Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Lego Movie 2014 / Lego příběh 2014 – 75%

Lego film, nejen pro ty nejmenší nato­čili slavní reži­séři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kteří reží­ro­vali mimo jiné slavné filmy Zataženo, občas tra­kaře (2009)

Čtěte více

MUŽ Z OCELI – Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak

Recenze filmu na Blu-ray už není moc potřeba, film jsem zre­cen­zo­val už 16. června, ale něko­lik vět z recenze oci­tuji. „Záporák v hraný Michaele Shannonem je zvo­len dobře,

Čtěte více

Hořící keř (206 min) – 80%

Snímek Hořící keř je film, který můžou diváci shléd­nout ve dvou ver­zích: buď jako samo­statný film (206 minut) nebo jako tří­díl­nou TV mini­sé­rii (240 minut).

Čtěte více

Krásno – 60%

Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kama­rá­dem Michalem (Martin Finger) do rod­ného města Šumperku, vrací se vzpo­mín­kami zpět k dět­ským zážit­kům a k neob­jas­něné smrti maminky Michala.

Čtěte více

Recenze: Iron Man 3 (85 %)

Návrat ve tře­tím dílu Iron Mana se poda­řil. Změna reži­séra jde filmu k duhu. Druhý nej­lepší sní­mek Marvel Studios po Avengers.Je tomu už pět let, kdy nakla­da­tel­ství

Čtěte více

Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna.

Na násle­du­jící tis­kové kon­fe­renci před­sta­vil film s pře­hle­dem a nad­hle­dem sobě vlast­ním reži­sér, scé­nárista i herec Ondřej Sokol.

Čtěte více

Star Trek II: Khanův hněv – 95%

Několik let po prv­ním fil­mo­vém díle Star Treku se tvůrci roz­hodli pokra­čo­vat v pří­běhu Enterprise. Po Robertovi Wiseovi byl na reži­sér­skou židli posta­ven  Nicholas Meyer, který napsal i scé­nář.

Čtěte více

Vejška – 55 %

Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod želez­nič­ním mos­tem se při­pra­vují ke svému taj­nému umě­lec­kému počinu Petr a jeho kama­rád  Michal. Žádná velká tvorba

Čtěte více

Machete zabíjí | Machete Kills [35%]

Film, který sám o sobě je zalo­žený na faleš­ném trai­leru, který paro­duje ty nej­pře­pá­le­nější akční výpla­chy minu­lých dese­ti­letí a který byl nale­pen na dvoj­pro­gram podobně ladě­ných filmů,

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.