Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci – O NATÁČENÍ

Poblíž vstu­pu do par­ku na buda­pešťském náměs­tí Svobody napro­ti vel­vy­sla­nec­tví Spojených stá­tů se ve stí­nu sovět­ské­ho váleč­né­ho památ­ní­ku pro­tnou dvě vel­ké ame­ric­ké iko­ny, jed­na sku­teč­ná

Čtěte více

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci – O FILMU

Bruce Willis se ve skvě­lé for­mě vra­cí se svou nej­slav­něj­ší fil­mo­vou rolí – jako nezni­či­tel­ný poli­cej­ní detek­tiv John McClane! Tentokráte při­jíž­dí do Moskvy, aby tady

Čtěte více

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.