Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

TRANZISTOR

PŘEDSTAVUJE JARNÍ NOVINKY — Tranzistor je domá­cí label, kte­rý si během své krát­ké exis­ten­ce vybu­do­val pev­nou pozi­ci mezi nezá­vis­lý­mi vyda­va­tel­ství­mi v České repub­li­ce. Letos byl oce­něn na cenách Tais Awards jako nej­lep­ší label roku 2017. Nyní před­sta­vu...

Čtěte více

ZEMĚTŘESENÍ

SLAVÍ 25 LET — Zemětřesení – v roce 1993 sen­za­ce, kte­rá not­ně zahý­ba­la zdej­ší rocko­vou a meta­lo­vou scé­nou, dnes legen­da, kte­rá letos sla­ví už čtvrt­sto­le­tí exis­ten­ce. A prá­vě při té pří­le­ži­tos­ti se album, kte­ré je poctou prv­ní­mu čes­ké­mu har­drocko­vé­mu zp...

Čtěte více

ILONA CSÁKOVÁ

POKŘTILA SVÉ NOVÉ CD — V pon­dě­lí 16. dub­na 2018 pokřti­la zpě­vač­ka Ilona Csáková za účas­ti Anety Stolzové, kapel­ní­ka Golden Big Bandu Prague Petra Soviče, Martina Pošty a hlav­ně své­ho man­že­la Radka Voneše své aktu­ál­ní album Pořád jsem to já, kte­ré vyšlo...

Čtěte více

DILIGENCE

ABUNDANCE IN EXERTION — Na čes­kém hudeb­ním trhu se obje­vi­lo nové vyda­va­tel­ství The Barn Production, kte­ré spa­dá pod respek­to­va­né nahrá­va­cí stu­dio The Barn pro­du­cen­ta a hudeb­ní­ka Dana Frimla (Mean Messiah). Label si kla­de za cíl dostat na trh naděj­né a ...

Čtěte více

BARBORA POLÁKOVÁ

GENERIC INTERVIEW — Už před samot­ným vydá­ním své­ho oče­ká­va­né­ho dru­hé­ho řado­vé­ho alba ZE.MĚ si Barbora Poláková odnes­la cenu Anděl 2017 za klip k prv­ním sin­g­lu Po vál­ce a v tri­um­fál­ním taže­ní pokra­ču­je i po jeho vydá­ní. Album obsa­di­lo prv­ní příč­ku hit­pa...

Čtěte více

MILAN ŠKAMPA

ZEMŘEL UZNÁVANÝ VIOLISTA — Ve věku 89 let zemřel v sobo­tu 14. dub­na uzná­va­ný vio­lis­ta Milan Škampa, dlou­ho­le­tý člen Smetanova kvar­te­ta. Už od 40. let 20. sto­le­tí pat­řil Škampa k výraz­ným osob­nos­tem čes­ké váž­né hud­by. Působil nejen jako hudeb­ník, ale ta...

Čtěte více

IVAN MORAVEC

KONCERTNÍ NAHRÁVKY — Supraphon dopl­ňu­je mezi­ná­rod­ně ceně­nou dis­ko­gra­fii legen­dár­ní­ho kla­ví­ris­ty Ivana Moravce o dal­ší neče­ka­né archiv­ní skvos­ty. Album, kte­ré vychá­zí 20. dub­na 2018, obsa­hu­je dosud nevy­da­né živé nahráv­ky z archi­vu Českého roz­hla­su z let...

Čtěte více

TALENT FOR STAGE

Nová sou­těž pro kape­ly i sólo­vé inter­pre­ty — TALENT FOR STAGE je nová vyhle­dá­va­cí hudeb­ní sou­těž pře­de­vším pro mla­dé sku­pi­ny a inter­pre­ty, kte­ří mají dosta­tek ambi­cí a chu­ti pro­ra­zit na čes­ké hudeb­ní scé­ně. Soutěž vyhla­šu­je vyda­va­tel­ství Supraphon a na...

Čtěte více

NOVINKY DUBEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

Čtěte více

ILONA CSÁKOVÁ

POŘÁD JSEM TO JÁ — Ilona Csáková, zpě­vač­ka s jed­ním z nej­pod­ma­ni­věj­ších hla­sů u nás, letos sla­ví dva­a­tři­cet let na scé­ně a při té pří­le­ži­tos­ti dopřá­la sobě i všem svým fanouškům skvě­lý dárek – nové stu­di­o­vé album s výmluv­ným názvem Pořád jsem to já. Pa...

Čtěte více

DASHA

PŘEVEZME ZLATOU DESKU — Zpěvačka Dasha vyda­la před pěti měsí­ci prv­ní album s pří­znač­ným názvem Konečně, kte­ré se setka­lo s tak pří­z­ni­vým ohla­sem u poslu­cha­čů, že pod­le pra­vi­del Národní fede­ra­ce hudeb­ní­ho prů­mys­lu IFPI–ČR dosáh­lo svým úspěš­ným pro­de­jem ...

Čtěte více
1. stránka z celkem 512345

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Reklama
loading...