Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu

Natáčení let­ní pro­slu­ně­né kome­die Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hro­chů má za sebou přes­ně polo­vi­nu
Ohodnoťte člá­nek

 

Zdeněk Troška je typ reži­sé­ra, kte­rý je snem kaž­dé­ho pro­du­cen­ta. Každý den točí pod­le natá­če­cí­ho plá­nu, nedě­lá přesča­sy, nao­pak – když je mož­nost „drc­ne“ ješ­tě něco z dal­ší­ho fil­mo­va­cí­ho dne. Na pla­ce je poho­da a když se mezi zábě­ry pře­svět­lu­je, pře­sta­vu­je kame­ra nebo při­pra­vu­jí  her­ci, je sly­šet  Zdenkovo vyprá­vě­ní růz­ných zážit­ků z jeho živo­ta, cest nebo natá­če­ní jiných fil­mů.

 

Při natá­če­ní si všich­ni spon­tán­ně pochva­lu­jí pří­jem­nou atmo­sfé­ru. Natáčení fil­mů je nároč­né, při vzni­ku fil­mu jde o fázi nej­vět­ší­ho sou­stře­dě­ní, ale i nej­vět­ších kom­pro­mi­sů. Ve scé­ná­ři scé­nu může­te pře­psat, ve střiž­ně ji upra­ví­te, ale na pla­ce musí­te čas­to udě­lat jen to, co vám v tu chví­li pod­mín­ky dovo­lí. Proto se všich­ni musí cítit dob­ře, aby zby­teč­ně nepo­ka­zi­li něco, co už nejde spra­vit.

Producent Marek Veselický je sice novou tvá­ří na čes­kém pro­du­cent­ském poli, ale plní svo­je pro­du­cent­ské povin­nos­ti vzor­ně, což je vel­kou moti­va­cí pro všech­ny. V České repub­li­ce je film Doktor od Jezera hro­chů jeho pro­du­cent­ský debut, ale roz­hod­ně ne posled­ní. Již nyní při­pra­vu­je dal­ší kome­dii, kte­rou se chys­tá točit příští léto.

 Společnost Farbyka Marka Veselického vznik­la na Slovensku před 8 lety, záro­veň zalo­žil i čes­kou pro­duk­ci Farbyka pro­ducti­on. Obě spo­leč­nos­ti se zamě­řu­jí na pro­du­ko­vá­ní pro­mo a event akcí, tele­viz­ních rela­cí, fil­mů. Jedním z nich je film Rozhovor s nepří­te­lem, kte­rý zís­kal mno­ho zahra­nič­ních cen a  byl pro­dán do zahra­ni­čí. Společnost Farbyka byla v  roce 2007 nomi­no­va­ná  popr­vé  za Slovensko jako pro­du­cent v rám­ci pro­jek­tu PRODUCER ON THE MOVE in Cannes.  Další pro­jek­ty jsou: Meeting the ene­my – 2007,  SR kino film,  SMOG -2008  TV film , 2008 -2009 TV cyk­lic­ké rela­ce - Zdravíčko pán dok­tor, Mama to vie naj­lep­šie pro STV.

 Někteří her­ci (Jitka Smutná, Oldřich Navrátil, Adéla Gondíková) mají již svo­je role ode­hrá­ny a na fil­mu skon­či­li, ale dal­ší her­ci (Edita Brychta, Sandra Pogodová, Michal Novotný, Miroslav Vladyka, Bob Klepl a Zuzana Slavíková) na svo­je role ješ­tě čeka­jí. Herecký tým v polo­vi­ně natá­če­ní fil­mu někte­ří z výše zmi­ňo­va­ných posí­lí. Bob Klepl a Zuzana Slavíková si na své role musí počkat až do říj­na, kdy štáb pole­tí do Keni.

Ve fil­mu se obje­vu­jí růz­né  loka­ce. Natáčelo se v leta­dle, kon­krét­ně odlet dr. Dobeška do Afriky, kdy posí­len skot­ským lékem, byl dopra­ven čle­ny své rodi­ny do leta­dla, ale i jeho potup­ný pří­let z Afriky zpět do Prahy. Zajímavá loka­ce byla  v Klánovicích, kon­krét­ně fil­mo­vá vila dr. Pištěláka, kde byd­lí zálet­ný dok­tor a kde tré­nu­je jeho žena Monika Šumavská balet­ní pozi­ce, kte­ré jí vždy před­ve­dl Zdeněk Troška. Dalším mís­tem schůzek dr. Pištěláka byla loď Matylda, kde za tónů hud­by, tan­ci a při dob­rém víně úto­čí na srd­ce krás­ných dam.

Také jsme natá­če­li na Oční kli­ni­ce Lexum. V dub­nu 2009  ji navští­vil Zdeněk Troška, kde pod­stou­pil cel­ko­vé oční vyšet­ře­ní a jeho mamin­ka léčbu šedé­ho záka­lu. Přitom poho­vo­řil o pří­pra­vách na natá­če­ní fil­mu, což zau­ja­lo vede­ní kli­ni­ky. To se nabíd­lo, že poskyt­ne pro­sto­ry pro natá­če­ní ordi­na­ce dr. Pištěláka, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na léčbu hypo­chon­dric­kých dam, kte­rým ordi­nu­je seda­cí kou­pe­le o tep­lo­tě 29 o C. Produkce fil­mu se roz­hod­la ve spo­lu­prá­ci s kli­ni­kou spo­lu­pra­co­vat i mimo natá­če­ní fil­mu, a to kon­krét­ně při sbír­ce „Dejme brý­le Africe“. V rám­ci dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ry fil­mu budou před vstu­py do sálů při­pra­ve­né koše, kam mohou divá­ci při­nést své již nepo­u­ží­va­né dioptric­ké brý­le.

Natáčet se bude také v Africké nemoc­ni­ci ITIBO, kam smě­řu­ji všech­ny brý­le posbí­ra­né v rám­ci sbír­ky, kte­rou Oční kli­ni­ka Lexum pořá­dá.

Také vizu­ál­ní kon­cep­ce fil­mu je jiná, než jsme u kome­dií Zdenka Trošky zvyklí. Dojmu auten­ti­ci­ty a leh­kos­ti docí­lil kame­ra­man Asen Šopov (Želary), kte­rý s reži­sé­rem Troškou na celo­ve­čer­ním fil­mu spo­lu­pra­cu­je popr­vé.

Kameraman si musí hlí­dat dob­rý záběr za všech okol­nos­tí a jako jedi­ný přes­ně ví, jak záběr bude vypa­dat co se veli­kos­ti a zejmé­na svě­tel­né­ho cha­rak­te­ru týče. Když se na scé­nu podí­vá­te běž­ný­ma oči­ma, tak „je všech­no vidět“, ale fil­mo­vý mate­ri­ál „vidí“ rea­li­tu jinak, a prá­vě kame­ra­man by měl vědět, jak ve výsled­ku scé­na bude na plát­ně vypa­dat.

Zdenek Troška rád a vždy spo­lu­pra­cu­je se stá­lým týmem lidí a her­ců. Na fil­mu Doktor od Jezera hro­chů se však sešli her­ci, kte­ří se Zdenkem nikdy neto­či­li, také pro­duk­ce je zce­la jiná a tvůr­čí tým dopl­ni­li prá­vě zmi­ňo­va­ný Asen Šopov, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Iva Rašková a archi­tekt Václav Vohlídal.

Natáčení fil­mu, kte­rý vzni­ká ve slovensko-české kopro­duk­ci bylo zahá­je­no 14. 7. 2009 a potr­vá do kon­ce prázd­nin. V říj­nu odle­tí štáb na 14 dní do afric­ké Keni k jeze­rům Nakuru a Itibo.

Producentem kopro­dukč­ní­ho pro­jek­tu s roz­poč­tem 30 mili­o­nů korun jsou Farbyka Production  a  XYZ film & pro­ducti­on. Koproducenti jsou TV NOVA a Dana Voláková. Fotografie nalez­ne­te na www.doktorodjezerahrochu.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • "ROCKY V."26. listopadu 2009 "ROCKY V." Žánr: Akční, drama  Země: USA, 1990 Délka: 100 min Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, […]
  • "ROCKY"18. listopadu 2009 "ROCKY" Země: USA, 1976 Žánr: Drama, romantický Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Joe Spinell, […]
  • Troška Nepraktické Švandy21. července 2009 Troška Nepraktické Švandy      V pražských Malešicích padla v úterý v 9 hodin první filmová klapka snímku Doktor od Jezera hrochů. Natáčí jej režisér Zdeněk Troška podle stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka. […]
  • "ROCKY II."20. listopadu 2009 "ROCKY II." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1979 Délka: 114 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, […]
  • ROCKY III.22. listopadu 2009 ROCKY III. Země: USA, 1982 Žánr: Akční, drama Režie:  Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, Mr. T, Hulk Hogan, […]
  • "ROCKY IV."24. listopadu 2009 "ROCKY IV." Žánr: Akční, drama  Země: USA, 1985 Délka: 88 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Tony Burton, […]
  • "ROCKY BALBOA"30. listopadu 2009 "ROCKY BALBOA" Žánr: Akční, drama  Země: USA, 2006 Délka: 97 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton, Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver, […]
  • Jan Kritik VS Virtuální realita24. června 2016 Jan Kritik VS Virtuální realita Virtuální realita..... Když, je to venku tak hrozné, že musíš vstupovat a uzavírat se, do svého světa virtuálního, který si vystavíš časem, jak sám potřebuješ, neboli, k podobě […]
  • Nejčtenější články od 06.06.2016 do 12.06.201613. června 2016 Nejčtenější články od 06.06.2016 do 12.06.2016 Nejčtenější články minulého týdne. Hra o trůny – The Broken Man (S06E07) – 60 % - 243 zobr. Hra o trůny – No One (S06E08) - 105 zobr. Warcraft: První střet – O POSTAVÁCH - […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují