Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)

Horst Wendlandt, šéf pro­dukč­ní fir­my Rialto, byl v roce 1964 na vrcho­lu své úspěš­né kari­é­ry. Oba fil­my, Poklad na Stříbrném jeze­ře i Vinnetou, dosáh­ly neví­da­né­ho divác­ké­ho úspě

Čtěte více

Dva lidé z jeho blízkosti byli zavražděni, jak si s tím poradí psychoanalytik Judd Stevens? To najdete v knize Odhalená tvář

Známý psy­cho­a­na­ly­tik Judd Stevens žije jako sta­rý mlá­de­nec. Má luxus­ní byt a jeho služ­by vyu­ží­vá spous­tu lidí, pře­de­vším boha­tí a zná­mí lidé. Kolem něj však začnou umí­rat lidé a

Čtěte více

Poručík Backstrom

Televizní kri­mi tvor­ba nás obda­ři­la už mno­ha aso­ci­á­ly, jejichž mozek je doko­na­le uspů­so­ben na řeše­ní zlo­či­nů, ale jinak jsou prak­tic­ky nepo­u­ži­tel­ní. Poručík Everett Backstrom je alko­ho­l

Čtěte více

Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete

Milujete kri­mi­nál­ky, kde se tým vyšet­řo­va­te­lů sna­ží dopad­nout pacha­te­le, sklá­dá jed­not­li­vé sto­py, kte­ré je navá­dí ať již blí­že nebo dále od vyře­še­ní otá­zek, a záro­veň máte

Čtěte více

LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství B

Čtěte více

Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě

Nová kni­ha z nakla­da­tel­ství  Bizbooks potě­ší všech­ny zájem­ce o zdra­vé stra­vo­vá­ní, ale i o cel­ko­vě zdra­vý život v har­mo­nii. Autorem je Margit Slimáková, zná­má die­to

Čtěte více

TV Barrandov - 08.07.2018

Televizni pro­gram na 08.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s pří­běhy. Které z nich napsal sce­náris­ta a kter

Čtěte více

ČT - 08.07.2018

Televizni pro­gram na 08.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
SvětáciZábavná sou­těž­ní hra o tom, jak si pod­ma­nit vel­ký svět (200

Čtěte více

Prima - 08.07.2018

Televizni pro­gram na 08.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruMladá kla­ví­rist­ka je pře­svěd­če­ná, že vidě­la ženu, kte­rá se

Čtěte více

NOVA - 08.07.2018

Televizni pro­gram na 08.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Partie krás­né­ho dragounaPolicejní rada Vacátko se svou mor­d­par­tou vyšet­řu­je vraž­du boha

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X