Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Lidice

Na film, který při­bli­žuje osudy lidí spo­je­ných s vypá­le­nou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sle­do­vat rekon­strukci dras­tické scény spo­jené s likvi­dací

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.