Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

ARGO – 80 %

Zachránit život šesti pra­cov­níků vel­vy­sla­nec­tví USA z pro­středí bouř­li­vého Teheránu je úkol jen pro nej­lepší pro­fe­si­o­nály a tím je Tony Mendeze. Je agent CIA s odbor­ným zamě­ře­ním na

Čtěte více

Raubíř Ralf – 70%

Tvůrci filmu pro děti vsa­dili na nápad vyu­žít počí­ta­čové hry jako pro­stor pro ani­mo­vaný pří­běh pro děti a udě­lali dobře. Hlavním hrdi­nou je Ralf, který si

Čtěte více

MUŽ Z OCELI“ UVEDENÍ DO KIN PŘÍŠTÍ LÉTO VE 3D

PRAHA, 8. lis­to­padu 2012 – Warner Bros. Pictures a Legendary Pictures ozná­mili, že reži­sér Zack Snyder při­pra­vuje akční dob­ro­družný film „Muž z oceli“, který bude ve vybra­ných kinech

„MUŽ Z OCELI“ UVEDENÍ DO KIN PŘÍŠTÍ LÉTO VE 3D" href="http://www.kritiky.cz/clanky/2012/muz-z-oceli-uvedeni-do-kin-pristi-leto-ve-3d/">Čtěte více

Raubíř Ralf – popis hlavních postav

Raubíř Ralf: Být zápo­rák ještě nezna­mená být nega­tivní Ralf je těž­ko­pádný osa­mělý niči­tel, jehož velké a silné ruce umějí roz­bít cokoli si zamane. Po dobu tři­ceti let

Čtěte více

ZAJÍMAVOSTI O FILMU – Raubíř Ralf

TVAROVÁNÍ – Tvůrci filmu odli­šili tři herní světy filmu zčásti také tím, že kaž­dému při­řa­dili cha­rak­te­ris­tický tvar. Hra Fix-It Felix Jr. sestává pře­vážně z pra­vo­úh­lých prvků,

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.