Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Pustina – 75 %

Pustina může být úze­mí, kde nikdo neži­je, ale tako­vé jmé­no má u nás i něko­lik obcí nebo jejich míst­ních čás­tí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve fil­mu

Čtěte více

Slečna Peregrinová umí zastavit čas a co umí Tim Burton? [50 %]

Především je to vel­ký vypra­věč, fan­tasta a fil­mo­vý reži­sér, kte­rý pro usku­teč­ně­ní svých fil­mo­vých před­stav a nápa­dů hle­dá stá­le nové náměty a jed­ním z nich je i pří­běh dětí ze

Čtěte více

Sedm statečných – 50 %

Slavný pří­běh, kterak sed­mi­člen­ná sku­pin­ka nájem­ných bojov­ní­ků chrá­ní ves­ni­ci před zlý­mi padou­chy, má už dvě výbor­né ver­ze. Jaká je ta sou­čas­ná?  Pod scé­ná­řem letoš­ní fil­mo­vé

Čtěte více

Prach – 45 %

Režisér Vít Zapletal si pro svůj absol­vent­ský film napsal scé­nář pro něko­lik her­ců a zvo­lil vel­mi cit­li­vou for­mu zpra­co­vá­ní. Zachycuje čle­ny jed­né rodi­ny, kte­rá je posta­ve­na

Čtěte více

Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach

V kině Béla měli dnes novi­ná­ři mož­nost pro­žít spo­lu s hrdi­ny fil­mu Prach atmo­sfé­ru rodin­né­ho setká­ní v blíz­kos­ti smr­ti. Subtilní rodin­né dra­ma se odli­šu­je od běž­né sou­čas­né

Čtěte více

Učitelka – 65 %

Co je na tom špat­né­ho, když si lidé pomá­ha­jí? Obhajuje své vlezlé cho­vá­ní kadeř­ni­ce Bártová, u kte­ré se uči­tel­ka Drazdechová nechá­vá doma česat. Za nový účes

Čtěte více
1. stránka z celkem 912345...Poslední »

X