Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Lincoln speciál – část 4 – 500 stránkový scénář a průlom

Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 zís­kal Pulitzerovu cenu za hru „Andělé v Americe“ a který pro­mě­nil výbušné dějinné udá­losti ve scé­nář k filmu „Mnichov“

Čtěte více

Lincoln speciál – část 3 – Tým soupeřů

Spielberg si byl od začátku dobře vědom, že exis­tuje neko­nečná řada knih, pojed­ná­va­jí­cích o Lincolnovi ze všech mož­ných úhlů pohledu. Toužil nicméně po neotře­lém a lid­štěj­ším pohledu. Zjistil,

Čtěte více

Lincoln speciál – část 2 – Nalezení Lincolna

Postava Abrahama Lincolna dlouho osci­luje mezi mýtem a mužem z masa a kostí.   Stále zaměst­nává před­sta­vi­vost veřej­nosti, dnes snad ještě víc než kdy jindy. Možná pro­tože se

Čtěte více

Lincoln speciál – část 1

Velikost Abrahama Lincolna – jeho zaní­cení a lid­skost – se plně pro­je­vila v posled­ních měsí­cích jeho života a půso­bení v pre­zi­dent­ském úřadě. V roz­ho­du­jící bitvě musel, navzdory nesmír­ným pře­káž­kám a kraj­nímu

Čtěte více

Hobit: Neočekávaná cesta – 60 %

V hobití ves­ničce sepi­suje starý Bilbo Pytlík his­to­rii jedné neo­če­ká­vané cesty. Nikdy netou­žil být hrdi­nou a vydá­vat se vědomě na dob­ro­druž­nou cestu pova­žo­val za nero­zumné. Přesto musí

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.