Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Star Wars: Původní trilogie

Star Wars: Původní tri­lo­gie
Ohodnoťte člá­nek

V pře­da­le­ké gala­xii...

   

HVĚZDNÉ VÁLKY - NOVÁ NADĚJE (1977)

Když v roce 1977 vznik­ly Hvězdné vál­ky (Star Wars), nikdo nemohl tušit, jakou vlnu nad­še­ní a  šílen­ství roz­pou­ta­jí krát­ce po  pre­mi­é­ře. Snímek George Lucase se poměr­ně snad­no dopra­co­val do čela návštěv­nost­ních žeb­říč­ků a s cel­ko­vý­mi trž­ba­mi 193,5 mili­o­nů dola­rů se zařa­dil na dru­hé mís­to v tabul­ce komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ších titu­lů v  his­to­rii celé kine­ma­to­gra­fie (hned za E.T.). Pohádková sci-fi ohro­mi­la pře­de­vším neu­vě­ři­tel­ný­mi tri­ky, kte­ré mohou v dneš­ní době počí­ta­čů půso­bit poně­kud směš­ně, a pří­bě­hem, zasa­ze­ným do roz­sáh­lé­ho fan­tas­tic­ké­ho svě­ta, obyd­le­né­ho mimo­zem­ský­mi bytost­mi. Lucas se zabý­val téma­tem Hvězdných válek již jako mla­dý, ale mož­nost zre­a­li­zo­vá­ní mu byla umož­ně­na až jako dva­a­tři­ce­ti­le­té­mu. Příběh fil­mu, nato­če­ný spo­leč­nos­tí FOX za „směš­ných“ 11,5 mili­o­nů dola­rů, upřed­nost­ňu­je naiv­ní vyprá­vě­ní před slo­ži­tým klič­ko­vá­ním v  záplet­ce, zatě­žu­jí­cí mozko­vé závi­ty.
   

Zlotřilý vlád­ce si chce neka­lý­mi prak­ti­ka­mi podro­bit celou gala­xii, avšak pro­ti jeho zlo­vů­li se posta­ví odváž­ná prin­cez­na Leia Organa. Ta je nevy­zpy­ta­tel­ným tyra­nem zaja­ta a uvěz­ně­na v  kos­mic­ké sta­ni­ci Hvězda smr­ti. S při­spě­ním potřeb­né­ho štěs­tí se jí poda­ří ode­slat nou­zo­vé volá­ní o pomoc, kte­ré si náhod­ně vyslech­ne Luke Skywalker. Budoucí rytíř Jedi neza­vá­há a spo­leč­ně se svým mis­trem Obi-Wanem Kenobim a  vesmír­ným pirá­tem Hanem Solem vyra­zí na záchran­nou misi.
   

Hvězdné vál­ky zís­ka­ly mimo jiné sedm Oscarů (včet­ně ceny za spe­ci­ál­ní pří­nos pro film jako tako­vý) a v tří­le­tém odstu­pu násle­do­va­ly pokra­čo­vá­ní Impérium vra­cí úder (1980) a Návrat Jediho (1983).
   
STAR WARS, USA 1977. Režie: George Lucas. Scénář: George Lucas. Kamera: Gilbert Taylor. Hrají: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisherová, Alec Guinness, Peter Cushing ad.   
     

   

IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER (1980)

Tři roky poté, co Hvězdné vál­ky vtrh­ly do ame­ric­kých kin, byly vysly­še­ny přá­ní mili­o­nů fanouš­ků a na ote­vře­ný konec prv­ní­ho dílu navá­za­lo nemé­ně úspěš­né pokra­čo­vá­ní s názvem Impérium vra­cí úder. George Lucas ten­to­krát pře­ne­chal reži­sér­ský post Irvinovi Kershnerovi a  sám zau­jal mís­to výkon­né­ho pro­du­cen­ta. Scénář, o kte­rý se posta­ra­la dvo­ji­ce Leigh Brackettová a  Lawrence Kasdan, sice nedo­sa­ho­val kva­lit své­ho před­chůd­ce, nicmé­ně i přes mír­né trh­li­ny v ději bylo Impérium vra­cí úder klad­ně při­ja­to jak kri­ti­kou, tak divá­ky. V sou­vis­los­ti s původ­ní tri­lo­gií je dru­hý, resp. pátý díl ozna­čo­ván za nej­po­ve­de­něj­ší a záro­veň nej­tem­něj­ší. Po osca­ro­vé sklizni z  roku 1978 se muse­li tvůr­ci spo­ko­jit s “pou­hý­mi“ tře­mi zla­tý­mi soš­ka­mi a s nepa­tr­ně slab­ší­mi komerč­ní­mi zis­ky (170 mil. dola­rů).
   

Narozdíl od jiných fil­mo­vých pokra­čo­vá­ní se pátá epi­zo­da Lucasovy ságy vymy­ka­la běž­ným zása­dám, a tak byli teh­dej­ší divá­ci ochu­ze­ni o novou záplet­ku. Impérium vra­cí úder roz­ví­jí pří­běh z před­cho­zích Hvězdných válek a  cel­ko­vě vza­to má dru­há část tri­lo­gie výluč­ně seri­á­lo­vý cha­rak­ter. Luke Skywalker je zasvě­cen do umě­ní řádu Jedi a prin­cez­na Leia se postup­ně sbli­žu­je s pirá­tem Hanem, přes­to­že počát­ky jejich vzta­hu pro­vá­zí vzá­jem­ná nevra­ži­vost. Osudy všech tří postav se pro­tnou v Oblačném měs­tě, kde si kaž­dý z hrdi­nů vychut­ná nejed­nu pepr­nou chví­li.
   

THE EMPIRE STRIKES BACK, USA 1980. Režie: Irvin Kershner. Scénář: Leigh Brackettová, Lawrence Kasdan. Kamera: Peter Suschitzky. Hrají: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisherová, Alec Guinness, Billy Dee Williams ad.
           

   

NÁVRAT JEDIHO (1983)

Dlouhé tři roky si muse­li fanouš­ci Hvězdných válek ner­vo­zi­tou hry­zat neh­ty, než se dočka­li tře­tí­ho a  zatím posled­ní­ho dílu. George Lucas se ten­to­krát výraz­nou měrou zaslou­žil o  scé­nář, kte­rý zplo­dil spo­leč­ně s  Lawrencem Kasdanem, a i v pří­pa­dě Návratu Jediho si uhlí­dal cen­ný post výkon­né­ho pro­du­cen­ta. Režie sním­ku padla na Richarda Marquanda, kte­rý v  dané situ­a­ci doká­zal plno­hod­not­ně nahra­dit reži­sé­ry pře­de­šlých dílů. Šestá epi­zo­da byla opět bohat­ší na tri­ky a na výskyt mimo­zem­ských postav v ději, avšak ani ona nedo­ká­za­la pře­ko­nat stín vrže­ný prv­ní­mi Hvězdnými vál­ka­mi z roku 1977. Herečtí před­sta­vi­te­lé z před­cho­zích dílu se sta­li neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí celé­ho dění a Star Wars nadob­ro kla­si­kou.
   

Návrat Jediho rozum­ným způ­so­bem zavr­šu­je záplet­ku, jež byla fil­ma­ři roz­trou­še­na do tří celo­ve­čer­ních fil­mů. V posled­ním díle je defi­ni­tiv­ně zni­če­na Hvězda smr­ti, obrov­ská zbraň Impéria, a v samot­ném závě­ru sním­ku dochá­zí ke kýže­né­mu stře­tu mezi Darthem Vaderem, veli­te­lem vojsk Temné stra­ny, a Lukem Skywalkerem, novo­pe­če­ným rytí­řem Jedi, jehož prů­běh zře­tel­ně pozna­me­ná rodin­ný vztah obou zúčast­ně­ných postav.
   

THE RETURN OF THE JEDI, USA 1983. Režie: Richard Marquand. Scénář: George Lucas, Lawrence Kasdan. Kamera: Alan Hume. Hrají: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisherová, Alec Guinness, Billy Dee Williams ad.

VYLEPŠENÁ VERZE STAR WARS (1997)

V roce 1997 vstou­pi­la do kin vylep­še­ná ver­ze celé tri­lo­gie, obo­ha­ce­ná o kva­lit­něj­ší efek­ty, nové scé­ny a upra­ve­ný zvuk. George Lucas si tak ale­spoň čás­teč­ně očis­til svě­do­mí, neboť on sám, snad jako jedi­ný, byl s původ­ní ver­zí v mno­ha ohle­dech nespo­ko­jen.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • 7. února 2012 Epizoda I:Skrytá hrozba Mohu Vám říci jedno, pokud jste viděli první (respektive poslední) tři díly, budete nadšeni. Skrytá hrozba nejen, že prokazuje stejné kvality jako její starší „sourozenci“, ale v určitých […]
 • Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)5. července 2005 Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) Revoluce v Matrixu skončily, vrátil se i král, a tak jediný filmový titul ke kterému se upínaly mé naděje ve výjimečný zážitek byl závěrečný (respektive třetí) díl Hvězdných válek. Je to […]
 • Star Wars Epizoda I - Skrytá hrozba24. května 2005 Star Wars Epizoda I - Skrytá hrozba Hvězdné války se vracejí, s novým příběhem, novými efekty, novými postavami, ale se stejně skvělou strhující atmosférou a vynikající hudbou….Je až neuvěřitelné, co způsobil George Lucas […]
 • Star Wars : Epizoda III - Pomsta Sithů / Revenge Of The Sith20. května 2005 Star Wars : Epizoda III - Pomsta Sithů / Revenge Of The Sith Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
 • Hvězdné války IV v TV23. června 2004 Hvězdné války IV v TV Před dávnýmilety v předaleké galaxii začín první kapitola mýtické ságy Star Wars. Vracíme se v čase od filmu Star Wars asi tak o 30 let. Epizoda I nám představuje ještě mladého Anakika […]
 • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
 • Festival Fantazie 2.-11.7.2004 Chotěboř - „Je to především zábava.“2. června 2004 Festival Fantazie 2.-11.7.2004 Chotěboř - „Je to především zábava.“ Říká o dvanáctém ročníku Festivalu Fantazie jeho hlavní organizátor Ing. Václav Pravda, předseda nezávislého neziskového občanského sdružení SFK Avalon. - Podtitul jedné části festivalu […]
 • Hvězdné války – příběh jednoho kultu18. srpna 2007 Hvězdné války – příběh jednoho kultu „Star Wars“, jeden z těch mála pojmů, o kterém by se dalo říct, že ho zná opravdu snad celý současný globalizovaný svět. Jistě, možná je přímo vyloženě neznáte, nevíte ani o čem […]
 • LUCIE VONDÁČKOVÁ NAZPÍVALA SKLADBU KDY VZLÉTNU JÁ K FILMU REBELKA5. června 2012 LUCIE VONDÁČKOVÁ NAZPÍVALA SKLADBU KDY VZLÉTNU JÁ K FILMU REBELKA Ačkoli je Lucie Vondráčková právě v těchto dnech velmi zaměstnána natáčením komedie Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky, našla si chvilku na nahrávání písničky Kdy vzlétnu já k animovanému […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih