Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu

Staré pověs­ti čes­ké zná snad kaž­dý. „Mamí, a o čem to je?“ usly­ší­te nej­poz­dě­ji po začát­ku škol­ní docház­ky… A pak nasta­ne doce­la oří­šek, pro­to­že všech­na ta kniž­ní zpra­co­vá­ní jsou ...

Čtěte více

Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra

Energie a sym­bo­li­ka zví­řat pro­vá­zí lid­stvo v celé jeho his­to­rii. Nejvíce ji mají do hloub­ky pro­pra­co­va­nou indi­á­ni, a prá­vě z této zna­los­ti vychá­zí Medicinské kar­ty, kte­rých se vůbec nemu­sí­te ...

Čtěte více

Enneagram, kniha a metoda, která vám ukáže vaše slabá místa. I ta silná!

Devět typů osob­nos­ti. Každá rea­gu­je jinak, kaž­dá se cho­vá jinak, kaž­dá pro­ží­vá  jinak. Jste per­fek­ci­o­na­lis­ta, požit­kář nebo indi­vi­du­a­lis­ta? Podle jed­no­du­ché­ho tes­tu zís­ká­te v enne­agra­mu před­sta­vu o svém ...

Čtěte více

36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce

Slibuju na vlast­ní kožich!  Třicet šest recep­tů, kte­ré kva­lit­ně polo­ží zákla­dy tvůr­čí a inspi­ru­jí­cí vege­ta­ri­án­ské kuchy­ně. Které oži­ví jakou­ko­liv kuchy­ni, něja­kým vege­ta­ri­án­stvím mož­ná ani netře­ba se ...

Čtěte více

Pes Jejího Veličenstva vás vezme přímo do srdce britské královské rodiny

Možná si říká­te, jaké to asi je, když se ocit­ne­te před krá­lov­nou. Nejspíš jste ji zahlíd­li mili­on­krát v tele­vi­zi a v novi­nách, den­no­den­ně vídá­te její pro­fil na ban­kov­kách, ...

Čtěte více
1. stránka z celkem 3123

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Assassin's Creed: Origin