Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Psí ostrov - 65 %

Příběh se ode­hrá­vá v neda­le­ké budouc­nos­ti v Japonsku, kte­ré je zce­la odliš­né od sou­čas­né­ho. V hlav­ním měs­tě Megasaki vlád­ne sta­ros­ta Kobayashi, kte­rý se sna­ží jed­nat pod­le své­ho nej­lep­ší­ho ...

Čtěte více

Black Panther - recenze

A máme tu prv­ní recen­zi, netře­ba psát sáhodlou­hé obsáh­lé tex­ty ale spí­še rych­le zohled­nit kva­li­tu dabin­gu jako cel­ku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black Panther) byl ...

Čtěte více

SVĚT KNIHY 2018

POZVÁNÍ DO SÁLU AUDIOKNIH — Supraphon pro letoš­ní roč­ník kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy Praha, jenž pro­bí­há od 10. do 13. květ­na 2018 na hole­šo­vic­kém Výstavišti, opět nachys­tal do Sálu audi­ok­nih, kte­rý nalez­ne­te v levém kří­d­le Prů...

Čtěte více

Prima - 09.05.2018

Televizni pro­gram na 09.05.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Čtěte více

ČT - 09.05.2018

Televizni pro­gram na 09.05.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ObjektivMagazín zahra­nič­ních zají­ma­vos­tí. Čekají vás nej­zná­měj­ší památ­ky v Římě. S Barborou Šámalovou se...

Čtěte více

NOVA - 09.05.2018

Televizni pro­gram na 09.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyJednoho veče­ra zmi­zí neza­měst­na­ný otec rodi­ny George. Během pát­rá­ní se odkrý­va­jí bolest­ná rodin­ná tajem­ství - syn...

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují