Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks. ...

Čtěte více

POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH

Hledáte-li sku­teč­né­ho pomoc­ní­ka na to, jak se nau­čit jed­no­du­še roz­li­šo­vat stro­my ve svém oko­lí a vyhle­dá­vat jejich názvy dle tva­rů a veli­kos­tí jed­not­li­vých lis­tů, zce­la urči­tě si nenech­te ujít ...

Čtěte více

Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli

Tato „Kniha plná expe­ri­men­tů“ od Anastazie Zanoncelli, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Edika, obo­ha­tí zna­los­ti nejen malých vědá­to­rů, ale hlav­ně uleh­čí život jejich rodi­čům při hle­dá­ní odpo­vě­dí na nej­růz­něj­ší, ...

Čtěte více

LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích

Logopedické pís­nič­ky aneb pro­cvi­čo­vá­ní výslov­nos­ti pomo­cí lido­vých melo­dií od auto­rek Jany Havlíčkové a Ilony Eichlerové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, neby­lo dopo­sud tak zábav­né a jed­no­du­ché jako prá­vě teď. ...

Čtěte více

JAN BARTOŠ

BEETHOVENOVY KLAVÍRNÍ SONÁTY — Pianista Jan Bartoš pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší pří­sluš­ní­ky mlad­ší gene­ra­ce čes­kých hudeb­ní­ků. S dopo­ru­če­ním jed­no­ho z nej­lep­ších svě­to­vých kla­ví­ris­tů Alfreda Brendela vyšlo minu­lý rok jeho album s Mozartovými kla­vír­ní­mi ko...

Čtěte více
1. stránka z celkem 3123

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů