Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

25.06.2018 15:00 - Neudáno - Nová scéna - „Divadelní abeceda - umělecká maskérka“

V rám­ci dopro­vod­ných pro­gra­mů ND+ jsme při­pra­vi­li nový for­mát setká­vá­ní s růz­ný­mi pro­fe­se­mi, bez nichž se diva­dlo neo­be­jde.

Jak se liší běž­né líče­ní od toho umě­lec­ké­ho, diva­del­ní­ho?
To nám pro­zra­dí Monika Šonková, vedou­cí mas­ké­ren v Národním diva­dle.
...

Čtěte více

16.06.2018 11:00 - Neudáno - Národní divadlo - „Komentované prohlídky tajemství fasád dětskýma očima“

Co je to vlast­ně fasáda? A mohou mít fasády tajem­ství? O fasádě Národního diva­dla může­me vyprá­vět mno­ho pří­bě­hů. A neje­den sahá až do staré­ho Řecka. Poznej řeč sym­bo­lů vyte­sa­ných do kame­ne. Přijď je s námi obje­vit a podí­vej se na tuhle vel­kou a zná­mou ...

Čtěte více
1. stránka z celkem 3123

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...