Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

30.01.2018 20:00 - Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - Nová scéna - „Dva světy / Jeden svět“

Tři svě­to­ví cho­re­o­gra­fo­vé Jiří Kylián, Ohad Naharin a Itzik Galili v jed­nom výji­meč­ném veče­ru na věč­né téma: spojení-nespojení mezi mužem a ženou. Tak by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat insce­na­ce Dva svě­ty / jeden svět ♂ ♀ Baletu Národního diva­dla morav­sko­slez...

Čtěte více

29.01.2018 19:00 - Balet Národního divadla - Hudební divadlo Karlín - „Romeo a Julie“

Premiéra 14. lis­to­pa­du 2013

Nová ver­ze slav­né­ho balet­ní­ho titu­lu vytvo­ře­ná v duchu neo­kla­sic­ké taneč­ní este­ti­ky, k němuž se zejmé­na čeští tvůr­ci a divá­ci rádi vra­ce­jí. Balet Romeo a Julie měl svou svě­to­vou pre­mi­é­ru 30. pro­sin­ce 1938 prá­vě v Čechách, v...

Čtěte více

28.01.2018 20:00 - DEKKADANCERS - Nová scéna - „Poslední večeře“

Když se u jed­no­ho sto­lu sejdou dva mafi­án­ští bos­so­vé, nebu­dou urči­tě splá­cet účty jen za veče­ři. Čeká vás pří­běh jed­né vel­ké zra­dy pro­ple­te­ný drob­ný­mi his­tor­ka­mi o gan­gs­te­rech, vra­žed­ných kucha­řích, taj­ných agen­tech a smr­tí­cí krá­se rus­kých bale­tek. Při...

Čtěte více

27.01.2018 20:00 - Opera Národního divadla - Stavovské divadlo - „Mozartovy narozeniny 2018“

Orchestr Národního diva­dla

Koncert ve spo­lu­prá­ci s Mezinárodní pěvec­kou sou­tě­ží Antonína Dvořáka v Karlových Varech před­sta­ví mimo­řád­né talen­ty oper­ní­ho umě­ní, lau­re­á­ty nej­vý­znam­něj­ší čes­ké pěvec­ké sou­tě­že z let 2015–2017.

Program:
Divadelní ředi­tel,...

Čtěte více

24.01.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Láska a informace“

To nás napl­ňu­je kaž­dý den, v kaž­dém oka­mži­ku, ať jsme kde­ko­liv – lás­ka a infor­ma­ce. Jak pros­té, jak výji­meč­né, jak kaž­do­den­ní, jak slo­ži­té…

V sérii zdán­li­vě nesou­vi­se­jí­cích obra­zů podá­vá Caryl Churchillová, ozna­čo­va­ná za prv­ní dámu brit­ské dra­ma­ti­ky,...

Čtěte více

Kolo zázraků - O filmu

Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjak­ži­va zvlášt­ní kouz­lo, této loka­ce vyu­žil již při natá­če­ní fil­mu Annie Hallová (1977). Na toto mís­to má mno­ho šťast­ných vzpo­mí­nek, ...

Čtěte více

22.01.2018 19:00 - Činohra Národního divadla - Stavovské divadlo - „Mikve“

Premiéra 4. pro­sin­ce 2008

Mikve – pro­stor ritu­ál­ní láz­ně, v níž se věří­cí židov­ské ženy pra­vi­del­ně očiš­ťu­jí – se ve hře sou­čas­né izra­el­ské dra­ma­tič­ky Hadar Galron stá­vá mís­tem stře­tu růz­ných pří­stu­pů k víře i k živo­tu. Do orto­dox­ní komu­ni­ty při­chá­zí Š...

Čtěte více

19.01.2018 20:00 - Laterna magika - Nová scéna - „Podivuhodné cesty Julese Verna“

Rodinné před­sta­ve­ní Podivuhodné ces­ty Julese Verna vzdá­vá hold slav­né­mu spi­so­va­te­li. Odlehčená insce­na­ce, kome­die, gro­teska. Tak by se asi dal nej­lé­pe defi­no­vat pří­běh, kte­rý před něko­li­ka lety vytvo­řil reži­sér David Drábek fas­ci­no­va­ný klu­kov­ským svě­te...

Čtěte více
1. stránka z celkem 41234

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Rozhovor s Lubomírem Smékalem
Rozhovor s Lubomírem Smékalem