rační sys­tém města Seattlu a na tři dny vypnul celé město – což mu vyne­slo 18 měsíců za mří­žemi. Kromě toho miluje volné lezení bez zajiš­ťo­va­cích lan.
„Jsem velký fanou­šek celé série Expendables,“ říká Powell. „Ale tenhle třetí film je skvělý nejen jako pokra­čo­vání, je to úžasný akční počin sám o sobě. Skupina pro­fe­si­o­nál­ních vojáků je nucena kon­fron­to­vat se s vlastní smr­tel­ností. Jsou „expen­da­bles,“ postra­da­telní, nahra­di­telní, a také brzy budou nahra­zeni. A je ohromě cool sle­do­vat, jak si tihle nepře­mo­ži­telní drs­ňáci musejí polo­žit otázku: ,Jsme ještě pořád ti nepře­mo­ži­telní drs­ňáci?’ A odpo­věď zní ano, jsou. Ale my taky.“
Sylvester Stallone o poten­ci­álu mla­dých talentů v Expendables říká: „Všichni jsou noví, svěží. Někteří z nich už toho hodně doká­zali ve světě sportu a při­ná­šejí do hry sílu a drive, což jsem přesně hle­dal. Tohle není žádné před­sta­vení Shakespeara v měst­ském parku. Hledal jsem auten­tické drs­ňáky, sůl země, se kte­rou by se diváci mohli iden­ti­fi­ko­vat.“

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Expendables: Postradatelní 3

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Expendables: Postradatelní 3 – POSTAVY A JEJICH DOTAZNÍKY7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 – POSTAVY A JEJICH DOTAZNÍKY Barney Ross (Sylvester Stallone) Hlavní kápo a chlap z ocele, vůdčí osobnost celé party Expendables. Barney je žoldák a ostrostřelec, který má za sebou pestrou akční minulost ve válečných zónách a dlouhatánský seznam spojenců i […] Posted in Profily osob
 • Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým parta dosud měla tu čest. Jediným smrtícím pohybem […] Posted in Speciály
 • Expendables: Postradatelní 3 – 55 %15. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 – 55 % Tým složený z elitních žoldáků je opět v plné práci. Nejprve se vydávají osvobodit bývalého parťáka Surgeona, který je na cestě do vězení, což se jim také podaří. Po odvedení této práce má ale jejich šéf Barney pocit, že už patří do […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí vypořádat s nepřízní osudu, kterou zapříčinila prázdná […] Posted in Články
 • Expendables: Postradatelní 3 – O NATÁČENÍ – Hvězdy pohromadě7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 – O NATÁČENÍ – Hvězdy pohromadě Film Expendables: Postradatelní a jeho pokračování Expendables: Postradatelní 2 mají dvě velké přednosti: nevídaný akční náboj a úchvatnou přehlídku hvězd. Film Expendables 3 dal dohromady hvězdný ansámbl, který by zastínil dokonce i […] Posted in Články
 • Expendables: Postradatelní 3 – Režie7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 – Režie Stallone dokonce chvíli uvažoval, že se vrátí za kameru jako režisér. „První film byl prostě experiment, který nám vyšel,“ říká. „A pořád ještě jsem se z toho nevzpamatoval. Hrál jsem jednu z hlavních rolí a současně jsem se snažil […] Posted in Články
 • Lincolnscreen8. ledna 2013 Lincoln speciál – část 8 – Sněmovna reprezentantů Výsledek hlasování o 13. dodatku ve Sněmovně reprezentantů byl nejistý až do posledního okamžiku a vyvolal vlnu ostrých debat, politického tlaku a názorových změn, které byly kdy ve Sněmovně reprezentantů viděny. Zobrazením Kongresu roku […] Posted in Články
 • Poslední Samuraj27. března 2004 Poslední Samuraj Bitvy, exotická prostředí a Tom Cruise v roli amerického vojáka Nathana Algrena,který se vydává do japonska, kde právě zuří občanská válka. Přináší sem nové zbraně pro novou dobu a také své zkušenosti se zacházením s nimy. […] Posted in Články
 • MUŽI V ČERNÉM 3 – O FILMU20. dubna 2012 MUŽI V ČERNÉM 3 – O FILMU „Filmy série Muži v černém jsou o vztahu mezi J a K,“ míní Will Smith, který se vrací k jedné ze svých legendárních a nejoblíbenějších rolí, agentovi J. „Tenhle film právě na tom staví – je o síle a kořenech jejich vztahu. Vlastně jsme na […] Posted in Články
 • Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man14. června 2012 Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man Poprvé se postava Spider-Mana objevila v klasickém marvelovském komiksu autorů Stana Lee a Stevea Ditko s názvem Amazing Fantasy v roce 1962.  Na čtenáře udělal pavoučí muž takový dojem, že se v březnu roku 1963 na stránky komiksu […] Posted in Články

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.