Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Probudím se včera – divákova noční můra (40%)

Proč cho­dit zby­tečně kolem horké kaše. Další pokus o čes­kou kome­dii je směšný sám o sobě, ale bohu­žel ne záslu­hou dobře napsa­ného scé­náře, zda­řilé rea­li­zace či sluš­ných herec­kých

Čtěte více

Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet (40%)

Čekám na kome­dii a ona z plátna nepři­chází a tak čekám dál… marně. Ve volné parafrázi na ústřední stej­no­jmen­nou píseň sku­piny Nightwork k novému filmu teprve čty­ři­a­dva­ce­ti­le­tého reži­séra Tomáše

Čtěte více

Hugo a jeho velký objev (50%)

Režisér Martin Scorsese nato­čil rodinný film nomi­no­vaný na 11 Oscarů, kte­rým skládá poctu prů­kop­ní­kům kine­ma­to­gra­fie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minu­lého

Čtěte více

Habermannův mlýn – promarněná šance

Mlynář August Habermann byl sku­teč­nou posta­vou. V jese­nic­kém pohra­ničí mu za první repub­liky pat­řila velká pila. Jakožto sudet­ský Němec se ože­nil těsně před vál­kou s Češkou židov­ského

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.