Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic – 60%

Přiznám se, že se za čes­kou kine­ma­to­gra­fii začí­nám sty­dět. Dlouho se vymlou­váme na naši malou zemi, sporé pro­středky a tudíž nedo­sta­tek zdat­ných reži­sérů, herců a obecně fil­mařů.

Čtěte více

X