„ROCKY“
„ROCKY“
Ohodnoťte člá­nek

Země: USA, 1976

Žánr: Drama, roman­tic­ký

Režie: John G. Avildsen
Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Joe Spinell, Stan Shaw, Tony Burton, Lloyd Kaufman, Michael Dorn, Frank Stallone, Pedro Lovell

   Slavné boxer­ské dra­ma out­si­de­ra, kte­rý dostal šan­ci a zví­tě­zil sám nad sebou. Titulní hrdi­na, neú­spěš­ný tři­ce­ti­le­tý boxer Rocky Balboa, pra­cu­je jako výběr­čí dlu­hů pro míst­ní­ho lichvá­ře, boxu­je v pokout­ních zápa­sech a neú­spěš­ně se dvo­ří Adrian, pla­ché pro­da­vač­ce v obcho­dě s drob­ným zví­řec­tvem...

V době, kdy býva­lý tre­nér vyho­dí Rockyho z tělo­cvič­ny, pro­to­že se mu zdá, že jako boxer pro­mr­hal svůj talent a je vyří­ze­ná exis­ten­ce, chys­tá se ve Filadelfii boj o titul mis­tra svě­ta v těž­ké váze. Protože se však vyzy­va­tel zra­nil a nemů­že k zápa­su nastou­pit, vyhlá­sí obháj­ce titu­lu Apollo Creed, že bude boxo­vat s kte­rým­ko­li míst­ním boxe­rem, pro­to­že chce doká­zat, že Amerika je zemí, v níž má kaž­dý šan­ci uspět. Vybere si Rockyho, pro­to­že se mu líbí jeho pře­zdív­ka Italský hře­bec, sli­bu­jí­cí dobrou pub­li­ci­tu. Zatímco se Rocky nesmě­le sbli­žu­je s Adrian, roz­jíž­dí se vel­ko­le­pá reklam­ní kam­paň. Rockyho zpo­ví­da­jí tele­viz­ní repor­té­ři, píše se o něm v novi­nách. Všichni se ovšem vysmí­va­jí jeho beze­lstnos­ti a nikdo mu nedá­vá sebe­men­ší šan­ci. Přijde za ním býva­lý tre­nér Mickey, nabí­zí mu své služ­by jako tre­nér a mana­žer. Rocky jej nej­pr­ve vyho­dí, ale pak sou­hla­sí. Začíná tvr­dý tré­nink. Běhá, boxu­je a postup­ně se dostá­vá do fyzic­ké i psy­chic­ké kon­di­ce, také díky tomu, že se k němu nastě­hu­je Adrian. V noci před zápa­sem se jí Rocky svě­ří, že chce s Creedem vybo­jo­vat rov­no­cen­ný zápas, i když si uvě­do­mu­je své mini­mál­ní šan­ce. 1. led­na 1976 je hala vypro­dá­na. Začíná vel­ko­le­pá podí­va­ná, kte­rou je boj o titul mis­tra svě­ta. Překvapený Apollo Creed, pro něhož je zápas, stej­ně jako pro divá­ky, pou­ze show pro poba­ve­ní, jde hned v prv­ním kole po Rockyho ráně k zemi. Teprve pak začne oprav­do­vý zápas. Rocky boju­je jako o život, něko­li­krát jde k zemi, ale pokaž­dé se zved­ne.

 

 

 

Zajímavosti k fil­mu:

-          Sylvester Stallone vychá­zel při psa­ní scé­ná­ře ze sku­teč­né­ho pří­bě­hu o stře­tu pro­fe­si­o­nál­ní­ho a ama­tér­ské­ho boxu. Věhlasného Muhammada Aliho vyzval na sou­boj nezná­mý Chuck Wepner. Všichni před­po­klá­da­li, že Ali nováč­ka sra­zí k zemi po něko­li­ka vte­ři­nách. Wepner sice pro­hrál, ale vydr­žel bojo­vat v rin­gu celých pat­náct kol.

-          Stallone pro­dal prá­va na film stu­diu za pod­mín­ky, že bude sám hrát hlav­ní roli.

-          Film byl nato­čen za 28 dní.

-          Vrcholný sou­boj Apolla s Rockym byl natá­čen pou­hý den a to pozpát­ku od pat­nác­té­ho kola k prv­ní­mu. Hercům byl nane­sen sil­ný make-up a postup­ně odstra­ňo­ván. Tato tech­ni­ka zajis­ti­la tvůr­cům Oskara.

-          Studio sou­hla­si­lo s obsa­ze­ním Stalloneho do hlav­ní role, pokud budou nákla­dy niž­ší, než 1 mili­on. Producenti kvů­li fil­mu dokon­ce zadlu­ži­li i své domy.

-          Herečka Bette Midler odmít­nu­la roli Adriany.

-          Scéna běhu do scho­dů se také natá­če­la pozpát­ku a efek­ty při­bli­žo­vá­ní vypa­da­ly o to půso­bi­vě­ji. Natáčela se nadva­krát, jed­nou před výcho­dem slun­ce a podru­hé po zápa­du.

-          Fotky Rockyho zamla­da u zrca­dla jsou sku­teč­ně fot­ky mla­dé­ho Stalloneho.

-          Stallone během natá­če­ní mlá­til do zmrz­lé­ho masa doo­prav­dy. Poničil si tak klou­by na pra­vé ruce.

-          Ve fil­mu si zahrál otec i bra­tr Stalloneho. Otec byl tím, kdo zvo­nil na zvon při zápa­se Creed ver­sus Balboa. Mladší bra­tr Frank pak hrál lea­de­ra kape­ly, kte­rý řekl Stallonemu, aby si našel prá­ci.

-          Slavný kri­tik Roger Ebert ozna­čil do té doby nezná­mé­ho Sylvestera Stalloneho za nové­ho Marlona Branda a sní­mek se dočkal dese­ti osca­ro­vých nomi­na­cí. Odnesl si zla­té soš­ky za nej­lep­ší film, režii a střih, a dnes pla­tí za nesmr­tel­nou kla­si­ku.

-          Na natá­če­ní při­šlo kolem 4000 pova­le­čů a bez­do­mov­ců, kte­ří tvo­ří skvě­lé pub­li­kum.

-          Sylvester Stallone debu­to­val v por­no­fil­mu Party at Kitty and Stud’s. Po úspě­chu Rockyho se por­no zno­vu vyno­ři­lo vyba­ve­né nový­mi názvy jako The Italian Stallion nebo Cocky.

-          Při natá­če­ní scé­ny pří­cho­du Rockyho do rin­gu na sou­boj s Apollem nemě­li fil­ma­ři pení­ze, pro­to byla v pub­li­ku tma a byli osví­ce­ní jen divá­ci v prv­ní řadě.

-          Počas cere­mo­ni­á­lu Academy Awards pred­vied­li Stallone s Alim men­šiu boxer­skú show, aby uká­za­li, že sa Ali necí­ti byť fil­mom ura­ze­ný.

-          Pro roli Apolla Creeda byl původ­ně zamýš­len Ken Norton, dal­ší svě­to­vý šam­pi­on v těž­ké váze (1978) ten se však nako­nec stáh­nul.

-          V tom­to díle se obje­vil i slav­ný boxer Joe Frazier.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • "ROCKY V."26. listopadu 2009 "ROCKY V." Žánr: Akční, drama  Země: USA, 1990 Délka: 100 min Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, […]
  • Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu6. srpna 2009 Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu   Zdeněk Troška je typ režiséra, který je snem každého producenta. Každý den točí podle natáčecího plánu, nedělá přesčasy, naopak – když je možnost „drcne“ ještě něco z dalšího […]
  • Troška Nepraktické Švandy21. července 2009 Troška Nepraktické Švandy      V pražských Malešicích padla v úterý v 9 hodin první filmová klapka snímku Doktor od Jezera hrochů. Natáčí jej režisér Zdeněk Troška podle stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka. […]
  • "ROCKY II."20. listopadu 2009 "ROCKY II." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1979 Délka: 114 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, […]
  • ROCKY III.22. listopadu 2009 ROCKY III. Země: USA, 1982 Žánr: Akční, drama Režie:  Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, Mr. T, Hulk Hogan, […]
  • "ROCKY IV."24. listopadu 2009 "ROCKY IV." Žánr: Akční, drama  Země: USA, 1985 Délka: 88 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Tony Burton, […]
  • "ROCKY BALBOA"30. listopadu 2009 "ROCKY BALBOA" Žánr: Akční, drama  Země: USA, 2006 Délka: 97 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton, Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver, […]
  • Natáčí se třetí řada seriálu První republika19. června 2018 Natáčí se třetí řada seriálu První republika Až do léta letošního roku se natáčí další řada oblíbeného seriálu První republika, jedná se o třináct dílů třetí řady. Za kamerou opět stojí Biser A. Arichtev a do hlavních rolí jsou […]
  • S02E10: The Passenger18. června 2018 S02E10: The Passenger Velká galerie obrázků z posledního dílu 2. sezóny seriálu Westworld.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X