Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Lidice

Na film, kte­rý při­bli­žu­je osu­dy lidí spo­je­ných s vypá­le­nou obcí Lidice, jsem se vyda­la až po del­ší úva­ze. Neměla jsem zájem sle­do­vat rekon­struk­ci dras­tic­ké scé­ny spo­je­né s likvi­da­cí ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih