Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Monika Stehlíková: Štěstí a sebepoznání - jeden cíl - Speciál 4/ 2015 časopisu ReGeNeRaCe

Monika Stehlíková: Štěstí a sebe­po­zná­ní - jeden cíl - Speciál 4/ 2015 časo­pi­su ReGeNeRaCe
Ohodnoťte člá­nek

Autorka toho­to spe­ci­á­lu časo­pi­su ReGeNeRaCe, Monika Stehlíková, je pub­li­cist­kou, lek­tor­kou a osob­ní tera­pe­u­t­kou. Je spe­ci­a­list­kou na min­d­ful­ness (meto­da vší­ma­vé­ho pří­stu­pu), zvlá­dá­ní stre­su i na emoč­ní uče­ní dětí a dospí­va­jí­cích. Pořádá semi­ná­ře, před­náš­ky a pub­li­ku­je odbor­né člán­ky.

Celý spe­ci­ál je zamě­řen na hle­dá­ní štěs­tí a sna­hu o sebe­po­zná­ní. Autorka se setka­la s osob­nost­mi z růz­ných obo­rů a pta­la se jich na téma­ta týka­jí­cí se osob­ní­ho roz­vo­je. Rovněž při­po­ji­la něko­lik svých tex­tů, v nichž sezna­mu­je čte­ná­ře s poje­tím štěs­tí v svě­tě, s dese­ti kro­ky ke štěs­tí a s min­d­ful­ness pro děti. Uvádí zde něko­lik zají­ma­vých cvi­če­ní pro uvol­ně­ní a sní­že­ní napě­tí dítě­te v pří­pa­dě stre­so­vé zátě­že. Jak sama uvá­dí, tyto tech­ni­ky jsou vel­mi účin­né a napo­mo­hou psy­chic­ké poho­dě i vět­ší vyrov­na­nos­ti. Poznamenává, že jsou tyto meto­dy sou­čás­tí osob­nost­ní výcho­vy napří­klad v USA, Kanadě, Belgii, Francii a Nizozemsku. Jejich zákla­dem je mimo jiné zklid­ně­ní sle­do­vá­ním vlast­ní­ho dechu a uvě­do­mo­vá­ní si sig­ná­lů těla. Tyto postu­py jsou nápa­di­té a záro­veň nená­roč­né, tudíž je lze snad­no vyzkou­šet doma se svý­mi potom­ky. Rovněž je mohou apli­ko­vat peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci, zejmé­na ve škol­kách a na prv­ním stup­ni základ­ních škol. U dospí­va­jí­cích je apli­ka­ce zklid­ňu­jí­cích postu­pů tro­chu slo­ži­těj­ší, jeli­kož tee­nage­ři nebý­va­jí tak spon­tán­ní, ale jed­ním z pře­svěd­či­vých argu­men­tů je pro ně sku­teč­nost, že si pomo­cí těch­to tech­nik sami „regu­lu­jí, jak se cítí“ a mají „nad sebou kon­t­ro­lu“. Podle mého názo­ru jsou tato cvi­če­ní vhod­ná pro kaž­dé­ho, od malých dětí až po seni­o­ry, kte­ří rov­něž mohou zaží­vat stre­su­jí­cí situ­a­ce.

Autorka ved­la roz­ho­vo­ry s ředi­tel­kou Divadla Kampa - Ivetou Duškovou, s ředi­tel­kou pojiš­ťov­ny - Renatou Mrázovou, fran­couz­ským bio­lo­gem - Matthieuem Ricardem, pro­fe­sor­kou filo­zo­fie - Annou Hogenovou i lek­to­rem Tchaj-ťi čchüan - Radkem Kolářem. Tázala se rov­něž  před­sta­vi­tel­ky pozi­tiv­ní psy­cho­lo­gie, docent­ky Aleny Slezáčkové, lek­tor­ky jógy - Michaely Svatošové, psy­cho­te­ra­pe­u­t­ky Terezy Pohlové, zakla­da­tel­ky vzdě­lá­va­cí spo­leč­nos­ti Santia - Květy Santlerové a pro­fe­sor­ky herec­tví – Hany Smrčkové. Dalšími, na než se zamě­ři­la, byli zpě­vač­ka Hana Rakušanová, bás­níř­ka a pro­za­ič­ka Kateřina Kováčová či zná­mý léči­tel Boris Tichanovský. Je zde rov­něž otiš­těn zají­ma­vý člá­nek Emoce a štěs­tí pohle­dem čín­ské medi­cí­ny, jehož auto­rem je Milan Schirlo, prak­tik čín­ské medi­cí­ny, a roz­ho­vor s DanemJanou Čadovými, maji­te­li rela­xač­ní­ho cen­t­ra Dajana, jehož sou­čás­tí jsou zvu­ko­vé láz­ně.

Monika Stehlíková nej­pr­ve čte­ná­ře sezna­mu­je se struč­ným živo­to­pi­sem osob­nos­ti, s níž vede roz­ho­vor, a dále se pomo­cí otá­zek zamě­řu­je na hle­dá­ní štěs­tí v živo­tě dotyč­né­ho. Všichni oslo­ve­ní svou ces­tu ke štěs­tí a vnitř­ní har­mo­nii hle­da­li přes úska­lí a tragé­die kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Proto jsou, dle mého názo­ru, jejich zku­še­nos­ti tak cen­né a inspi­ru­jí­cí. Přestože se v živo­tě kaž­dý věnu­je jiné pro­fe­si, na jed­nom se všich­ni sho­du­jí. Zaměřit se na pří­tom­nost, jen v ní totiž může­me najít štěs­tí. Trápit se tragé­di­e­mi minu­los­ti, nebo se obá­vat budouc­nos­ti, k niče­mu neve­de. Dotázaní také zmi­ňu­jí radost z pomo­ci dru­hým. Hromadění majet­ku není napl­ňu­jí­cí, zatím­co i nepa­tr­ná pomoc lidem v nou­zi obo­ha­tí obě stra­ny, dár­ce i pří­jem­ce. Respondenti zdů­raz­ňu­jí i tou­hu po zklid­ně­ní a naslou­chá­ní sobě, ujas­ně­ní si toho, co by člo­vě­ka sku­teč­ně bavi­lo a uči­ni­lo šťast­ným.

Tento spe­ci­ál bych ohod­no­ti­la jako vel­mi zají­ma­vý a jeho čet­ba mě obo­ha­ti­la. Mnoho lidí dnes pát­rá po smys­lu živo­ta a tato pub­li­ka­ce nabí­zí mno­ho cest k nale­ze­ní vnitř­ní­ho kli­du, po němž tolik z nás v sou­čas­nos­ti tou­ží.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 201624. července 2016 PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016 Nové číslo tohoto časopisu se mimo jiné věnuje technickým vynálezům, které se snaží usnadnit život hendikepovaným lidem. I z tohoto důvodu je tento útlý svazek zajímavý a […]
  • Smradi - Trocha melancholie neuškodí31. srpna 2004 Smradi - Trocha melancholie neuškodí Psychologické drama jedné obyčejné rodiny s neobyčejnými starostmi. Hlavní role tohoto snímku připadly na úžasného herce Ivana Trojana, který si zahrál otce svých tří dětí a na neméně […]
  • Dorothee Kühne-Zürnová: Havran Nezbeda - Na statku - 100 %6. prosince 2016 Dorothee Kühne-Zürnová: Havran Nezbeda - Na statku - 100 % Před deseti lety vydalo německé nakladatelství Esslinger in Thienemann-Eslinger Verlang GmbH sešit, určený pro předškoláky, který si kladl za cíl hravou formou trénovat jejich pozornost a […]
  • Šípková Růženka4. května 2018 Šípková Růženka Ze spojení klasických pohádek s prostorovými ilustracemi jednoho ve světě velmi známých českých výtvarníků vzešla série unikátních prostorových pohádek – v Albatrosu vyšla letos Šípková […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Malá floristka od Diany Shatatové26. června 2017 Malá floristka od Diany Shatatové   Pro ty, kteří milují a rádi aranžují květiny, ať už doma jen tak pro radost nebo k nějakému výročí, tak právě pro ně je určena knížka Malá floristka: Rady a návody pro šikovné […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Chapie11. března 2015 Chappie - Obsah/O filmu OBSAH              Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Nyní se […]
  • Veletrh Svět knihy 2017 nabízí pestrou nabídku knih, zábavy i poučení12. května 2017 Veletrh Svět knihy 2017 nabízí pestrou nabídku knih, zábavy i poučení Od čtvrtka 11. do neděle 14. května 2017 se v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha Holešovice koná 23. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 2017. […]
  • Magdalena Jelínková Nováková: Zvěrohrátky pro nejmenší16. září 2016 Magdalena Jelínková Nováková: Zvěrohrátky pro nejmenší Hledáte knížku, vhodnou jako dárek k prvním narozeninám nebo pod první vánoční stromeček? Nebo tápete a v paměti lovíte říkadla, která jste z dětských let už zapomněli? Už nemusíte. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR