Zajímavosti k filmu Auta
Zajímavosti k fil­mu Auta
Ohodnoťte člá­nek

    Do reži­sér­ské­ho křes­la se vra­cí John Lasseter se sním­kem Auta po  něko­li­ka­le­té pře­stáv­ce - jeho posled­ním režij­ním poči­nem byl sní­mek Toy Story 2: Příběh hra­ček z roku 1999. Během uply­nu­lých sed­mi let se kro­mě vede­ní pro­duk­ce Aut podí­lel na všech vzni­ka­jí­cích fil­mech Pixaru (Příšerky, s. r. o., Hledá se Nemo, Úžasňákovi).
    Tento film se původ­ně jme­no­val „Route 66“ (Silnice 66). Název byl změ­něn na „Auta“, aby nena­zna­čo­val spo­je­ní s tele­viz­ním seri­á­lem „Route 66“ (1960).
    Hudba, kte­rá ote­ví­rá ukáz­ku z toho­to fil­mu je hlav­ním hudeb­ním téma­tem ve fil­mu Život brou­ka (1998).
    Další píseň z ukáz­ko­vé­ho trai­le­ru je „Westbound Sign“ od sku­pi­ny Green Day z jejich alba „Insomniac“ z roku 1995.
    Filmoví ani­má­to­ři nakres­li­li více jak 43.000 náčr­tů a  návrhů aut.
    Původní čís­lo Bleska McQueena mělo být 57, což je rok naro­ze­ní reži­sé­ra Johna Lassetera. Později bylo změ­ně­no na 95, což před­sta­vu­je rok, kdy byl uve­den film Toy Story-Příběh hra­ček (1995).
    Pneumatiky Bleska McQueena vyrá­bí Lightyear, což je odkaz jak na sku­teč­né­ho výrob­ce pne­u­ma­tik spo­leč­nost Goodyear, tak na posta­vu Buzz Lightyear z před­cho­zích fil­mů „Toy Story – Příběh hra­ček“  Johna Lassetera.
    Filmore, mini­bus VW dabo­va­ný v čes­kém zně­ní Jiřím Macháčkem má stát­ní pozná­va­cí znač­ku „51237“. To je datum naro­ze­ní 12. kvě­ten 1937 George Carlina, kte­rý auto s minu­los­tí „kvě­ti­no­vé­ho dítě­te“ namlu­vil v ori­gi­ná­le.
    Postava Blesk McQueen je odka­zem na Glenna McQueena, ani­má­to­ra spo­leč­nos­ti Pixar, kte­rý zemřel v roce 2002.
    Státní pozná­va­cí znač­ka Buráka je „A113“, což je dal­ší odkaz na ani­mač­ní míst­nost v Kalifornii na Institute of the Arts (Institut umě­ní), kde stu­do­va­lo mno­ho z ani­má­to­rů spo­leč­nos­ti Pixar.
    Když se zblíz­ka podí­vá­te na jed­no ze závod­ních aut, je bílé, má logo jabl­ka (apple) a čís­lo G4. G4 je model počí­ta­če Mac, kte­rý vyrá­bí spo­leč­nost Apple, kte­rou vlast­ní Steve Jobs, ředi­tel spo­leč­nos­ti Pixar.
    Dokonce i se sítí pro­ce­so­rů, kte­ré běže­ly čty­ři­krát rych­le­ji než ty při výro­bě fil­mu Úžasňákovi (2004) trva­lo v prů­mě­ru poří­ze­ní kaž­dé­ho obra­zu ve fil­mu „Auta“ 17 hodin.
    Návrhy aut byly inspi­ro­vá­ny podob­ný­mi socha­mi aut vysta­vo­va­ný­mi v uli­cích obchod­ní­ho cen­t­ra v měs­tě Detroitu.
    Světovou pre­mi­é­rou fil­mu „AUTA“ spo­leč­nos­ti Disney/Pixar zača­la legen­dár­ní Memorial Day wee­kend Coca Cola 600 (sou­těž závod­ních aut) a uví­ta­la přes 30.000 hos­tů včet­ně řidi­čů NASCAR a jejich rodin, fil­ma­řů, dabé­rů, celebrit, VIP hos­tů a  závod­ních fanouš­ků.
    Přípravy na pre­mi­é­ru vyža­do­va­ly devět dnů, aby bylo nain­sta­lo­vá­no přes 4.000 stop oce­lo­vé tyčo­vi­ny pro plát­na a leše­ní, přes šest mil audio-vizuálního kabe­lu a 11 mil vlák­no­vé opti­ky. Na pře­pra­vu veš­ke­ré­ho zaří­ze­ní bylo tře­ba 50 náklad­ních aut.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Toy Story 3: Příběh hraček 3D1. července 2010 Toy Story 3: Příběh hraček 3D Premiéra tohoto filmu byla 17.6.2010, hlavní postavy v této animované dobrodružné komedii jsou Woody, Jessie, Buzz rakeťák, Barbie, Slinky, Ken, medvěd mazel a další…, režie Lee Unrich, […]
  • Speciál:Pán prstenů4. ledna 2003 Speciál:Pán prstenů Dne 16.1. vyrazí Dvě věže svou pouť českými kiny. Pozastavme se na chvíli nad kouzelným světem, s nímž máme co do činění. Tři prsteny pro krále elfů pod nebem, Sedm vládcům trpaslíků v […]
  • AUTA - rozhovor Richard Krajčo28. března 2006 AUTA - rozhovor Richard Krajčo Animovaná pohádka Auta (Cars) z produkce studia PIXAR patří k největším očekávaným hitům letošního léta. V uplynulých několika dnech  vznikalo v pražském studiu Virtual české znění […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • JEDEN SVĚT NESTAČÍ25. dubna 2003 JEDEN SVĚT NESTAČÍ Asi příliš nepřeženu, když napíšu, že 19. bondovka Jeden svět nestačí pro mě byla nejočekávanějším filmem roku 2000. JEDEN SVĚT NESTAČÍ USA, 1999, české titulky, […]
  • Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D13. října 2011 Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D Jak byste chakarkterizovala film Jeskyně zapomenutých snů 3D z pohledu kinaře. Pro jaké publikum je? Čím hlavně se liší od hraných nebo animovaných 3D filmů? Jeskyně zapomenutých snů […]
  • Večerníček oslovuje děti z televizních obrazovek už 50 let14. dubna 2015 Večerníček oslovuje děti z televizních obrazovek už 50 let Letos uplyne 50let od vysílání první pravidelné pohádky s názvem O klukovi a kometě pro nejmenší televizní diváky.  Od září 1965 se vysílá Večerníček se znělkou, která provází podvečerní […]
  • Harry Potter 3 - když se s*re, tak se s*re11. června 2004 Harry Potter 3 - když se s*re, tak se s*re Aneb rychlý průlet nad všemi vážnějšími problémy, které postihly natáčení nového Harryho Pottera.Tak trošku oheň Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka… Tak by se dal nazvat jeden […]
  • Rozhovor s Bolkem Polívkou (Šerif) - k filmu Auta - Cars1. dubna 2006 Rozhovor s Bolkem Polívkou (Šerif) - k filmu Auta - Cars Už někdy promlouvala vaším hlasem nějaká kreslená figurka? Právě nedávno jsem ve zlínském studiu namluvil film Krysáci – tam dabuju tři krysy, které žijí na smetišti u Vizovic. A […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X