Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce

Slibuju na vlast­ní kožich!  Třicet šest recep­tů, kte­ré kva­lit­ně polo­ží zákla­dy tvůr­čí a inspi­ru­jí­cí vege­ta­ri­án­ské kuchy­ně. Které oži­ví jakou­ko­liv kuchy­ni, něja­kým vege­ta­ri­án­stvím mož­ná ani netře­ba se ...

Čtěte více

Pes Jejího Veličenstva vás vezme přímo do srdce britské královské rodiny

Možná si říká­te, jaké to asi je, když se ocit­ne­te před krá­lov­nou. Nejspíš jste ji zahlíd­li mili­on­krát v tele­vi­zi a v novi­nách, den­no­den­ně vídá­te její pro­fil na ban­kov­kách, ...

Čtěte více

Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha

Tvrdí, že „kdo chce něco změ­nit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osu­du doká­zal, měl vprav­dě drti­vou. Příčné ochr­nu­tí po úra­zu, měsí­ce boles­ti­vé rekon­va­lescen­ce a pak ...

Čtěte více

Wolf-Dieter Storl: Zahrada jako mikrokosmos. Zasloužených STO PROCENT

Víte, že zahra­da může pro člo­vě­ka být, nejen mís­tem pasiv­ní­ho i aktiv­ní­ho odpo­čin­ku, ale také mís­tem pozná­ní? Kde jin­de než tam může­me pozo­ro­vat ve vší krá­se ...

Čtěte více
1. stránka z celkem 3123

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Jsou světla, která nevidíme na Kritiky.cz
Jsou světla, která nevidímeJsou světla, která nevidíme