Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Osud Středozemě je ve vašich rukách! - Pán Prstenů™, Bitva o Středozem 2™

Osud Středozemě je ve vašich rukách! - Pán Prstenů™, Bitva o Středozem 2™
Ohodnoťte člá­nek

Pokračování vele­ú­spěš­né real time stra­te­gy Pán Prstenů™, Bitva o Středozem™ vás zno­vu zave­de do roz­ho­du­jí­cí bitvy o osud svě­ta. Díky doho­dě s The Saul Zaentz Company d/b/a Tolkien Enterprises (kte­rá zaru­ču­je EA prá­vo na vývoj her pod­le kniž­ních před­loh a  kte­rá umož­ňu­je vyví­jet hry pod­le fil­mu New Line Cinema – Pán Prstenů™, Bitva o Středozem 2™) se však dosta­ne­te až za rámec ori­gi­ná­lu J.R.R. Tolkiena. Bojujte na seve­ru a veď­te legen­dár­ní civi­li­za­ce z his­to­rie Středozemě – armá­du elfů a trpas­lí­ků – ane­bo bojuj­te na stra­ně zla, po boku hrdi­nů, kte­ré jste ve fil­mu nemě­li mož­nost vidět. Braňte ane­bo zís­kej­te mís­ta, kte­rá jste nikdy nevi­dě­li jako Dol Guldur, The Misty Mountains a Mirkwood a odha­luj­te nové zbra­ně a  schop­nos­ti svých jed­no­tek – vyvo­lá­vej­te dra­ky, nech­te vybuch­nout sop­ky a zasaď­te nepří­te­li drti­vou ránu pří­mo do týla. Ale pozor! Vaši pro­tiv­ní­ci­ří­ze­ní novým AI sys­té­mem jsou vel­mi zběh­lí v tak­ti­ce a ovlá­da­jí sil­něj­ší kouz­la, než vy. Bude mít vaše armá­da dost odva­hy na to, aby vydr­že­la, nebo ji nepří­tel roz­dr­tí a osud Středozemě bude nadá­le určo­vat jen on?!

S Pánem Prstenů™, Bitva o Středozem 2™, vstu­pu­je­te do svě­ta fan­ta­sy, kte­rý vás zce­la pohl­tí. Postavte se do čela vojsk ochrán­ců Středozemě před sila­mi tem­na a zachraň­te svět. Nebo nemá­te rádi namyš­le­né elfy a  hamiž­né trpas­lí­ky? Tak je potře­te v čele armá­dy gob­li­nů!  Vyhrajte zkrát­ka vál­ku v sin­glepla­ye­ro­vé kam­pa­ni a je jed­no na čí stra­ně.

Strhující hra­tel­nost hry zaru­ču­jí nové mož­nos­ti. Postavte si hrad kde­ko­li chce­te a vybu­duj­te z  něj nej­ne­do­byt­něj­ší pev­nost svě­ta. Nebo si vybu­duj­te nepo­ra­zi­tel­nou flo­ti­lu a staň­te se vlád­cem stře­do­zem­ních moří. Invazi pak může­te pod­nik­nout v kte­rém­ko­li kou­tě svě­ta… Nedokážete se zto­tož­nit s Aragornem, Gandalfem ani s dal­ší­mi legen­dár­ní­mi posta­va­mi? Stvořte si své­ho hrdi­nu! V čele své­ho voj­ska pak pro­lom­te sou­pe­řo­vu linii a zasaď­te neče­ka­ný smr­tí­cí úder, nebo vymys­le­te úpl­ně novou tak­tic­kou fin­tu, kte­rou ho doko­na­le zasko­čí­te a roz­prá­ší­te. K  dis­po­zi­ci máte next-gen ovlá­dá­ní jed­no­tek, jako např.  chyt­ré for­ma­ce, bitev­ní linie a mód plá­no­vá­ní boje. Ovládejte celou vál­ku na více fron­tách na živé mapě svě­ta s novou stra­te­gic­kou AI.

Osud svě­ta závi­sí jen na vás. Celá Středozem napja­tě oče­ká­vá, zda se posta­ví­te do čela dob­ra nebo zla!

Pro více infor­ma­cí o hře Pán Prstenů™, Bitva o Středozem 2™ navštiv­te pro­sím strán­ky www.electronicarts.cz.

Koupit hru za 1499,- Kč  si může­te ZDE

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih