Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

The Amazing Spider-Man - 55%

Nový film s mla­dým hrdi­nou se schop­nost­mi pavou­ka opět při­ta­hu­je do kin divá­ky. Peter Parker ve fil­mu pro­ží­vá cel­kem zásad­ní pře­mě­nou a sou­čas­ně se stá­vá aktiv­ním v pří­stu­pu ...

Čtěte více

Filmová společnost Negativ završí na karlovarském festivalu svou nejúspěšnější mezinárodní festivalovou sezónu

Producentská spo­leč­nost Negativ, nej­vět­ší čes­ký pro­du­cent celo­ve­čer­ních fil­mů dis­tri­bu­o­va­ných do kin v České repub­li­ce, zavr­šu­je nej­ú­spěš­něj­ší fes­ti­va­lo­vý rok za dobu své exis­ten­ce. Tím potvr­zu­je umě­lec­kou kva­li­tu ...

Čtěte více

Madagascar 3 - Recenze - 100%

Po dlou­hé době mě nalá­ka­la do kina novin­ka ani­mo­va­né­ho fil­mu Madagaskar, tře­tí pokra­čo­vá­ní uspěš­né­ho dob­ro­druž­ství neroz­luč­ných zví­ře­cích kama­rá­dů. Musím říci, že toto pokra­čo­va­ní mne vel­mi ...

Čtěte více

Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man

Poprvé se posta­va Spider-Mana obje­vi­la v kla­sic­kém mar­ve­lov­ském komik­su auto­rů Stana Lee a Stevea Ditko s názvem Amazing Fantasy v roce 1962.  Na čte­ná­ře udě­lal pavou­čí muž tako­vý dojem, ...

Čtěte více
1. stránka z celkem 212

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.