Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Monika Stehlíková: Štěstí a sebepoznání – jeden cíl – Speciál 4/ 2015 časopisu ReGeNeRaCe

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Autorka tohoto spe­ci­álu časo­pisu ReGeNeRaCe, Monika Stehlíková, je pub­li­cist­kou, lek­tor­kou a osobní tera­pe­u­t­kou. Je spe­ci­a­list­kou na min­d­ful­ness (metoda vší­ma­vého pří­stupu), zvlá­dání stresu i na emoční učení dětí a dospí­va­jí­cích. Pořádá semi­náře, před­nášky a pub­li­kuje odborné články.

Celý spe­ciál je zamě­řen na hle­dání štěstí a snahu o sebe­po­znání. Autorka se setkala s osob­nostmi z růz­ných oborů a ptala se jich na témata týka­jící se osob­ního roz­voje. Rovněž při­po­jila něko­lik svých textů, v nichž sezna­muje čte­náře s poje­tím štěstí v světě, s deseti kroky ke štěstí a s min­d­ful­ness pro děti. Uvádí zde něko­lik zají­ma­vých cvi­čení pro uvol­nění a sní­žení napětí dítěte v pří­padě stre­sové zátěže. Jak sama uvádí, tyto tech­niky jsou velmi účinné a napo­mo­hou psy­chické pohodě i větší vyrov­na­nosti. Poznamenává, že jsou tyto metody sou­částí osob­nostní výchovy napří­klad v USA, Kanadě, Belgii, Francii a Nizozemsku. Jejich zákla­dem je mimo jiné zklid­nění sle­do­vá­ním vlast­ního dechu a uvě­do­mo­vání si sig­nálů těla. Tyto postupy jsou nápa­dité a záro­veň nená­ročné, tudíž je lze snadno vyzkou­šet doma se svými potomky. Rovněž je mohou apli­ko­vat peda­go­gičtí pra­cov­níci, zejména ve škol­kách a na prv­ním stupni základ­ních škol. U dospí­va­jí­cích je apli­kace zklid­ňu­jí­cích postupů tro­chu slo­ži­tější, jeli­kož tee­nageři nebý­vají tak spon­tánní, ale jed­ním z pře­svěd­či­vých argu­mentů je pro ně sku­teč­nost, že si pomocí těchto tech­nik sami ,,regu­lují, jak se cítí“ a mají ,,nad sebou kon­t­rolu“. Podle mého názoru jsou tato cvi­čení vhodná pro kaž­dého, od malých dětí až po seni­ory, kteří rov­něž mohou zaží­vat stre­su­jící situ­ace.

Autorka vedla roz­ho­vory s ředi­tel­kou Divadla Kampa – Ivetou Duškovou, s ředi­tel­kou pojiš­ťovny – Renatou Mrázovou, fran­couz­ským bio­lo­gem – Matthieuem Ricardem, pro­fe­sor­kou filo­zo­fie – Annou Hogenovou i lek­to­rem Tchaj-ťi čchüan – Radkem Kolářem. Tázala se rov­něž  před­sta­vi­telky pozi­tivní psy­cho­lo­gie, docentky Aleny Slezáčkové, lek­torky jógy – Michaely Svatošové, psy­cho­te­ra­pe­u­tky Terezy Pohlové, zakla­da­telky vzdě­lá­vací spo­leč­nosti Santia – Květy Santlerové a pro­fe­sorky herec­tví – Hany Smrčkové. Dalšími, na než se zamě­řila, byli zpě­vačka Hana Rakušanová, bás­nířka a pro­za­ička Kateřina Kováčová či známý léči­tel Boris Tichanovský. Je zde rov­něž otiš­těn zají­mavý člá­nek Emoce a štěstí pohle­dem čín­ské medi­cíny, jehož auto­rem je Milan Schirlo, prak­tik čín­ské medi­cíny, a roz­ho­vor s DanemJanou Čadovými, maji­teli rela­xač­ního cen­tra Dajana, jehož sou­částí jsou zvu­kové lázně.

Monika Stehlíková nej­prve čte­náře sezna­muje se struč­ným živo­to­pi­sem osob­nosti, s níž vede roz­ho­vor, a dále se pomocí otá­zek zamě­řuje na hle­dání štěstí v životě dotyč­ného. Všichni oslo­vení svou cestu ke štěstí a vnitřní har­mo­nii hle­dali přes úskalí a tragé­die kaž­do­den­ního života. Proto jsou, dle mého názoru, jejich zku­še­nosti tak cenné a inspi­ru­jící. Přestože se v životě každý věnuje jiné pro­fesi, na jed­nom se všichni sho­dují. Zaměřit se na pří­tom­nost, jen v ní totiž můžeme najít štěstí. Trápit se tragé­di­emi minu­losti, nebo se obá­vat budouc­nosti, k ničemu nevede. Dotázaní také zmi­ňují radost z pomoci dru­hým. Hromadění majetku není napl­ňu­jící, zatímco i nepa­trná pomoc lidem v nouzi obo­hatí obě strany, dárce i pří­jemce. Respondenti zdů­raz­ňují i touhu po zklid­nění a naslou­chání sobě, ujas­nění si toho, co by člo­věka sku­tečně bavilo a uči­nilo šťast­ným.

Tento spe­ciál bych ohod­no­tila jako velmi zají­mavý a jeho četba mě obo­ha­tila. Mnoho lidí dnes pátrá po smyslu života a tato pub­li­kace nabízí mnoho cest k nale­zení vnitř­ního klidu, po němž tolik z nás v sou­čas­nosti touží.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • PANORAMA 21. STOLETÍ – VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT – ČÍSLO 2/LÉTO 201624. července 2016 PANORAMA 21. STOLETÍ – VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT – ČÍSLO 2/LÉTO 2016 Nové číslo tohoto časopisu se mimo jiné věnuje technickým vynálezům, které se snaží usnadnit život hendikepovaným lidem. I z tohoto důvodu je tento útlý svazek zajímavý a přínosný. Částečně navrátit zrak lze některým pacientům pomocí […] Posted in Časopisy
  • Smradi – Trocha melancholie neuškodí31. srpna 2004 Smradi – Trocha melancholie neuškodí Psychologické drama jedné obyčejné rodiny s neobyčejnými starostmi. Hlavní role tohoto snímku připadly na úžasného herce Ivana Trojana, který si zahrál otce svých tří dětí a na neméně úžasnou, ale především nádhernou ženu a herečku Petru […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým parta dosud měla tu čest. Jediným smrtícím pohybem […] Posted in Speciály
  • Magdalena Jelínková Nováková: Zvěrohrátky pro nejmenší16. září 2016 Magdalena Jelínková Nováková: Zvěrohrátky pro nejmenší Hledáte knížku, vhodnou jako dárek k prvním narozeninám nebo pod první vánoční stromeček? Nebo tápete a v paměti lovíte říkadla, která jste z dětských let už zapomněli? Už nemusíte. Sáhněte po Zvěrohrátkách pro nejmenší autorské dvojice […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Chapie11. března 2015 Chappie – Obsah/O filmu OBSAH              Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Nyní se jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k odcizení […] Posted in Speciály
  • Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ27. dubna 2016 Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ Knihy o českém jazyce a literatuře, testy k maturitní zkoušce z češtiny a literatury, odborné i populárně naučné publikace z tohoto oboru má na kontě dvojice autorů František Brož a Pavla Brožová.  Podepsáni jsou i pod novou publikací […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Rozhovor se scenáristou Petrem Jarchovským4. července 2016 Rozhovor se scenáristou Petrem Jarchovským Příběh manipulující učitelky vychází z vašich reálných zážitků coby žáka základní školy. Co vás přimělo se k tomuto příběhu po tak dlouhé době vrátit a zpracovat jej? Situace, kterou se scénář k Učitelce inspiroval, se reálně odehrála na […] Posted in Rozhovory
  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním nábojem, katapultovala tahle postavička, do které […] Posted in Speciály
  • Komunikace v ošetřovatelské praxi – 90 %19. června 2016 Komunikace v ošetřovatelské praxi – 90 % Doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D., je autorkou mnoha článků s lékařskou tematikou, mimo jiné i Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry (2009), Význam sociální komunikace v dětském lékařství (2009) či Práva dětského […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické hloubce. Film vydělal 495 milionů dolarů v […] Posted in Články

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.